25.03.2019


Конкурс за радна места

Контрола летења Србије и Црне Горе

 

 

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA доо БЕОГРАД

 

објављује

 

КОНКУРС

 

За пријем кандидата у радни однос на неодређено време за следећа радна места:

1. Инжењер за телекомуникације - 1 кандидат; место рада: Београд

Услови:

- Завршен Електротехнички факултет, смер телекомуникације;

- Занимање: дипломирани инжењер електротехнике – мастер, (интегрисане студије), област телекомуникација, рачунарства или електронике;

- Радно искуство: најмање 1 година радног искуства у струци;

- Пожељно знање енглеског језика на нивоу B1;

- Здравствена способност за рад на висини;

- Поседовање возачке дозволе B категорије;

- Познавање рада на рачунару.

2. Инжењер за системе надзора ваздушног саобраћаја - 1 кандидат; место рада: Београд

Услови:

- Завршен Електротехнички факултет, смер телекомуникације;

- Занимање: дипломирани инжењер електротехнике – мастер, (интегрисане студије), област телекомуникација, рачунарства или електронике;

- Радно искуство: најмање 1 година радног искуства у струци;

- Пожељно знање енглеског језика на нивоу B1;

- Здравствена способност за рад на висини;

- Поседовање возачке дозволе B категорије;

- Познавање рада на рачунару.

3. Инжењер за електроенергетику и климатизацију - 1 кандидат; место рада: Београд

Услови:

- Завршен Електротехнички факултет;

- Занимање: дипломирани инжењер електротехнике – мастер, (интегрисане студије), област енергетике;

- Радно искуство: најмање 1 година радног искуства у струци;

- Пожељно знање енглеског језика на нивоу B1;

- Поседовање возачке дозволе B категорије;

- Познавање рада на рачунару.

4. Специјалиста инжењер за ЕЕ системе - 1 кандидат; место рада: Београд

Услови:

- Завршен Електротехнички факултет;

- Занимање: дипломирани инжењер електротехнике – мастер, (интегрисане студије);

- Лиценца 350 и 450;

- Радно искуство: најмање 3 године радног искуства у струци, на пословима пројектовања и извођења електроенергетских инсталација и система које укључују агрегатска и беспрекидна напајања;

- Пожељно знање енглеског језика на нивоу B1;

- Поседовање возачке дозволе B категорије.

5. Инжењер специјалиста за дигиталну трансформацију - 1 кандидат, место рада: Београд

Услови:

- Завршен Електротехнички факултет или Факултет организационих наука;

- Занимање: дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства - мастер, дипломирани инжењер за информационе системе и технологије - мастер;

- Радно искуство: најмање 7 година радног искуства у струци, на пословима у области информационих и комуникационих технологија;

- Пожељно знање енглеског језика на нивоу B2.

6. ИКТ инжењер за системе - 1 кандидат; место рада: Београд

Услови:

- Завршен Електротехнички факултет;

- Занимање: дипломирани инжењер електротехнике – мастер;

- Радно искуство: 1 година радног искуства на пословима у струци;

- Пожељно знање енглеског језика на нивоу B2.

7. Инжењер за информациону и комуникациону безбедност - 1 кандидат; место рада: Београд

Услови:

- Завршен Електротехнички факултет или Факултет организационих наука;

- Занимање: дипломирани инжењер електротехнике – мастер, (интегрисане студије), дипломирани инжењер за информационе системе – мастер;

- Радно искуство: најмање 3 године радног искуства на пословима у струци;

- Пожељно знање енглеског језика на нивоу B2.

8. Самостални инжењер за архитектонско-грађевинске послове - 1 кандидат; место рада: Београд

Услови:

- Завршен Архитектонски факултет или Грађевински факултет;

- Занимање: дипломирани инжењер архитектуре - мастер или дипломирани инжењер грађевинарства - мастер;

- Положен стручни испит, Лиценце 300 и 400 или 310 и 410;

- Радно искуство: најмање 3 године радног искуства у струци, на пословима пројектовања и изградње грађевинских објеката;

- Пожељно знање енглеског језика на нивоу B1;

- Познавање рада на рачунару.

9. Техничар за ваздухопловне уређаје - 2 кандидата; место рада: Ниш

Услови:

- Завршена Средња електротехничка школа;

- Занимање: Електротехничар;

- Радно искуство: најмање 1 година радног искуства у струци;

- Пожељно знање енглеског језика на нивоу А2;

- Здравствена способност за рад на висини;

- Поседовање возачке дозволе B категорије;

- Познавање рада на рачунару.

10. Специјалиста за заштиту од пожара - 1 кандидат; место рада: Београд

Услови:

- Завршен Факултет заштите на раду - смер заштита на раду или Факултет безбедности - смер заштита на раду или факултет техничких наука - смер заштита на раду;

- Занимање: мастер инжењер заштите на раду / инжењер за заштиту на раду / технолог безбедности и здравља на раду;

- Лиценца за израду главног пројекта заштите од пожара;

- Радно искуство: најмање 5 година радног искуства на пословима противпожарне заштите;

- Пожељно знање енглеског језика на нивоу B2;

- Познавање рада на рачунару.

11. Специјалиста за менаџмент безбедношћу и здрављем на раду - 1 кандидат; место рада: Београд

Услови:

- Завршен Факултет заштите на раду или Машински факултет или Електротехнички факултет;

- Занимање: мастер инжењер заштите од пожара / инжењер заштите од пожара / дипломирани машински инжењер / дипломирани машински инжењер - мастер / дипломирани инжињер електротехнике / дипломирани инжењер електротехнике - мастер;

- Положен стручни испит из области безбедност и здравље на раду;

- Радно искуство: најмање 5 година радног искуства на пословима безбедности и здравља на раду;

- Пожељно знање енглеског језика на нивоу B2;

- Познавање рада на рачунару.

12. Ваздухопловни метеоролошки прогностичар - 2 кандидата; место рада Београд:

Услови:

- Природно математички или Физички факултет - смер метеорологија;

- Занимање: Дипломирани метеоролог - други степен (мастер);

- Радно искуство: најмање 1 година радног искуства у струци;

- Знање енглеског језика на нивоу B1;

- Познавање рада на рачунару.

13. Специјалиста за јавне набавке - 1 кандидат, место рада: Београд:

Услови:

- Завршен Економски факултет или Правни факултет или Технички факултет;

- Занимање: у складу са завршеним факултетом;

- Поседовање сертификата службеника за јавне набавке;

- Радно искуство: најмање 5 година радног искуства на пословима јавних набавки;

- Пожељно знање енглеског језика на нивоу B2;

- Познавање рада на рачунару.

14. Специјалиста за имовинско-правне и нормативне послове – 1 кандидат, место рада Београд

Услови:

- Завршен Правни факултет;

- Занимање: дипломирани правник;

- Положен правосудни испит;

- Радно иксуство: најмање 5 година радног искуства у струци, на нормативно-правним и имовинским пословима;

- Пожељно знање енглеског језика на нивоу B2;

- Познавање рада на рачунару.

15. Специјалиста за уговоре, осигурање и корпоративно право – 1 кандидат, место рада: Београд

Услови:

- Завршен Правни факултет;

- Занимање: дипломирани правник;

- Положен правосудни испит;

- Радно искуство: најмање 5 година радног искуства у струци, на пословима осигурања и корпоративног права;

- Пожељно знање енглеског језика на нивоу B2;

- Познавање рада на рачунару.

16. Директор Сектора за економске и финансијске послове – 1 кандидат; место рада: Београд

Услови:

- Завршен Економски факултет;

- Занимање: дипломирани економиста;

- Радно искуство: најмање 8 година радног искуства у струци на економско-финансијским пословима, од тога 5 година на пословима руковођења;

- Пожељно знање енглеског језика на нивоу B2;

- Познавање рада на рачунару.

17. Директор Сектора за људске ресурсе, правне и опште послове – 1 кандидат, место рада: Београд

Услови:

- Завршен Правни факултет;

- Занимање: дипломирани правник;

- Положен правосудни испит;

- Радно искуство: најмање 8 година радног искуства у струци, од тога на пословима руковођења 5 година;

- Пожељно знање енглеског језика на нивоу B2;

- Познавање рада на рачунару.

 

ПОСТУПАК ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Да би се пријавили на Конкурс, кандидати ОБАВЕЗНО морају да одштампају „ПРИЈАВУ ЗА КОНКУРС - април 2019. године“ која се налази на адреси www.smatsa.rs (линк за преузимање). Пријаву је потребно одштампати, читко попунити и потписати.

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ:

1. Читко попуњена и потписана „ПРИЈАВА ЗА КОНКУРС - април 2019. године“ коју су кандидати преузели са адресе www.smatsa.rs (линк за преузимање);

2. Пропратно/мотивационо писмо и биографија – CV;

3. оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;

4. оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

5. оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;

6. оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак и да није под истрагом (уверење не старије од шест месеци);

7. оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног МУП-а да кандидат није кривично осуђиван (уверење не старије од шест месеци);

8. оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство);

Уколико кандидат поседује препоруке професора, ментора, претходних послодаваца, копије сертификата или уверења која се односе на посебна знања и способности кандидата, односно друга документа којим може доказати своје компетенције за радна места из Конкурса, укључујући и знање енглеског језика, пожељно је да их достави уз пријаву.

У складу са захтевима радног места за које се кандидат пријављује, у поступку селекције ће бити провераване неопходне професионалне и личне компетенције кандидата.

ДОСТАВЉЕНА ДОКУМЕНТА СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Последњи дан пријаве на конкурс је 09.04.2019. године.

Попуњену пријаву и наведена захтевана документа доставити на адресу:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд

Сектор за људске ресурсе, правне и опште послове

Трг Николе Пашића 10, 11000 Београд

Са назнаком „За Конкурс за пријем кандидата на радно место_____________________________“

(навести назив радног места за који се кандидат пријављује)

 

Телефони за додатне информације у вези поступка подношења пријава:

1. +381 11 321-8058;

2. +381 11 321-8042.

Телефони за додатне информације кандидатима у вези послова и задатака из описа послова радних места:

1. +381 11 381 4701 - за информације у вези радних места под редним бројевима 1, 2, 3 и 4, 8. и 9.

2. +381 11 321 8081 - за информације у вези радних места под редним бројевима 5, 6. и 7.

3. +381 11 381 4682 - за информације у вези радних места под редним бројевима 10. и 11.

4. +381 11 321 8068 - за информације у вези радних места под редним бројем 12.

5. +381 11 321 8186 - за информације у вези радних места под редним бројем 13.

6. +381 11 321 8168 - за информације у вези радних места под редним бројевима 14. и 15.

7. +381 11 321 8123 - за информације у вези радних места под редним бројем 16. и 17.