03.10.2019


Оглас за продају комерцијалног отпада

 

 

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд

11000 Београд, Трг Николе Пашића 10, факс: 011 324 0456

О Г Л А Ш А В А

продају отпада прикупљањем писаних понуда

 

У оквиру поступања према законским захтевима у области управљања отпадом, оглашава се продаја комерцијалног отпад односно, преузимање опасног и неопасног комерцијалног отпада од стране овлашћеног оператера. Оквирне годишње количине отпада дате су у табели – спецификација отпада, с тим да се у периоду пружања услуге могу очекивати промене у количини генерисаног отпада.

Табела: Спецификација отпада

Р. Бр.

Назив отпада

Индексни број

Процењена годишња количине

Учесталост преузимања према локацијама за период од 2 године

1.

Оловни акумулатори

16 06 01*

4.000 кг

3 пута: БГ, Крњешевци

2 пута: ВШ, НИ,

једнократно: БТ, КВ, ПО

2.

Електрично - електронски отпад

20 01 35*

5.000 кг

6 пута: БГ,  Крњешевци,

4 пута: ВШ

2 пута: КВ, НИ, ПО

3.

Отпадне гуме

16 01 03

500 кг

Једнократно: ВШ,  Крњешевци

4.

Отпадни метал и пластика

16 01 17,

20 01 40

10.000 кг

БГ, ВШ,  Крњешевци,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локације за преузимање отпада:

БГ - Београд - Аеродром Никола Тесла (Тренинг центар Контроле летења)

Магацин Крњешевци, Јужна радна зона бб

БТ - Батајница - Аеродром Батајница (Аеродромска контрола летења Батајница);

ВШ - Вршац  - СМАТСА Ваздухопловна академија Вршац;

КВ - Краљево - Аеродром „Морава“ (Аеродромска контрола летења Краљево);

НИ - Ниш - Аеродром „Константин Велики“ (Аеродромска контрола летења Ниш);

ПО - Поникве - Аеродром Поникве (Аеродромска контрола летења Поникве).

 

Поступак продаје отпада обавиће се прикупљањем затворених писаних понуда. Понуђач у понуди доставља своју јединичну цену у динарима по килограму за целокупну процењену количину, за сваку групу отпадног материјала посебно.

Купац је дужан да писану понуду достави поштом на адресу:

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA доо БЕОГРАД
11000 Београд, Трг Николе Пашића 10, или непосредно преко писарнице

 

Понуду доставити у затвореној коверти са назнаком: „Понуда за куповину отпада – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте обавезно читко навести назив, адресу, телефон и факс понуђача.

Обавезан услов за учешће је поседовање дозволе за управљање опасним и неопасним отпадом за индексне бројеве из табеле – спецификација отпада, издата од надлежног органа. Као доказ доставити: Фотокопију решења надлежног органа којим се дају Дозволе или интегрална дозвола за сакупљање, транспорт, третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање опасног и неопасног отпада за индексне бројеве из табеле – спецификација отпада и приложити попуњену табелу из прилога 1.

 

Опис извршења услуге:

Одабрани понуђач ће бити у обавези да преузме отпад на основу писаног захтева Наручиоца и да са њиме поступа у складу са важећом законском регулативом у области управљања отпадом у Републици Србији.

Приликом преузимања отпада одабрани понуђач и наручилац су у обавези да поступају у складу са важећом регулативом која описује примену документа о кретању опасног и неопасног отпада.

Обавезе понуђача :

· утовар и транспорт у складу са карактером отпада добијеним у Извештају за испитивање отпада;

· преглед и утврђивање стања складиштеног отпада (врсте, количине и постојећи начин паковања), укључујући и обележавање и препакивање предметног отпада у UN сертификовану амбалажу, адекватну за паковање отпада у складу са релевантном законском регулативом, која обезбеђује минималну запремину и оптималне услове сигурности и безбедности тзв. ADR транспорт у складу са припремљеном документацијом;

· употребу атестиране опреме за манипулацију опасним отпадом и ангажовање стручно оспособљене радне снаге за руковање и утовар опасним материјалима и управљање возилима, која возе опасне материје у складу са ADR прописима;

· да наведену услугу обавља на начин који не представља ризик по људе и животну средину уз поштовање одредби Закона о безбедности и здравља на раду;

· превозна средства којима се превозе опасне материје морају бити технички исправна, опремљена и обележена у складу са прописаним стандардима ADR;

· одабрани понуђач је у обавези да Наручиоцу достави примерак Документа о кретању опасног отпада (део Ц потписан и оверен од стране превозника, а део Д потписан и оверен од стране примаоца отпада).

· одабрани понуђач је у обавези да мерење преузетог отпада изврши на прописано овереној колској ваги. На основу одваге Наручиоца се попуњава и количина отпада у документу о кретању опасног и неопасног отпада;

Уговори ће се закључити на период од 2 (две) године.

Понуде се могу поднети до 24.10.2019. године до 09 часова. Јавно отварање понуда биће обављено истог дана у 10 часова на горе наведеној адреси.

Право куповине, односно закључење Уговора о купопродаји за сваку групу отпадног материјала стиче онај понуђач који понуди највишу цену за одређену категорију отпада. Уколико понуде више понуђача имају исту понуђену цену, предност има онај понуђач који је први поднео понуду.

Трошкове преузимања, мерења на јавној ваги и транспорта отпада сноси купац.

Све додатне информације у вези са продајом отпада можете добити на телефон: 011 381 4684, контакт особа је Маргарета Жарков.

Прилог 1:

Пословно име

 

Скраћено пословно име

 

Порески идентификациони број

 

Матични број

 

Место седишта

 

Поштански број седишта

 

Општина седишта

 

Адреса седишта

 

Телефон

 

Факс

 

Е-мејл

 

Претежна шифра делатности

 

Одговорно лице

 

Позиција одговорног лица

 

Контакт телефон одговорног лица

 

Контакт особа

 

Позиција контакт особе

 

Контакт телефон контакт особе

 

 

Број дозволе

 

Датум издавања дозволе

 

Датум истицања дозволе

 

Дозволу издало

 

Општина постројења

 

Адреса постројења

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индексни број отпада

Дозвола издата за

 

Сакупљање

Транспорт

Третман

Складиштење

Поновно искоришћење

Одлагање

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако предузеће располаже са већим бројем дозвола које задовољавају захтеве ове јавне набавке формулар треба попунити за сваку појединачну дозволу.