ATM

 

Primarni cilj upravljanja vazdušnim saobraćajem koje sprovodi SMATSA doo je pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju u prostoru svoje nadležnosti i na kontrolisanim aerodromima na bezbedan, redovan i efikasan način.

Integracija celokupnog sistema upravljanja vazdušnim saobraćajem u evropski ATM sistem, koji se neprekidno razvija, predstavlja veliki izazov na kome SMATSA doo uspešno radi. Uslovljena obimom i očekivanim zahtevima saobraćaja, a u funkciji pružanja kvalitetnih usluga civilnim i vojnim vazduhoplovima, SMATSA doo doprinosi uspostavljanju Jedinstvenog evropskog neba (SES) u saradnji sa regionalnim i pan-evropskim poslovnim i institucionalnim partnerima.

Upravljanje vazdušnim saobraćajem u SMATSA doo bazirano je na tehnologiji koja prati aktuelne standarde iz oblasti vazduhoplovne industrije podrazumevajući implementaciju najnovijih sistema kako bi se obezbedio optimalan kapacitet vazdušnog prostora i povećanje efikasnosti letenja u svom prostoru nadležnosti. SMATSA doo poklanja posebnu pažnju dizajniranju vazdušnog prostora i razvoju rutne mreže u cilju unapređenja usluge kontrole letenja (ATS), kao i konstantnog unapređenja procesa upravljanja vazdušnim prostorom (ASM) i upravljanja tokovima saobraćaja (ATFM).

Implementacija unapređenog procesa upravljanja vazdušnim prostorom vodi ka optimalnom planiranju ruta, boljoj iskorišćenosti raspoloživog vazdušnog prostora, povećanju efikasnosti i smanjenju kašnjenja. Sprovedene aktivnosti na primeni P-RNAV postupaka omogućiće da vazduhoplovi koji poseduju odgovarajuću opremu koriste tu mogućnost i na taj način optimizuju putanje u prilaženju i poletanju. Takođe, biće obezbeđena preciznija putanja vazduhoplova, a samim tim i povećanje kapaciteta terminala.

SMATSA doo je odgovorna za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju (usluge kontrole letenja – ATC, usluge informisanja vazduhoplova u letu – FIS i usluge uzbunjivanja – ALR) u vazdušnom prostoru koji obuhvata vazdušni prostor Republike Srbije, vazdušni prostor Crne Gore i deo vazdušnog prostora iznad Jadranskog mora.

U prostoru nadležnosti SMATSA doo se nalaze devet aerodroma (6 civilnih i 3 vojna):

 • Aerodrom Nikola Tesla (Beograd),
 • Aerodrom Podgorica (Podgorica),
 • Aerodrom Tivat (Tivat),
 • Aerodrom Konstantin Veliki (Niš),
 • Aerodrom Vršac (Vršac),
 • Aerodrom Ponikve (Užice),
 • Aerodrom Lađevci (Kraljevo),
 • Aerodrom Batajnica (Beograd) i
 • Aerodrom Priština (Priština).

Uspostavljanjem jedinstvenog Centra kontrole letenja 2011. godine došlo je do objedinjavanja usluga prilazne i oblasne kontrole letenja, što rezultuje jedinstvenim upravljanjem vazdušnim prostorom, unapređenjem tehnologije i procedura rada, boljim iskorišćavanjem ljudskih resursa i samim tim povećanjem kapaciteta vazdušnog prostora. U sklopu jedinstvenog Centra kontrole letenja stvoreni su operativni i tehničko-tehnološki uslovi za uspostavljanje FIC Beograd.

 

Civilno - vojna koordinacija

U sklopu upravljanja vazdušnim saobraćajem obavljaju se poslovi kontrole, zaštite i alokacije vazdušnog prostora – civilno-vojna koordinacija na pre-taktičkom i taktičkom nivou. Ovi poslovi obuhvataju:

 • prikupljanje i analizu zahteva za korišćenje vazdušnog prostora od strane civilnih i vojnih korisnika,
 • rešavanje eventualnih konfliktnih zahteva,
 • donošenje odluke o efikasnom korišćenju vazdušnog prostora na pre-taktičkom i taktičkom ASM nivou,
 • objavljivanje odluke o alokaciji vazdušnog prostora podnošenjem zahteva za izdavanje NOTAM („NOTAM PROPOSAL“),
 • izrada i vođenje statistike o upotrebi TSA zona.