Menadžment kvalitetom

 

Sistem menadžmenta kvalitetom

Kroz uspostavljeni sistem menadžmenta kvalitetom, kao i kontinualnim radom na unapređenju poslovnih procesa, potvrđuje se opredeljenje SMATSA doo za stalnim i potpunim ispunjavanjem zahteva korisnika. Kao potvrda dobro uspostavljenog sistema menadžmenta kvalitetom i kao društveno odgovorna organizacija, SMATSA doo je 2010. godine stekla i od tada održava ISO 9001 sertifikat za sledeće procese: ATM/ANS – funkcije/usluge - usluge u vazdušnom saobraćaju (ATS), upravljanje vazdušnim prostorom (ASM), upravljanje protokom vazdušnog saobraćaja (ATFM), uključujući izradu navigacionih postupaka (FPD), usluge komunikacije, navigacije i nadzora (CNS), vazduhoplovne meteorološke usluge (MET), usluge vazduhoplovnog informisanja (AlS), uključujući izradu vazduhoplovnih karata, kalibraža uređaja i sistema iz vazduha, obuka osoblja pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi i pilota aviona i održavanje aviona u skladu sa odobrenim obimom radova.

Struktura sistema menadžmenta kvalitetom je prilagođena organizaciji SMATSA doo, zadovoljavajući njene potrebe i obezbeđujući dokumentovanje svih poslovnih procesa koji mogu uticati na kvalitet i bezbednost usluga i njihovu efektivnu primenu. U skladu sa zahtevima ISO standarda, politikom SMATSA doo i postavljenim ciljevima, prate se, održavaju i unapređuju procesi koji obezbeđuju efikasno funkcionisanje sistema.

U maju 2019. godine, tim proveravača sertifikacione kuće Societe Generale de Surveillance (SGS) iz Beograda, izvršio je resertifikacionu proveru sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) prema zahtevima standarda ISO 9001:2015 u Kontroli letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd.

Potvrdom važnosti sertifikata ISO 9001:2015, SMATSA doo jasno pokazuje opredeljenost kontinualnom unapređenju poslovnih procesa i stalnom i potpunom ispunjavanju zahteva korisnika.