Zbornik vazduhoplovnih informacija (AIP)Zbornik vazduhoplovnih informacija (AIP, Aeronautical Information Publication) je osnovni vazduhoplovni dokument prvenstveno namenjen da ispuni međunarodne zahteve u pogledu razmene stalnih vazduhoplovnih informacija i privremenih dugoročnih izmena, bitnih za bezbedno obavljanje međunarodnog i domaćeg vazdušnog saobraćaja.

AIP se sastoji iz tri dela:

  • Opšte odredbe (GEN, General): domaći propisi i zahtevi, opisi usluga u vazdušnom saobraćaju (AIS, ATM, CNS, MET, SAR), aerodromske/helidromske naknade i naknade za usluge u vazdušnoj plovidbi;
  • Vazdušni prostor (ENR, En-route): opšta pravila i postupci za letenje (IFR/VFR), opis i klasifikacija vazdušnog prostora, struktura vazdušnog prostora, rute u vazdušnom saobraćaju, radio-navigacioni uređaji/sistemi, navigaciona upozorenja, karte vazdušnih puteva i indeksne karte; i
  • Aerodromi (AD, Aerodromes): opšti uslovi za korišćenje aerodroma, detaljni podaci o aerodromima, uključujući i aerodromske karte.

SMATSA AIS objavljuje AIP Srbija/Crna Gora, VFR AIP Srbija/Crna Gora i MIL AIP Srbija.

Amandmani na AIP

Amandmani na AIP (AIP AMDT, AIP Amendments) u štampanom obliku se sastoje od novih stranica koje treba uložiti i stranica kojima treba zameniti prethodne. Amandmani na AIP u elektronskom obliku (CD ili internet) se ne distribuiraju kao odvojene pošiljke, već je njihov sadržaj uključen u sadržaj AIP-a.

Postoje dve vrste AIP amandmana:

  • redovan AIP amandman (AIP AMDT) – sadrži stalne izmene AIP-a koje stupaju na snagu na datum objavljivanja i objavljuje se u redovnim vremenskim intervalima od 4 nedelje, jedan dan posle AIRAC datuma stupanja na snagu (naslovna strana je bele boje);
  • AIRAC AIP amandman (AIRAC AIP AMDT) – sadrži operativno značajne stalne izmene АIP-a koje stupaju na snagu na naznačeni AIRAC datum stupanja na snagu i objavljuje se u skladu sa AIRAC sistemom (naslovna strana je ružičaste boje).

 

AIP dodaci

Privremene dugoročne izmene (tri meseca i duže) i kratkoročne informacije koje sadrže obiman tekst i/ili grafičke prikaze, i dopunjuju stalne informacije sadržane u AIP-u, objavljuju se kao AIP dodaci (AIP SUP, Supplements to the AIP). Operativno značajne privremene izmene AIP-a objavljuju se u skladu sa AIRAC sistemom i utvrđenim datumima stupanja na snagu i jasno su označene akronimom AIRAC AIP SUP.

AIP SUP u štampanom obliku se ulažu na početku AIP-a i predstavljaju prvi odeljak u koricama AIP-a. AIP SUP stranice su žute boje radi uočljivosti, kako bi se razlikovale od ostalog dela AIP-a.

Kontrolna lista važećih AIP SUP objavljuje se Mesečnom listom važećih NOTAM-a serija A i С.