1. Ime organizacije:

2. Koje meteorološke usluge SMATSA doo koristite? (možete označiti više od jedne opcije)
 

3. Koliko često koristite meteorološke usluge SMATSA doo?4. Da li Vam je meteorološka usluga pružena kad god Vam je bila potrebna?


5. Da li ste meteorološku uslugu dobili u očekivano vreme?


6. Da li je način dobijanja meteorološke usluge pogodan za Vas kao korisnika?


7. Da li je dokumentacija za let koju ste dobili bila kompletna?8. Kakva je saradnja sa meteorološim osobljem SMATSA doo?Ako ste označili zadovoljavajuća ili slaba, molimo navedite koje su Vam osnovne primedbe.

9. Sumarna ocena meteoroloških usluga u SMATSA doo u ovoj godini je:Ako ste označili zadovoljavajuće ili slabe, molimo navedite koje su Vam osnovne primedbe.

10. Ukoliko želite, navedite predloge za poboljšanje meteoroloških usluga u SMATSA doo.