Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Prodaja komercijalnog otpada

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

27.04.2021

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd

11000 Beograd, Trg Nikole Pašića 10, faks: 011 324 0456

O G L A Š A V A

prodaju komercijalnog otpada prikupljanjem pisanih ponuda

U okviru postupanja prema zakonskim zahtevima u oblasti upravljanja otpadom u Republici Srbiji, a koji se odnose na SMATSA lokacije u Srbiji i postupanja prema zakonskim zahtevima u oblasti upravljanja otpadom u Crnoj Gori, a koji se odnose na SMATSA lokacije u Crnoj Gori, oglašava se prodaja komercijalnog opasnog i neopasnog otpada, radi preuzimanja otpada od strane ovlašćenog operatera.

Okvirne godišnje količine otpada date su u tabeli – specifikacija otpada, s tim da se u periodu pružanja usluge mogu očekivati promene u količini generisanog otpada i učestalosti preuzimanja.

Tabela 1: Specifikacija komercijalnog otpada u Srbiji

Ambalažni otpad

Redni Br. Naziv otpada Indeksni broj Procenjena godišnja količine Učestalost preuzimanja prema lokacijama za period od 1 godine
1. Mešani papir/ karton/talas 15 01 01 3.000 kg 4 puta: BG, Krnješevci

2 puta: VŠ, KV

jednokratno: BT, NI, PO

2. Otpadna folija/otpadna PET ambalaža 15 01 02 500 kg 4 puta: BG,  Krnješevci,

2 puta: VŠ, KV

jednokratno: BT, NI, PO

3. Otpadne limenke 15 01 04 100 kg Jednokratno: sve lokacije
4. Otpadno staklo 15 01 07

 

500 kg Jednokratno: sve lokacije

Tabela 2: Specifikacija komercijalnog otpada u Crnoj Gori

 

R. Br. Naziv otpada Indeksni broj Procenjena godišnja količine Učestalost preuzimanja prema lokacijama za period od 1 godine
1. Olovni akumulatori   16 06 01* 1500 kg 1 put: TPG

jednokratno: ATI

2. Otpadni metal 17 04 05,

16 01 17,

16 01 18,

20 01 40

1000 kg  1 put: TPG

 

Lokacije za preuzimanje otpada u Srbiji:

BG – Beograd – Aerodrom Nikola Tesla (Trening centar Kontrole letenja)

Magacin Krnješevci, Južna radna zona bb

BT – Batajnica – Aerodrom Batajnica (Aerodromska kontrola letenja Batajnica);

VŠ – Vršac  – SMATSA Vazduhoplovna akademija Vršac;

KV – Kraljevo – Aerodrom „Morava“ (Aerodromska kontrola letenja Kraljevo);

NI – Niš – Aerodrom „Konstantin Veliki“ (Aerodromska kontrola letenja Niš);

PO – Ponikve – Aerodrom Ponikve (Aerodromska kontrola letenja Ponikve).

Lokacije za preuzimanje otpada u Crnoj Gori:

TPG- Podgorica – Aerodrom Podgorica (Terminalna kontrola letenja Podgorica;)

ATI-Tivat- Aerodrom Tivat (Aerodromska kontrola letenja Tivat).

Postupak prodaje otpada obaviće se prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda. Ponuđač u ponudi dostavlja svoju jediničnu cenu (u dinarima za ponuđače iz Srbije i u evrima za ponuđače iz Crne Gore) po kilogramu za celokupnu procenjenu količinu, za svaku grupu otpadnog materijala posebno.

Kupac je dužan da pisanu ponudu dostavi poštom na adresu:

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo BEOGRAD
11000 Beograd, Trg Nikole Pašića 10, ili neposredno preko pisarnice

 

Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Ponuda za kupovinu otpada – NE OTVARATI“. Na poleđini koverte obavezno čitko navesti naziv, adresu, telefon i faks ponuđača.

Obavezan uslov za učešće je posedovanje dozvole za upravljanje opasnim i/ili neopasnim otpadom izdate od nadležnog organa. Kao dokaz dostaviti: Fotokopiju rešenja nadležnog organa kojim se daje dozvola ili integralna dozvola za sakupljanje, transport, skladištenje i/ili ponovnu upotrebu, tretman i odlaganje opasnog i neopasnog otpada za indeksne brojeve iz tabele – specifikacija otpada.

Za ponuđače iz Crne Gore potrebna je dozvola nadležnog organa i /ili Rešenje kojim se operater upisuje u registar trgovaca i posrednika otpada koji preuzimaju otpad u fizički posed.

Opis izvršenja usluge:

Odabrani ponuđač će biti u obavezi da preuzme otpad na osnovu pisanog zahteva Naručioca i da sa njime postupa u skladu sa važećom zakonskom regulativom u oblasti upravljanja otpadom u Republici Srbiji i državi Crnoj Gori.

Za opasan otpad, po zahtevu ponuđača, može se dostaviti Izveštaj o ispitivanju otpada.

Prilikom preuzimanja otpada odabrani ponuđač i naručilac su u obavezi da postupaju u skladu sa važećom regulativom koja opisuje primenu dokumenta o kretanju neopasnog otpada i formulara o transportu opasnog otpada.

Obaveze ponuđača :

  • utovar i transport u skladu sa karakterom otpada dobijenim u Izveštaju za ispitivanje otpada. Za opasan otpad u skladu sa ADR zahtevima;
  • pregled i utvrđivanje stanja skladištenog otpada (vrste, količine i postojeći način pakovanja), uključujući i obeležavanje i prepakivanje predmetnog otpada u ambalažu, adekvatnu za pakovanje otpada u skladu sa relevantnom zakonskom regulativom, koja obezbeđuje minimalnu zapreminu i optimalne uslove sigurnosti i bezbednosti;
  • da navedenu uslugu obavlja na način koji ne predstavlja rizik po ljude i životnu sredinu uz poštovanje odredbi Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu;
  • prevozna sredstva kojima se prevoze materije moraju biti tehnički ispravna, opremljena i obeležena u skladu sa propisanim standardima;
  • odabrani ponuđač je u obavezi da Naručiocu dostavi primerak Dokumenta o kretanju neopasnog otpada (deo C potpisan i overen od strane prevoznika, a deo D potpisan i overen od strane primaoca otpada) u Srbiji i formular o transportu otpada u Crnoj Gori.
  • odabrani ponuđač je u obavezi da merenje preuzetog otpada izvrši na propisano overenoj kolskoj vagi. Na osnovu odvage Naručioca se popunjava i količina otpada u dokumentu o kretanju otpada i u formularu o transportu otpada;

Ugovor će se zaključiti na period od 2 (dve) godine.

Ponude se mogu podneti do 12.05.2021. godine do 9 časova. Javno otvaranje ponuda biće obavljeno istog dana u 10 časova na gore navedenoj adresi.

Pravo kupovine, odnosno zaključenje Ugovora o kupoprodaji za svaku grupu otpada materijala stiče onaj ponuđač koji ponudi najvišu cenu. Ukoliko ponude više ponuđača imaju istu ponuđenu cenu, prednost ima onaj ponuđač koji je prvi podneo ponudu.

Troškove preuzimanja, pakovanja, transporta i merenja na javnoj vagi snosi kupac.

Sve bankarske provizije/troškove obaveze su ponuđača (za firme u Crnoj Gori).

Sve dodatne informacije u vezi sa prodajom otpada možete dobiti na telefon:

Lice za upravljanje otpadom ispred SMATSA doo:

Margareta Žarkov, tel. +381113814684, margareta.zarkov@smatsa.rs

Osoba za kontak u Crnoj Gori:

Senad Đozgić. Tel: +38220414012, senad.djozgic@smatsa.rs

Oglas za prodaju komercijalnog otpada 2021