ANS

У складу са захтевима „Јединственог европског неба“, имплементација нових технологија представља један од основних задатака SMATSA доо, који захтева континуирано улагање у опрему, системе и инфраструктуру.

Пословање у складу са SES захтевима

У складу са захтевима „Јединственог европског неба“, имплементација нових технологија представља један од основних задатака SMATSA доо, који захтева континуирано улагање у опрему, системе и инфраструктуру.

Са циљем да се осигура континуирана усаглашеност са европском регулативом, обезбеди адекватан капацитет и ниво безбедности у наредном периоду, као и оптимизација управљања токовима ваздушног саобраћаја и капацитетом ваздушног простора,
SMATSA доо се налази у процесу имплементације Програма модернизације контроле летења SUSAN (SMATSA Upgrade of System for Air Navigation). Претходни програм модернизације спроведен у оквиру SMATSA доо – FAMUS, завршен је 2012. године.

 

SUSAN програм модернизације

SUSAN програм модернизације инициран је 2015. године, нa oснoву укaзaних и прeпoзнaтих пoтрeбa зa изгрaдњoм нoвих oбjeкaтa и мoдeрнизaциjoм урeђaja и систeмa контроле летења који се ближе крају свог животног века, a у циљу унaпрeђeњa бeзбeднoсти вaздушнoг сaoбрaћaja, пoбoљшaњa квaлитeтa услугa, испуњaвaњa зaхтeвa кoрисникa и крeирaњa бoљeг рaднoг oкружeњa и услoвa рада зa зaпoслeнe. SUSAN програм модернизације обухвата унапређење система за управљање ваздушним саобраћајем, као и набавку и имплементацију нових CNS система и модернизацију/ унапређење одређених постојећих CNS система, као и неопходне грађевинске радове.

SUSAN програм модернизације је део обимног SES програма који има за циљ да побољша интеграцију, безбедност, капацитет и ефикасност укључујући интероперабилност са системима суседних ANSP-ова. Пројекти у оквиру SUSAN-а омогућиће SMATSA доо да одржи усаглашеност са технолошким захтевима везаним за имплементацију Директног рутирања (Direct Routings) и Слободног коришћења рута у ваздушном простору (Free Route Airspace) под окриљем SESAR програма, који на нивоу Европе координише унапређење инфраструктуре за управљање ваздушним саобраћајем. Концепт Слободног коришћења рута се примењује у циљу смањења фрагментације ваздушног простора и даје корисницима истог могућност да планирају руте на флексибилан начин. SUSAN програм модернизације доноси испуњење циљевa неопходних за примену краћих рута и уштеда остварених на том пољу, у исто време задовољавајући будуће потребе у погледу безбедности, капацитета и ефикасности одвијања ваздушног саобраћаја на нивоу Европе.

Предвиђено је да се, у оквиру SUSAN програма модернизације, у периоду 2016. – 2024. имплементирају следећи пројекти:

 • Унапређења ATM система за обраду података (софтверска и хардверска унапређења FAMUS TopSky-ATC система у неколико фаза заједно са имплементацијом Fallback ATM система – FASOS, унапређење ARTAS система, имплементација SDDS система, набавка новог Surveillance Front-End процесора, надоградња AFTN/AMHS и набавка VDL Mode 2 сервиса од стране два провајдера VDL сервиса и набавка VDL monitoring сервиса;
 • Прojeкaт увoђeњa прeнoсa гoвoрa и пoдaтaкa зa пoтрeбe сeрвисa кoнтрoлe лeтeњa кoришћeњeм IP прoтoкoлa, који обухвата имплeмeнтaциjу SMATSA IP кoмуникaциoнe мрeжe и имплeмeнтaциjу IP рaдиo-рeлejнe мрeжe;
 • Прojeкaт имплeмeнтaциje IP VCS система за потребе Центра контроле летења (ЦКЛ) Београд и Pre-OJT симулатора;
 • Прojeкaт изгрaдњe aнeксa ЦКЛ Бeoгрaд сa тoрњeм AКЛ Бeoгрaд и имплементација CCTV система за потребе новог торња;
 • Набавка и имплементација Mode S MSSR + PSR радарских система на локацијама Бесна кобила и Аеродром Београд (Србија), и MSSR Mode S радара на локацији Врсута (Црна Гора);
 • Модернизација NAVAIDS система која обухвата набавку и имплементацију ILS/DME, DVOR, NDB и VDF уређаја;
 • Прojeкaт унaпрeђeњa eлeктрoeнeргeтскe и тeлeкoмуникaциoнe инфрaструктурe;
 • Прojeкaт унaпрeђeњa VHF/UHF радио мреже;
 • Прojeкaт изгрaдњe тoрњa AКЛ Ниш сa C-ATCC Београд.

SUSAN програм модернизације доноси више унапређења у домену телекомуникационих система, од којих је највећe и најважније имплементација VoIP за оперативни сервис говорне комуникације. Нова SMATSA IP комуникациона мрежа је базирана на коришћењу IP протокола и доноси мрежну („mesh“) повезаност и нивое редундантности који нису могли бити постигнути унутар постојеће мреже базиране на TDM технологији. Имплементација VoIP је извршена у складу са EUROCAE ED-137 стандардом. Додатно, планирано је проширење VHF/UHF радио мреже додавањем три нова радио центра, од чега два у Србији и један у Црној Гори. На овај начин биће омогућена оптимизација VHF/UHF радио мреже и повећана њена отпорност на крупне отказе.

Текући SUSAN програм модернизације обухвата набавку и инсталацију радарских система на три нове локације (планина Бесна кобила, београдски аеродром и планина Врсута). Сви секундарни радари који ће бити имплементирани ће имати могућност рада у Mode S режиму и биће конфигурисани за рад у напредном (Enhanced) Mode S.

Део вишегодишњег SUSAN програма модернизације су три пројекта која имају за циљ модернизацију ЗРНС система:

 • Пројекат набавке и инсталације ILS/DME и DVOR уређаја биће завршен 2020. године. Пројектом је обухваћена имплементација новог ILS/DME система на аеродрому Ниш, новог DME уређаја за унапређење ILS система за ПС 12 на аеродрому Београд у ILS/DME систем, замена ILS система на аеродрому Батајница са ILS/DME системом и замена CVOR уређаја DVOR уређајима на аеродромима Подгорица, Краљево и Ниш.
 • Пројекат модернизације VDF система биће завршен године. Овим пројектом је обухваћена замена VDF система на аеродромима Ниш, Батајница и Краљево.
 • Пројекат модернизације и рационализације NDB уређаја је планиран да се заврши у години. Пројекат подразумева замену већине постојећих NDB уређаја у Србији и Црној Гори и имплементација једне нове NDB локације у Србији.

Инфо центар SMATSA

24мај

Састанак SMATSA и DHMI, Истанбул

  24. маја ове године директор SMATSA, Предраг…

Детаљније

18април

SMATSA доо унапредила систем надзора у ваздушном простору имплементацијом минималне норме хоризонталног раздвајања ваздухоплова од 3 наутичке миље

Од 18.04.2024. године Контрола летења Србије и Црне…

Детаљније

04април

CPDLC – Controller Pilot Data Link Communications

Од 22. фебруара 2024 године SMATSA доо придружила…

Детаљније

04април

SMATSA користи најмодернији АТМ систем у Европи

Од децембра 2023 године SMATSA доо користи софтверске…

Детаљније

22март

21. март 2024. године историјски тренутак за SMATSA

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA пустила…

Детаљније

17јануар

Konkurs VŠSS Vazduhoplovne akademije za upis na studijski program kontrola letenja

Obaveštavamo sve zainteresovane kandidate da je Visoka škola…

Детаљније

05децембар

Позив за достављање пријава КЛ кандидата

Да ли желите да постанете Контролор летења?  …

Детаљније

16октобар

Јачање сарадње провајдера у региону – потписан Споразум о сарадњи SMATSA са BHANSA

У Мостару је 10. октобра 2023. године одржан…

Детаљније

23јун

Продужен рок за пријаву на Конкурс за пријем 12 (дванаест) кандидата на обуку ради стицања дозволе контролора летења и овлашћења ACS Београд

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ПРИЈЕМА ПРИЈАВА КАНДИДАТА НА…

Детаљније

02јун

Радна посета SMATSA и обилазак новог контролног торња

У петак 02.6.2023. године директор Контроле летења Србије…

Детаљније