ANS

У складу са захтевима „Јединственог европског неба“, имплементација нових технологија представља један од основних задатака SMATSA доо, који захтева континуирано улагање у опрему, системе и инфраструктуру.

Пословање у складу са SES захтевима

У складу са захтевима „Јединственог европског неба“, имплементација нових технологија представља један од основних задатака SMATSA доо, који захтева континуирано улагање у опрему, системе и инфраструктуру.

Са циљем да се осигура континуирана усаглашеност са европском регулативом, обезбеди адекватан капацитет и ниво безбедности у наредном периоду, као и оптимизација управљања токовима ваздушног саобраћаја и капацитетом ваздушног простора,
SMATSA доо се налази у процесу имплементације Програма модернизације контроле летења SUSAN (SMATSA Upgrade of System for Air Navigation). Претходни програм модернизације спроведен у оквиру SMATSA доо – FAMUS, завршен је 2012. године.

 

SUSAN програм модернизације

SUSAN програм модернизације инициран је 2015. године, нa oснoву укaзaних и прeпoзнaтих пoтрeбa зa изгрaдњoм нoвих oбjeкaтa и мoдeрнизaциjoм урeђaja и систeмa контроле летења који се ближе крају свог животног века, a у циљу унaпрeђeњa бeзбeднoсти вaздушнoг сaoбрaћaja, пoбoљшaњa квaлитeтa услугa, испуњaвaњa зaхтeвa кoрисникa и крeирaњa бoљeг рaднoг oкружeњa и услoвa рада зa зaпoслeнe. SUSAN програм модернизације обухвата унапређење система за управљање ваздушним саобраћајем, као и набавку и имплементацију нових CNS система и модернизацију/ унапређење одређених постојећих CNS система, као и неопходне грађевинске радове.

SUSAN програм модернизације је део обимног SES програма који има за циљ да побољша интеграцију, безбедност, капацитет и ефикасност укључујући интероперабилност са системима суседних ANSP-ова. Пројекти у оквиру SUSAN-а омогућиће SMATSA доо да одржи усаглашеност са технолошким захтевима везаним за имплементацију Директног рутирања (Direct Routings) и Слободног коришћења рута у ваздушном простору (Free Route Airspace) под окриљем SESAR програма, који на нивоу Европе координише унапређење инфраструктуре за управљање ваздушним саобраћајем. Концепт Слободног коришћења рута се примењује у циљу смањења фрагментације ваздушног простора и даје корисницима истог могућност да планирају руте на флексибилан начин. SUSAN програм модернизације доноси испуњење циљевa неопходних за примену краћих рута и уштеда остварених на том пољу, у исто време задовољавајући будуће потребе у погледу безбедности, капацитета и ефикасности одвијања ваздушног саобраћаја на нивоу Европе.

Предвиђено је да се, у оквиру SUSAN програма модернизације, у периоду 2016. – 2024. имплементирају следећи пројекти:

 • Унапређења ATM система за обраду података (софтверска и хардверска унапређења FAMUS TopSky-ATC система у неколико фаза заједно са имплементацијом Fallback ATM система – FASOS, унапређење ARTAS система, имплементација SDDS система, набавка новог Surveillance Front-End процесора, надоградња AFTN/AMHS и набавка VDL Mode 2 сервиса од стране два провајдера VDL сервиса и набавка VDL monitoring сервиса;
 • Прojeкaт увoђeњa прeнoсa гoвoрa и пoдaтaкa зa пoтрeбe сeрвисa кoнтрoлe лeтeњa кoришћeњeм IP прoтoкoлa, који обухвата имплeмeнтaциjу SMATSA IP кoмуникaциoнe мрeжe и имплeмeнтaциjу IP рaдиo-рeлejнe мрeжe;
 • Прojeкaт имплeмeнтaциje IP VCS система за потребе Центра контроле летења (ЦКЛ) Београд и Pre-OJT симулатора;
 • Прojeкaт изгрaдњe aнeксa ЦКЛ Бeoгрaд сa тoрњeм AКЛ Бeoгрaд и имплементација CCTV система за потребе новог торња;
 • Набавка и имплементација Mode S MSSR + PSR радарских система на локацијама Бесна кобила и Аеродром Београд (Србија), и MSSR Mode S радара на локацији Врсута (Црна Гора);
 • Модернизација NAVAIDS система која обухвата набавку и имплементацију ILS/DME, DVOR, NDB и VDF уређаја;
 • Прojeкaт унaпрeђeњa eлeктрoeнeргeтскe и тeлeкoмуникaциoнe инфрaструктурe;
 • Прojeкaт унaпрeђeњa VHF/UHF радио мреже;
 • Прojeкaт изгрaдњe тoрњa AКЛ Ниш сa C-ATCC Београд.

SUSAN програм модернизације доноси више унапређења у домену телекомуникационих система, од којих је највећe и најважније имплементација VoIP за оперативни сервис говорне комуникације. Нова SMATSA IP комуникациона мрежа је базирана на коришћењу IP протокола и доноси мрежну („mesh“) повезаност и нивое редундантности који нису могли бити постигнути унутар постојеће мреже базиране на TDM технологији. Имплементација VoIP је извршена у складу са EUROCAE ED-137 стандардом. Додатно, планирано је проширење VHF/UHF радио мреже додавањем три нова радио центра, од чега два у Србији и један у Црној Гори. На овај начин биће омогућена оптимизација VHF/UHF радио мреже и повећана њена отпорност на крупне отказе.

Текући SUSAN програм модернизације обухвата набавку и инсталацију радарских система на три нове локације (планина Бесна кобила, београдски аеродром и планина Врсута). Сви секундарни радари који ће бити имплементирани ће имати могућност рада у Mode S режиму и биће конфигурисани за рад у напредном (Enhanced) Mode S.

Део вишегодишњег SUSAN програма модернизације су три пројекта која имају за циљ модернизацију ЗРНС система:

 • Пројекат набавке и инсталације ILS/DME и DVOR уређаја биће завршен 2020. године. Пројектом је обухваћена имплементација новог ILS/DME система на аеродрому Ниш, новог DME уређаја за унапређење ILS система за ПС 12 на аеродрому Београд у ILS/DME систем, замена ILS система на аеродрому Батајница са ILS/DME системом и замена CVOR уређаја DVOR уређајима на аеродромима Подгорица, Краљево и Ниш.
 • Пројекат модернизације VDF система биће завршен године. Овим пројектом је обухваћена замена VDF система на аеродромима Ниш, Батајница и Краљево.
 • Пројекат модернизације и рационализације NDB уређаја је планиран да се заврши у години. Пројекат подразумева замену већине постојећих NDB уређаја у Србији и Црној Гори и имплементација једне нове NDB локације у Србији.

Инфо центар SMATSA

09новембар

Оглас за продају комерцијалног отпада

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо…

Детаљније

05новембар

Састанак директора SMATSA Предрага Јовановића и директора M-NAV Фахрудина Хамидија

4. новембра 2021. године у Центру контроле летења…

Детаљније

20октобар

Министар Момировић у посети Контроли летења Србије и Црне Горе

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић је…

Детаљније

06октобар

Контролори летења по дуалном моделу студија

На основу Меморандума о сарадњи на развоју дуалног…

Детаљније

21мај

Ваздухопловна академија у Вршцу постала део система формалног образовања

Уговор о преносу имовине Ваздухопловне академије у Вршцу…

Детаљније

27април

Оглас за продају комерцијалног отпада

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо…

Детаљније

09фебруар

Конкурс за упис нове класе студената на SAA

    Контрола летења Србије и Црне Горе…

Детаљније

25септембар

Нови контролни торањ SMATSA

Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михаиловић обишла…

Детаљније

25септембар

Конкурс за упис нове класе студената на SAA

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA Ваздухопловна…

Детаљније

25септембар

Оглас за продају комерцијалног отпада

Оглас за продају комерцијалног отпада

Детаљније