Успешна ресертификација QMS и EMS

Успешна ресертификација система менаџмента квалитетом и система менаџмента животном средином

Успешна ресертификација QMS и EMS

04.07.2019

им проверавача сертификационе куће Societe Generale de Surveillance (SGS) из Београда, извршио је 30. и 31.05.2019. године ресертификациону интегрисану проверу система менаџмента квалитетом (QMS) према захтевима стандарда ISO 9001:2015 и система менаџмента животном средином (EMS) према захтевима стандарда ISO 14001:2015 у Контроли летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд.

С обзиром да приликом ресертификационе провере нису идентификоване неусаглашености, тима проверавача је препоручио да се SMATSA доо потврди важење сертификата ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, за све локације у Србији и у Црној Гори на којима SMATSA доо послује. Нове верзије сертификата су расположиве на сајту SMATSA доо (линк).

Потврдом важности сертификата ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, SMATSA доо јасно показује опредељеност континуалном унапређењу пословних процеса и сталном и потпуном испуњавању захтева корисника, као и учинак у заштити животне средине кроз контролу утицаја својих активности и услуга на животну средину.

Сертификати су резултат преданог и стручног рада Одељења за менаџмент квалитетом и праћење усаглашености и Одељења за обезбеђивање и заштиту, уз ангажовање и залагање свих запослених у SMATSA доо.