Успешна сертификација QMS и EMS

Успешна сертификација система менаџмента квалитетом, и система менаџмента животном средином

Успешна сертификација QMS и EMS

01.06.2018

Тим проверавача сертификационе куће Societe Generale de Surveillance (SGS) из Београда, извршио је у понедељак 28.05.2018. године интегрисану проверу сертификованих система менаџмента квалитетом (QMS) према захтевима нове верзије стандарда ISO 9001:2015, и система менаџмента животном средином (EMS) према захтевима стандарда ISO 14001:2015 у Контроли летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд.

С обзиром на то да приликом сертификационе провере нису идентификоване неусаглашености, препорука тима проверавача је да се SMATSA доо изда сертификат према новој верзији стандарда ISO 9001:2015, односно потврди важење сертификата ISO 14001:2015, за све локације у Србији и у Црној Гори на којима SMATSA доо послује.

Стицањем сертификата ISO 9001:2015, SMATSA доо је потврдила успешну транзицију система QMS на нову верзију стандарда, опредељеност континуалном унапређењу пословних процеса и сталном и потпуном испуњавању захтева корисника.

Потврдом важности сертификата ISO 14001:2015, SMATSA доо доказује да кроз успостављен систем EMS усаглашен са захтевима стандарда ISO 14001:2015, јасно показује своју опредељеност и учинак у заштити животне средине кроз контролу утицаја својих активности и услуга на животну средину.

Сертификати су резултат преданог и стручног рада Одељења за менаџмент квалитетом уз ангажовање и залагање свих запослених у SMATSA доо.