Оглас за продају комерцијалног отпада

Продаја комерцијалног отпада

Оглас за продају комерцијалног отпада

27.04.2021

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд

11000 Београд, Трг Николе Пашића 10, факс: 011 324 0456

О Г Л А Ш А В А

продају комерцијалног отпада прикупљањем писаних понуда

У оквиру поступања према законским захтевима у области управљања отпадом у Републици Србији, а који се односе на SMATSA локације у Србији и поступања према законским захтевима у области управљања отпадом у Црној Гори, а који се односе на SMATSA локације у Црној Гори, оглашава се продаја комерцијалног опасног и неопасног отпада, ради преузимања отпада од стране овлашћеног оператера.

Оквирне годишње количине отпада дате су у табели – спецификација отпада, с тим да се у периоду пружања услуге могу очекивати промене у количини генерисаног отпада и учесталости преузимања.

Табела 1: Спецификација комерцијалног отпада у Србији

Амбалажни отпад

Редни Бр. Назив отпада Индексни број Процењена годишња количине Учесталост преузимања према локацијама за период од 1 године
1. Мешани папир/ картон/талас 15 01 01 3.000 kg 4 пута: БГ, Крњешевци

2 пута: ВШ, КВ

једнократно: БТ, НИ, ПО

2. Отпадна фолија/отпадна ПЕТ амбалажа 15 01 02 500 kg 4 пута: БГ,  Крњешевци,

2 пута: ВШ, КВ

једнократно: БТ, НИ, ПО

3. Oтпaднe лименке 15 01 04 100 kg Једнократно: све локације
4. Отпадно стакло 15 01 07

 

500 kg Једнократно: све локације

Табела 2: Спецификација комерцијалног отпада у Црној Гори

 

Р. Бр. Назив отпада Индексни број Процењена годишња количине Учесталост преузимања према локацијама за период од 1 године
1. Оловни акумулатори   16 06 01* 1500 kg 1 пут: ТПГ

једнократно: АТИ

2. Отпадни метал 17 04 05,

16 01 17,

16 01 18,

20 01 40

1000 kg  1 пут: ТПГ

 

Локације за преузимање отпада у Србији:

БГ – Београд – Аеродром Никола Тесла (Тренинг центар Контроле летења)

Магацин Крњешевци, Јужна радна зона бб

БТ – Батајница – Аеродром Батајница (Аеродромска контрола летења Батајница);

ВШ – Вршац  – SMATSA Ваздухопловна академија Вршац;

КВ – Краљево – Аеродром „Морава“ (Аеродромска контрола летења Краљево);

НИ – Ниш – Аеродром „Константин Велики“ (Аеродромска контрола летења Ниш);

ПО – Поникве – Аеродром Поникве (Аеродромска контрола летења Поникве).

Локације за преузимање отпада у Црној Гори:

ТПГ- Подгорица – Аеродром Подгорица (Терминална контрола летења Подгорица;)

АТИ-Тиват- Аеродром Тиват (Аеродромска контрола летења Тиват).

Поступак продаје отпада обавиће се прикупљањем затворених писаних понуда. Понуђач у понуди доставља своју јединичну цену (у динарима за понуђаче из Србије и у еврима за понуђаче из Црне Горе) по килограму за целокупну процењену количину, за сваку групу отпадног материјала посебно.

Купац је дужан да писану понуду достави поштом на адресу:

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA доо БЕОГРАД
11000 Београд, Трг Николе Пашића 10, или непосредно преко писарнице

 

Понуду доставити у затвореној коверти са назнаком: „Понуда за куповину отпада – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте обавезно читко навести назив, адресу, телефон и факс понуђача.

Обавезан услов за учешће је поседовање дозволе за управљање опасним и/или неопасним отпадом издате од надлежног органа. Као доказ доставити: Фотокопију решења надлежног органа којим се даје дозвола или интегрална дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење и/или поновну употребу, третман и одлагање опасног и неопасног отпада за индексне бројеве из табеле – спецификација отпада.

За понуђаче из Црне Горе потребна је дозвола надлежног органа и /или Решење којим се оператер уписује у регистар трговаца и посредника отпада који преузимају отпад у физички посед.

Опис извршења услуге:

Одабрани понуђач ће бити у обавези да преузме отпад на основу писаног захтева Наручиоца и да са њиме поступа у складу са важећом законском регулативом у области управљања отпадом у Републици Србији и држави Црној Гори.

За опасан отпад, по захтеву понуђача, може се доставити Извештај о испитивању отпада.

Приликом преузимања отпада одабрани понуђач и наручилац су у обавези да поступају у складу са важећом регулативом која описује примену документа о кретању неопасног отпада и формулара о транспорту опасног отпада.

Обавезе понуђача :

  • утовар и транспорт у складу са карактером отпада добијеним у Извештају за испитивање отпада. За опасан отпад у складу са АДР захтевима;
  • преглед и утврђивање стања складиштеног отпада (врсте, количине и постојећи начин паковања), укључујући и обележавање и препакивање предметног отпада у амбалажу, адекватну за паковање отпада у складу са релевантном законском регулативом, која обезбеђује минималну запремину и оптималне услове сигурности и безбедности;
  • да наведену услугу обавља на начин који не представља ризик по људе и животну средину уз поштовање одредби Закона о безбедности и здравља на раду;
  • превозна средства којима се превозе материје морају бити технички исправна, опремљена и обележена у складу са прописаним стандардима;
  • одабрани понуђач је у обавези да Наручиоцу достави примерак Документа о кретању неопасног отпада (део Ц потписан и оверен од стране превозника, а део Д потписан и оверен од стране примаоца отпада) у Србији и формулар о транспорту отпада у Црној Гори.
  • одабрани понуђач је у обавези да мерење преузетог отпада изврши на прописано овереној колској ваги. На основу одваге Наручиоца се попуњава и количина отпада у документу о кретању отпада и у формулару о транспорту отпада;

Уговор ће се закључити на период од 2 (две) године.

Понуде се могу поднети до 12.05.2021. године до 9 часова. Јавно отварање понуда биће обављено истог дана у 10 часова на горе наведеној адреси.

Право куповине, односно закључење Уговора о купопродаји за сваку групу отпада материјала стиче онај понуђач који понуди највишу цену. Уколико понуде више понуђача имају исту понуђену цену, предност има онај понуђач који је први поднео понуду.

Трошкове преузимања, паковања, транспорта и мерења на јавној ваги сноси купац.

Све банкарске провизије/трошкове обавезе су понуђача (за фирме у Црној Гори).

Све додатне информације у вези са продајом отпада можете добити на телефон:

Лице за управљање отпадом испред SMATSA doo:

Маргарета Жарков, тел. +381113814684, margareta.zarkov@smatsa.rs

Особа за контак у Црној Гори:

Сенад Ђозгић. Тел: +38220414012, senad.djozgic@smatsa.rs

Оглас за продају комерцијалног отпада 2021