AUP

Plan upotrebe vazdu​​šnog prostora

Plan upotrebe vazdušnog prostora je internet stranica, gde se korisnici vazdušnog prostora mogu upoznati sa informacijama od značaja za planiranje letova ili drugih aktivnosti u vazdušnom prostoru FIR Beograd.

Informacije su pripremljene i javno dostupne putem interneta.

Plan upotrebe vazdušnog prostora predstavlja objedinjeni prikaz (kartografski i tabelarni) stalnih ili privremenih (ad-hoc) struktura vazdušnog prostora čiju su alokaciju izvršile odgovarajuće jedinice za upravljanje vazdušnim prostorom (AMC – Airspace Management Cell). AMC Srbija i AMC Crna Gora obavljaju poslove u vezi alokacije vazdušnog prostora za potrebe civilnih ili vojnih korisnika.

Planom upotrebe vazdušnog prostora (karte ili tabele) su označeni privremeno izdvojeni ili privremeno rezervisani delovi vazdušnog prostora dodeljeni na korišćenje civilnim ili vojnim korisnicima.

Plan upotrebe vazdušnog prostora se objavljuje jedan radni dan pre operacija, do 16 časova po lokalnom vremenu.

Informacije iz plana upotrebe vazdušnog prostora su ažurne samo u trenutku objavljivanja. U skladu sa nacionalnom regulativom Republike Srbije i nacionalnom regulativom Crne Gore alokacija delova vazdušnog prostora se objavljuje kroz evropski plan korišćenja vazdušnog prostora (European Airspace Use Plan – AUP) ili putem NOTAM.

Odricanje od odgovornosti: Informacije dostupne na ovoj stranici su validne samo u trenutku objavljivanja. Poslednja ažurna verzija Plana upotrebe vazdušnog prostora za vazdušni prostor Crne Gore se objavljuje jedan radni dan pre operacija u 16. časova po lokalnom vremenu, a za vazdušni prostor Republike Srbije jedan radni dan pre operacija u 20. časova po lokalnom vremenu.

Sve nastale promene u upotrebi vazdušnog prostora, nakon poslednje objave Plana upotrebe vazdušnog prostora, neće biti vidljive u samom planu. Promene u upotrebi vazdušnog prostora koje su inicijalno objavljene kroz evropski plan korišćenja vazdušnog prostora mogu se naći na:

Informacije o promenama u upotrebi vazdušnog prostora koje su inicijalno objavljene putem NOTAM (trenutna lista važećih NOTAM) mogu se dobiti u konsultaciji sa lokalnim ARO.

Objašnjenje kako kontaktirati lokalni ARO videti ovde.

Uputstvo za pretraživanje AUP/UUP na EUROCONTROL NOP portalu videti ovde.