Obuka kontrolora letenja i vazduhoplovno-tehničkog osoblja KL

Poziv za dostavljanje prijava KL kandidata

Informacija u vezi raspisivanja novih konkursa za prijem kandidata na školovanje radi sticanja dozvole kontrolora letenja i prijema novih studenata

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd trenutno nema potrebu za školovanjem novih kontrolora letenja.

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd konkurse za školovanje novih kontrolora letenja organizuje u skladu sa potrebama sistema.

Potrebe sistema iskazujemo putem javnog konkursa, koji sadrži broj potrebnih kandidata i uslove za prijem na školovanje.

Konkurs za prijem na školovanje, kada za to bude postojala potreba, biće postavljen na našoj

internet adresi   – www.smatsa.rs  u delu O nama / Zapošljavanje.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, pišite nam na mejl adresu : hum@smatsa.rs

Vodeći centar za obuku ANS osoblja u jugoistočnoj Evropi

 

SMATSA Centar za obuku ANS osoblja je vodeća ustanova u jugoistočnoj Evropi za obuku vazduhoplovnog osoblja. Već više od 50 godina, počevši od 1964. godine po sertifikovanim, međunarodno priznatim programima se obučava vazduhoplovno osoblje kontrole letenja, ali i drugih vazduhoplovnih profila i institucija. Više od 2600 kontrolora letenja je steklo svoje prve sertifikate upravo u ovoj ustanovi s visokim procentom uspešnosti završetka obuke. U skladu s potrebama polaznika obuke moguće je vršiti kurseve na raznim nivoima: osnovnom, obukama za ovlašćenje i dodatno ovlašćenje, obukama osveženja znanja ili obukama za posebna ovlašćenja. Uz tim visoko kvalifikovanih profesionalaca instruktora SMATSA Centra za obuku ANS osoblja polaznicima obuke se omogućava sticanje sertifikata ili novog ovlašćenja.

Centar za obuku ANS osoblja je opremljen najsavremenijom opremom koja se upotrebljava u obuci kontrolora letenja, vazduhoplovno-tehničkog osoblja kontrole letenja i vazduhoplovno-meteorološkog osoblja, što je u skladu s najvišim međunarodnim vazduhoplovnim standardima. Lokacijski je Centar za obuku ANS osoblja smešten na Aerodromu Nikola Tesla, Beograd i poseduje objekat sa više od 3.000 m2, uključujući sve prateće sadržaje.

 

 Zgrada Centra za obuku ANS osoblja

 

ZAŠTO IZABRATI CENTAR ZA OBUKU ANS OSOBLJA?

 

Zbog kontinuiranog rasta vazdušnog saobraćaja postoji potreba za novim kontrolorima letenja širom sveta, državama u regionu i Srbiji. Međunarodno udruženje kontrolora letenja-IFATCA smatra da postoji globalni nedostatak kontrolora letenja od oko 10% i da će tranzicija budućih ATM sistema (kao što su SESAR i NEXTGEN) zahtevati dodatnih 15% za dugi niz godina. Sticanje odgovarajućih sertifikata kontrolora letenja pruža mogućnost zapošljavanja bilo gde u svetu. SMATSA Centar za obuku ANS osoblja je sertifikovan od strane Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije sprovodeći obuku po planovima i programima koji su u saglasnosti sa regulativom EU i ICAO, ispunjavajući najviše standarde kvaliteta ISO 9001:2008 i ISO 14001:2015.

U cilju uspešnog obavljanja obuka, teoretskih ili praktičnih, Centar za obuku ANS osoblja raspolaže sa  simulatorima najnovije generacije različitih namena:

 • Dva toranjska simulatora MICRO NAV 2D/3D (2015/2017);
 • Radarskim simulatorom MICRO NAV (2016); i
 • Simulatorom za deo zadatka (PTT-Part Task Trainer);

 

Pored toga Centar za obuku raspolaže i sledećim nastavnim sredstvima:

 • Audio-vizuelnim uređajima (monitori, digitalne table i LCD projektori)
 • Umreženim PC i Notebook računarima sa internet konekcijom;
 • Sistemom telefonskih veza; i
 • Aparatima za kopiranje i skeniranje;

 

Centar takođe poseduje:

 • Pet učionica/kabineta; i
 • Specijalnu biblioteku.

 

Sala sa radarskim simulatorom

Sala sa toranjskim 2D/3D simulatorima

 

NAŠ TIM PROFESIONALACA/INSTRUKTORA

 

Da bi se ispunili visoki zahtevi  profesije u smislu bezbednosti i efikasnosti, obuka budućih vazduhoplovnih profesionalca mora biti poverena iskusnim stručnjacima. Naš tim instruktora uz najsavremeniju opremu je upravo jedan od razloga koji će omogućiti svim polaznicima obuke sticanje zahtevanih nivoa znanja i veština. Proverenim metodama polaznici obuke će biti vođeni od početnog do naprednog nivoa, upotrebljavajući sve najnovije tehnike savladavanja zahtevnih programa obuke, koristeći pozitivna iskustva, kombinujući timski ili individualni rad sa polaznicima. Radeći na opremi i savremenim simulatorima budući kontrolori letenja biće osposobljeni da se suočavaju u realnom vremenu sa izazovima u rastućem vazdušnom saobraćaju.

 

Obuka na radarskom simulatoru i na toranjskom 2D/3D simulatoru

 

 

Sala sa pseudo-pilotskim pozicijama i teoretska nastava

 

OBUKA KONTROLORA LETENJA

 

Kompletna obuka vezana za kontrolore letenja ispunjava međunarodne standarde postavljene od ICAO, EU/EASA, kao i zahteve postavljene od nacionalne vazduhoplovne vlasti. Obuke koje mogu biti prilagođene zahtevima korisnika podrazumevaju sve module obuka kontrolora letenja. Za tu svrhu koriste se simulatori najnovije generacije.

Posao kontrolora letenja je zahtevan, gde kontrolor letenja mora iskazati visok nivo teoretskog znanja, veštine i odlučnosti. Iz ovih razloga, budući polaznik obuke u Centru za obuku ANS osoblja koji će steći zvanje kontrolora letenja, mora proći  rigorozan proces selekcije.

Vrste obuka koje se sprovode za kontrolore letenja u Centru za obuku ANS osoblja su:

početna obuka, koja se sastoji iz:

 • „osnovne obuke”: teorijske i praktične obuke dizajnirane da pruži osnovno znanje i praktične veštine koje se odnose na osnovne operativne procedure;
 • „obuke za ovlašćenje”: teorijske i praktične obuke dizajnirane da pruži znanje i praktične veštine koje se odnose na određeno ovlašćenje ili dodatno ovlašćenje;

kontinuirana obuka, dizajnirana za održavanje važenja ovlašćenja u dozvoli, koja se sastoji od:

 • obuke osveženja znanja;

Uz prethodno navedene vrste obuka, Centar za obuku ANS osoblja može sprovesti posebnu obuku za  kontrolore letenja:

 • obuku za instruktore praktične obuke, za izdavanje, produženje ili obnovu posebnog ovlašćenja Instruktora na radnom mesti (OJTI-On the Job Training Instructor)  ili instruktora za rad na sintetičkom uređaju za obuku (STDI-Syntetic Training Device Instructor);
 • obuku procenjivača (ASSE-ASSESSOR), za izdavanje, produženje ili obnovu posebnog ovlašćenja procenjivača.

 

 

Obuka oblasnih kontrolora letenja i simulacija noćnog vazdušnog saobraćaja na više sektora na toranjskom 2D/3D simulatoru

Izgled ATR 72-500 na toranjskom 2D/3D simulatoru

Izgled platforme aerodroma Nikola Tesla, Beograd na 2D/3D simulatoru

U okviru osnovne obuke kontrolora letenja sprovodi se teoretska obuka iz devet predmeta uz dva predmeta jezičke obuke iz engleskog jezika (vazduhoplovni engleski – Aviation English i opšti engleski – General English).

 

Predmeti osnovne obuke kontrolora letenja

 

ISKUSTVO U OBUCI VAZDUHOLOVNOG OSOBLJA

 

Centar za obuku ANS osoblja ima tradiciju školovanja vazduhoplovnog osoblja kontrole letenja dužu od 50 godina. Obuka prve klase kontrolora letenja je sprovedena školske 1964/1965. godine.

 

Obuka na nekadašnjem radarskom simulatoru AIL i Obuka na radnom mestu u OKL

 

Do početnih 1990-tih godina Centar za obuku ANS osoblja je bio jedinstven za celokupnu bivšu Jugoslaviju.

Obuku kontrolora letenja je završilo ukupno 48 nacionalnih i 5 međunarodnih klasa. Međunarodni studenti su bili iz Libije, Palestine, Makedonije, Slovenije, Crne Gore, Hrvatske, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Time je Centar za obuku ANS osoblja stekao reputaciju i reference koje daleko prevazilaze nacionalne okvire. Takođe, poslednjih godina je sprovedena obuka tri klase kontrolora letenja na komercijalnim osnovama.

Višedecenijsko iskustvo obučavanja Centar za obuku ANS osoblja je ostvario i kada je u pitanju vazduhoplovno–tehničko osoblje kontrole letenja (ATSEP), vazduhoplovno-meteorološko osoblje, osoblje službi vazduhoplovnog informisanja (AIS-Aeronautical Information Service) i službe bezbednosti i upravljanja kvalitetom (SQM-Safety and Quality Management), kao i osoblje službe za kalibražu radio-navigacionih sredstava iz vazduha.

Tokom svih godina postojanja Centar za obuku ANS osoblja je izvršio niz obuka, stručnih predavanja i radionica za pripadnike vojnih organa i institucija vazduhoplovnih vlasti Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Veliki broj vazduhoplovnog osoblja, naročito kontrolora letenja, koji su završili obuku u Centru za obuku ANS osoblja zaposleni su ili su bili zaposleni u najprestižnijim međunarodnim vazduhoplovnim organizacijama kao što su: ICAO, IATA, ECAC, EUROCONTROL, CANSO, IANS, ITU. Osim međunarodnih vazduhoplovnih institucija znatan broj kontrolora letenja radi za veliki broj provajdera usluga u vazdušnoj plovidbi (ANSP) kao što su: Skyguide (Švajcarska), DCAC  (Francuska), DFS (Nemačka), MUAC Maastricht, NAV CANADA (Kanada), PACA (Oman), GCAA (Ujedinjeni Arapski Emirati), QCAA (Katar) itd.

 

OBUKA VAZDUHOPLOVNO-TEHNIČKOG OSOBLJA KONTROLE LETENJA (ATSEP)

 

Posao kontrole letenja je neraskidivo vezan za upotrebu najnovijih sistema i uređaja kojima se obezbeđuje bezbednost vazdušnog saobraćaja. Specijalizovana obuka inženjera i tehničara koji se bavi održavanjem, instalacijom, monitoringom i razvojem CNS/ATM sistema i opreme je integralni deo obuka koje se nude u SMATSA Centru za obuku ANS osoblja.

Centar za obuku ANS osoblja je mesto gde se pružaju osnovna znanja za vazduhoplovno-tehničko osoblje kontrole letenja a sve u cilju sticanja propisanih dozvola i ovlašćenja koje vazduhoplovno-tehničko osoblje kontrole letenja treba da stekne da bi obavljalo posao u vazdušnom saobraćaju, kako to nalažu pozitivni međunarodni i nacionalni propisi.

 

Sistem upravljanja svetlima i signalizacijom aerodroma, serveri i radne stanice simulatora

 

Centar za obuku ANS osoblja sprovodi sledeće vrste obuka za vazduhoplovno-tehničko osoblje kontrole letenja (ATSEP):

 • obuku za sticanje dozvole vazduhoplovno-tehničkog osoblja kontrole letenja (osnovna obuka);
 • obuku za sticanje i obnovu roka važenja ovlašćenja za obavljanje poslova iz pojedinih specijalnosti (specijalistička obuka);
 • obuku za sticanje ovlašćenja instruktora.

 

 

Predmeti osnovne obuke vazduhoplovno-tehničkog osoblja kontrole letenja (ATSEP)

 

OBUKA IZ VAZDUHOPLOVNOG ENGLESKOG JEZIKA

 

Jezička obuka AVE se sprovodi na osnovu planova i programa koje je postavio ICAO (ICAO LRPS), u skladu s preporukama sadržanim u ICAO Doc 9835 i ICAO Cir 323 a odnosi se na polaznike koji stiču zvanje kontrolora letenja.

Kontinuirano unapređenje nivoa znanja engleskog jezika kao zvaničnog jezika u vazduhoplovnoj komunikaciji i njegovom direktnom uticaju na bezbednost, kvalitet i efikasnost pruženih usluga u vazdušnoj plovidbi od izuzetne je važnosti za kontrolore letenja. Osim procene jezičkog znanja kontrolora letenja iz vazduhoplovnog engleskog jezika putem TEA testa vrše se procene znanja engleskog jezika (General English) i za drugo vazduhoplovno osoblje.

 

Jezička laboratorija za engleski jezik i polaznici jezičke obuke

 

OBUKA VAZDUHOPLOVNO-METEOROLOŠKOG OSOBLJA

 

Predstavlja kurseve za meteo osoblje vezane za vazduhoplovnu meteorologiju obuhvatajući pre svega znanja vezana za osmatranje vremenskih uslova i razmenu podataka o vremenskim uslovima koji utiču na letačke operacije i uopšteno vazdušni saobraćaj.

U zavisnosti od stepena stručnosti vazduhoplovno-meteorološko osoblje se obučava za:

 • aerodromske meteorološke tehničare;
 • vazduhoplovne prognostičare.

 

Vrste stručne obuke vazduhoplovno-meteorološkog osoblja su:

 • početna obuka – obuka za sticanje potvrde o obučenosti sa stepenom stručnosti aerodromskog meteorološkog tehničara, odnosno aerodromskog prognostičara;
 • dodatna obuka – obuka za sticanje stepena stručnosti oblasnog prognostičara;
 • posebna obuka – obuka za sticanje ovlašćenja instruktora, odnosno procenjivača.

 

SPECIJALNA BIBLIOTEKA

 

Biblioteka je upisana 2001. godine u registar specijalnih biblioteka na teritoriji grada Beograda, čime se uvrstila u registar Narodne biblioteke Srbije kao specijalna biblioteka institucionalnog i zatvorenog tipa.

Sa svojom kolekcijom domaće i međunarodne vazduhoplovne literature koja broji više od 3700 monografskih publikacija, njen primarni zadatak je obezbeđivanje ne samo vazduhoplovnih publikacija već i ažurnih meta-informacija sa vazduhoplovnih sajtova ICAO, EASA, EUROCONTROL i dr. Kao specijalna biblioteka primarni zadatak ove biblioteke nije što veći fond, već što ažurniji fond publikacija, jer je ažurnost u vazduhoplovstvu prioritet.

Korisnici biblioteke su svi zaposleni u SMATSA, ali i polaznici različitih obuka u  Centru za obuku ANS osoblja gde je biblioteka smeštena. Korisnicima je na raspolaganju čitalački prostor gde mogu pozajmiti, čitati, kopirati i skenirati knjige, skripte i časopise. Deo fonda je raspoloživ kroz elektronski katalog u UNIMARC (Universal Machine-Readable Cataloging) standardu.

 

Biblioteka

 

OSTALE AKTIVNOSTI CENTRA ZA OBUKU ANS OSOBLJA

Pored svojih osnovnih aktivnosti vezanih za obuku ANS osoblja Centar neguje dugogodišnju saradnju sa drugim obrazovnim institucijama na domaćem i međunarodnom nivou. Saradnja koja se odvija na stručnom planu, razmenom znanja i iskustava, direktno se implementira kroz izvođenje nastavnog procesa angažovanjem profesora sa Saobraćajnog fakulteta. U okviru sličnih saradnji i kroz studijske posete može se istaći i saradnja s Elektro-tehničkim fakultetom, Vojnom akademijom i Vazduhoplovnom akademijom.

Saradnja sa sličnim centrima za obuku širom Evrope je bitan segment unapređenja poslovanja kroz zajedničke nastupe na međunarodnim tenderima i vršenje obuka za treća lica.

Kako bi Centar za obuku ANS osoblja održao stečenu reputaciju, kao i visok kvalitet izvođenja obuke izuzetna pažnja se posvećuju i zaposlenom osoblju Centra koje je direktno uključeno u obuku. U tom smislu učešće na raznim kursevima, radionicama, forumima i konferencijama vezanim za obuku vazduhoplovnog osoblja predstavlja nezaobilaznu aktivnost. Po tom pitanju Centar za obuku ANS osoblja vrlo blisko sarađuje sa Institutom za vazdušnu plovidbu (IANS) iz Luksemburga, kao i kroz učestvovanje u radu stručnog foruma centara za obuku vazduhoplovnog osoblja ATM TRAINING TEAM-a.

 

Poseta studenata Centra za obuku SMATSA vazduhoplovnoj akademiji i kompaniji AIR PINK

 

Studijska poseta studenata Centra za obuku SMATSA Vazduhoplovnoj akademiji i sportske aktivnosti

 

Poseta SMATSA Vazduhoplovne akademije Centru za obuku ANS osoblja i poseta studenata Centra za obuku ANS osoblja SMATSA Vazduhoplovnoj akademiji

Info centar SMATSA

24maj

Sastanak SMATSA i DHMI, Istanbul

  24. maja ove godine direktor SMATSA, Predrag…

Detaljnije

18april

SMATSA doo unapredila sistem nadzora u vazdušnom prostoru implementacijom minimalne norme horizontalnog razdvajanja vazduhoplova od 3 nautičke milje

Od 18.04.2024. godine Kontrola letenja Srbije i Crne…

Detaljnije

04april

CPDLC – Controller Pilot Data Link Communications

Od 22. februara 2024 godine SMATSA doo pridružila…

Detaljnije

04april

SMATSA koristi najmoderniji ATM sistem u Evropi

Od decembra 2023 godine SMATSA doo koristi softverske…

Detaljnije

22mart

21. mart 2024. godine istorijski trenutak za SMATSA

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA pustila…

Detaljnije

17januar

Konkurs VŠSS Vazduhoplovne akademije za upis na studijski program kontrola letenja

Obaveštavamo sve zainteresovane kandidate da je Visoka škola…

Detaljnije

05decembar

Poziv za dostavljanje prijava KL kandidata

Da li želite da postanete Kontrolor letenja?  …

Detaljnije

16oktobar

Jačanje saradnje provajdera u regionu – potpisan Sporazum o saradnji SMATSA sa BHANSA

U Mostaru je 10. oktobra 2023. godine održan…

Detaljnije

23jun

Produžen rok za prijavu na Konkurs za prijem 12 (dvanaest) kandidata na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i ovlašćenja ACS Beograd

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA PRIJEMA PRIJAVA KANDIDATA NA…

Detaljnije

02jun

Radna poseta SMATSA i obilazak novog kontrolnog tornja

U petak 02.6.2023. godine direktor Kontrole letenja Srbije…

Detaljnije