Конкурс за инжењере

Контрола летења Србије и Црне Горе

Конкурс за инжењере

20.09.2018

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA доо БЕОГРАД

објављује

КОНКУРС

За пријем кандидата на следећа радна места:

-Инжењер за телекомуникације –  1 кандидат;
-Инжењер за аутоматске системе контроле летења – 3 кандидата;
-Инжењер за радарске уређаје – 1 кандидат.

Услови које кандидати за сва три радна места треба да испуњавају:

Завршена школа:
-Мастер академске студије на Електротехничком факултету (2 семестра) и Основне академске студије на Електротехничком факултету (8 семестара), са било ког смера осим електроенергетике, или
-Академске студије на Електротехничком факултету, пре примене Болоњске декларације, у трајању од 10 семестара, са било ког смера осим електроенергетике.

Радно искуство:
Најмање 12 месеци радног искуства у струци;

Енглески језик:
Знање енглеског језика најмање на нивоу Б2 по CEFR скали;

-Поседовање возачке дозволе Б категорије;
-Познавање рада на рачунару;
-За радна места под редним бројевима 1. и 3. потребно је поседовање Уверења о здравственој способности за рад на висини, која ће достављати само кандидати који уђу у ужи избор, о чему ће благовремено бити обавештени.

Поступак пријављивања на Конкурс:

Уз пропратно писмо и CV приликом пријаве за конкурс потребно је доставити следећа документа:

-доказ о завршеном образовању (оверена фотокопија диплома мастер и основних студија, односно оверена фотокопија дипломе о завршеним академским студијама пре доношења Болоњске декларације);
-доказ о претходном радном искуству (оверена копија радне књижице или потврде, решења и други акти који могу служити као доказ о претходном радном искуству);
извод из матичне књиге рођених;
-уверење о држављанству;
-уверење да кандидат није под истрагом и да против њега није подигнута оптужница – не старије од 6 месеци (кандидат уверење прибавља у суду општине где има пребивалиште);
-уверење да кандидат није осуђиван – не старије од 6 месеци (уверење издаје надлежна организациона јединица МУП по месту пребивалишта кандидата).

Уколико кандидат поседује препоруке професора, ментора, претходних послодаваца, копије сертификата или уверења која се односе на посебна знања и способности кандидата, односно друга документа којим може доказати своје компетенције за радна места из Конкурса, пожељно је да их достави уз пријаву.

Напомена: У пропратном писму обавезно навести за које радно место се кандидат пријављује. Уколико се пријављује за више радних места, навести их по редоследу приоритета.

 

ДОСТАВЉЕНА ДОКУМЕНТА СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања.

Попуњене пријаве и тражена документа доставити на адресу:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд

Сектор за људске ресурсе, правне и опште послове

Трг Николе Пашића 10, 11000 Београд

Са назнаком „За Конкурс за пријем инжењера електротехнике“

Телефони за додатне информације у вези поступка подношења пријава:

+381 11 321-8058;

+381 11 321-8042.

Телефони за додатне информације кандидатима у вези послова и задатака из описа послова наведених радних места:

+381 11 381 4701