Оглас за продају комерцијалног отпада

Оглас за продају комерцијалног отпада

09.11.2021

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд

11000 Београд, Трг Николе Пашића 10, факс: 011 324 0456

О Г Л А Ш А В А

продају комерцијалног отпада прикупљањем писаних понуда

У оквиру поступања према законским захтевима у области управљања отпадом, оглашава се продаја/преузимање комерцијалног опасног и неопасног отпада. Оквирне годишње количине отпада дате су у табели, с тим да се у периоду пружања услуге могу очекивати промене у количини генерисаног отпада.

Р. Бр. Назив отпада Индексни број Процењена  количина за две (2) године Учесталост преузимања у периоду од две (2) године
1. Оловни акумулатори 16 06 01* 10.000 kg 2 пута: СП

једнократно: БТ, ВШ, НИ, КВ, ПО

2. Електрично – електронски отпад 20 01 35* 7.000 kg 4 пута СП

Једнократно: БГ, КВ, БТ

 

3. Oтпaднe гумe 16 01 03 500 kg 2 пута: СП

 

4. Отпадни метал и пластика 16 01 17,

20 01 40

20.000 kg 4 пута СП

Једнократно: БГ, КВ, БТ

 

Локације за преузимање отпада:

БГ – Београд – Аеродром Никола Тесла (Тренинг центар Контроле летења)

СП – Магацин Крњешевци, Јужна радна зона бб

БТ – Батајница – Аеродром Батајница (Аеродромска контрола летења Батајница);

ВШ – Вршац  – Аеродром Вршац (Аеродромска контрола летења Вршац);

КВ – Краљево – Аеродром „Морава“ (Аеродромска контрола летења Краљево);

НИ – Ниш – Аеродром „Константин Велики“ (Аеродромска контрола летења Ниш);

ПО – Поникве – Аеродром Поникве (Аеродромска контрола летења Поникве).

Поступак продаје отпада обавиће се прикупљањем затворених писаних понуда. Понуђач у понуди доставља своју јединичну цену у динарима по килограму и за целокупну процењену количину, за сваку групу отпада посебно.

Купац је дужан да писану понуду достави поштом на адресу:

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA доо БЕОГРАД
11000 Београд, Трг Николе Пашића 10, или непосредно преко писарнице

Понуду доставити у затвореној коверти са назнаком: „Понуда за куповину отпада – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте обавезно читко навести назив, адресу, телефон и меил понуђача.

Обавезан услов за учешће је поседовање дозволе за управљање опасним и неопасним отпадом издата од надлежног органа. Као доказ доставити: Фотокопију решења надлежног органа којим се даје дозвола или интегрална дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење и/или поновну употребу/третман опасног и неопасног отпада за индексне бројеве из техничке спецификације.

Опис извршења услуге:

Одабрани понуђач ће бити у обавези да преузме отпад на основу писаног захтева Наручиоца и да са њиме поступа у складу са важећом законском регулативом у области управљања отпадом у Републици Србији.

Приликом преузимања отпада одабрани понуђач и наручилац су у обавези да поступају у складу са вежећом регулативом која описује примену документа о кретању опасног и неопасног отпада.

Обавезе понуђача :

  • утовар и транспорт у складу са карактером отпада добијеним у Извештају за испитивање отпада;
  • преглед и утврђивање стања ускладиштеног отпада (врсте, количине и постојећи начин паковања), укључујући и обележавање и препакивање предметног отпада у UN сертификовану амбалажу, адекватну за паковање отпада у складу са релевантном законском регулативом, која обезбеђује минималну запремину и оптималне услове сигурности и безбедности тзв. ADR транспорт у складу са припремљеном документацијом;
  • употребу атестиране опреме за манипулацију опасним отпадом и ангажовање стручно оспособљене радне снаге за руковање и утовар опасним материјалима и управљање возилима, која возе опасне материје у складу са ADR прописима;
  • обавеза понуђача је да испоштује све измене по основу закона о транспорту опасног терета (АДР) у односу на услуге АДР саветника и израду транспортног листа за и у име пошиљаоца отпада;
  • да наведену услугу обавља на начин који не представља ризик по људе и животну средину уз поштовање одредби Закона о безбедности и здравља на раду;
  • превозна средства којима се превозе опасне материје морају бити технички исправна, опремљена и обележена у складу са прописаним стандардима ADR;
  • одабрани понуђач је у обавези да Наручиоцу достави примерак Документа о кретању опасног и неопасног отпада (део Ц потписан и оверен од стране превозника, а део Д потписан и оверен од стране примаоца отпада).
  • одабрани понуђач је у обавези да мерење преузетог отпада изврши на прописано овереној колској ваги. На основу одваге Наручиоца се попуњава и количина отпада у документу о кретању опасног и неопасног отпада;

Уговор ће се закључити на период од 2 (две) године.

Понуде се могу поднети до 01.12.2021. године до 12 часова. Јавно отварање понуда биће обављено истог дана у 13 часова на горе наведеној адреси. Понуђачи који желе да присуствују јавном отварању могу пријавити своје присуство на доле наведени меил.

Право куповине, односно закључење Уговора о купопродаји за сваку групу отпадног материјала стиче онај понуђач који понуди највишу цену. Уколико понуде више понуђача имају исту понуђену цену, предност има онај понуђач који је први поднео понуду.

Трошкове преузимања, мерења на јавној ваги и транспорта отпада сноси купац.

Све додатне информације у вези са продајом можете добити на телефон: 011 321 4684, меил: margareta.zarkov@smatsa.rs контакт особа је Маргарета Жарков.