Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

09.11.2021

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd

11000 Beograd, Trg Nikole Pašića 10, faks: 011 324 0456

O G L A Š A V A

prodaju komercijalnog otpada prikupljanjem pisanih ponuda

U okviru postupanja prema zakonskim zahtevima u oblasti upravljanja otpadom, oglašava se prodaja/preuzimanje komercijalnog opasnog i neopasnog otpada. Okvirne godišnje količine otpada date su u tabeli, s tim da se u periodu pružanja usluge mogu očekivati promene u količini generisanog otpada.

R. Br. Naziv otpada Indeksni broj Procenjena  količina za dve (2) godine Učestalost preuzimanja u periodu od dve (2) godine
1. Olovni akumulatori 16 06 01* 10.000 kg 2 puta: SP

jednokratno: BT, VŠ, NI, KV, PO

2. Električno – elektronski otpad 20 01 35* 7.000 kg 4 puta SP

Jednokratno: BG, KV, BT

 

3. Otpadne gume 16 01 03 500 kg 2 puta: SP

 

4. Otpadni metal i plastika 16 01 17,

20 01 40

20.000 kg 4 puta SP

Jednokratno: BG, KV, BT

 

Lokacije za preuzimanje otpada:

BG – Beograd – Aerodrom Nikola Tesla (Trening centar Kontrole letenja)

SP – Magacin Krnješevci, Južna radna zona bb

BT – Batajnica – Aerodrom Batajnica (Aerodromska kontrola letenja Batajnica);

VŠ – Vršac  – Aerodrom Vršac (Aerodromska kontrola letenja Vršac);

KV – Kraljevo – Aerodrom „Morava“ (Aerodromska kontrola letenja Kraljevo);

NI – Niš – Aerodrom „Konstantin Veliki“ (Aerodromska kontrola letenja Niš);

PO – Ponikve – Aerodrom Ponikve (Aerodromska kontrola letenja Ponikve).

Postupak prodaje otpada obaviće se prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda. Ponuđač u ponudi dostavlja svoju jediničnu cenu u dinarima po kilogramu i za celokupnu procenjenu količinu, za svaku grupu otpada posebno.

Kupac je dužan da pisanu ponudu dostavi poštom na adresu:

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo BEOGRAD
11000 Beograd, Trg Nikole Pašića 10, ili neposredno preko pisarnice

Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Ponuda za kupovinu otpada – NE OTVARATI“. Na poleđini koverte obavezno čitko navesti naziv, adresu, telefon i meil ponuđača.

Obavezan uslov za učešće je posedovanje dozvole za upravljanje opasnim i neopasnim otpadom izdata od nadležnog organa. Kao dokaz dostaviti: Fotokopiju rešenja nadležnog organa kojim se daje dozvola ili integralna dozvola za sakupljanje, transport, skladištenje i/ili ponovnu upotrebu/tretman opasnog i neopasnog otpada za indeksne brojeve iz tehničke specifikacije.

Opis izvršenja usluge:

Odabrani ponuđač će biti u obavezi da preuzme otpad na osnovu pisanog zahteva Naručioca i da sa njime postupa u skladu sa važećom zakonskom regulativom u oblasti upravljanja otpadom u Republici Srbiji.

Prilikom preuzimanja otpada odabrani ponuđač i naručilac su u obavezi da postupaju u skladu sa vežećom regulativom koja opisuje primenu dokumenta o kretanju opasnog i neopasnog otpada.

Obaveze ponuđača :

  • utovar i transport u skladu sa karakterom otpada dobijenim u Izveštaju za ispitivanje otpada;
  • pregled i utvrđivanje stanja uskladištenog otpada (vrste, količine i postojeći način pakovanja), uključujući i obeležavanje i prepakivanje predmetnog otpada u UN sertifikovanu ambalažu, adekvatnu za pakovanje otpada u skladu sa relevantnom zakonskom regulativom, koja obezbeđuje minimalnu zapreminu i optimalne uslove sigurnosti i bezbednosti tzv. ADR transport u skladu sa pripremljenom dokumentacijom;
  • upotrebu atestirane opreme za manipulaciju opasnim otpadom i angažovanje stručno osposobljene radne snage za rukovanje i utovar opasnim materijalima i upravljanje vozilima, koja voze opasne materije u skladu sa ADR propisima;
  • obaveza ponuđača je da ispoštuje sve izmene po osnovu zakona o transportu opasnog tereta (ADR) u odnosu na usluge ADR savetnika i izradu transportnog lista za i u ime pošiljaoca otpada;
  • da navedenu uslugu obavlja na način koji ne predstavlja rizik po ljude i životnu sredinu uz poštovanje odredbi Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu;
  • prevozna sredstva kojima se prevoze opasne materije moraju biti tehnički ispravna, opremljena i obeležena u skladu sa propisanim standardima ADR;
  • odabrani ponuđač je u obavezi da Naručiocu dostavi primerak Dokumenta o kretanju opasnog i neopasnog otpada (deo C potpisan i overen od strane prevoznika, a deo D potpisan i overen od strane primaoca otpada).
  • odabrani ponuđač je u obavezi da merenje preuzetog otpada izvrši na propisano overenoj kolskoj vagi. Na osnovu odvage Naručioca se popunjava i količina otpada u dokumentu o kretanju opasnog i neopasnog otpada;

Ugovor će se zaključiti na period od 2 (dve) godine.

Ponude se mogu podneti do 01.12.2021. godine do 12 časova. Javno otvaranje ponuda biće obavljeno istog dana u 13 časova na gore navedenoj adresi. Ponuđači koji žele da prisustvuju javnom otvaranju mogu prijaviti svoje prisustvo na dole navedeni meil.

Pravo kupovine, odnosno zaključenje Ugovora o kupoprodaji za svaku grupu otpadnog materijala stiče onaj ponuđač koji ponudi najvišu cenu. Ukoliko ponude više ponuđača imaju istu ponuđenu cenu, prednost ima onaj ponuđač koji je prvi podneo ponudu.

Troškove preuzimanja, merenja na javnoj vagi i transporta otpada snosi kupac.

Sve dodatne informacije u vezi sa prodajom možete dobiti na telefon: 011 321 4684, meil: margareta.zarkov@smatsa.rs kontakt osoba je Margareta Žarkov.