Конкурс за радна места

Контрола летења Србије и Црне Горе

Конкурс за радна места

25.03.2019

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA доо БЕОГРАД

објављује

КОНКУРС

За пријем кандидата у радни однос на неодређено време за следећа радна места:

 

1. Инжењер за телекомуникације – 1 кандидат; место рада: Београд

Услови:

– Завршен Електротехнички факултет, смер телекомуникације;

– Занимање: дипломирани инжењер електротехнике – мастер, (интегрисане студије), област телекомуникација, рачунарства или електронике;

– Радно искуство: најмање 1 година радног искуства у струци;

– Пожељно знање енглеског језика на нивоу B1;

– Здравствена способност за рад на висини;

– Поседовање возачке дозволе B категорије;

– Познавање рада на рачунару.

 

2. Инжењер за системе надзора ваздушног саобраћаја – 1 кандидат; место рада: Београд

Услови:

– Завршен Електротехнички факултет, смер телекомуникације;

– Занимање: дипломирани инжењер електротехнике – мастер, (интегрисане студије), област телекомуникација, рачунарства или електронике;

– Радно искуство: најмање 1 година радног искуства у струци;

– Пожељно знање енглеског језика на нивоу B1;

– Здравствена способност за рад на висини;

– Поседовање возачке дозволе B категорије;

– Познавање рада на рачунару.

 

3. Инжењер за електроенергетику и климатизацију – 1 кандидат; место рада: Београд

Услови:

– Завршен Електротехнички факултет;

– Занимање: дипломирани инжењер електротехнике – мастер, (интегрисане студије), област енергетике;

– Радно искуство: најмање 1 година радног искуства у струци;

– Пожељно знање енглеског језика на нивоу B1;

– Поседовање возачке дозволе B категорије;

– Познавање рада на рачунару.

 

4. Специјалиста инжењер за ЕЕ системе – 1 кандидат; место рада: Београд

Услови:

– Завршен Електротехнички факултет;

– Занимање: дипломирани инжењер електротехнике – мастер, (интегрисане студије);

– Лиценца 350 и 450;

– Радно искуство: најмање 3 године радног искуства у струци, на пословима пројектовања и извођења електроенергетских инсталација и система које укључују агрегатска и беспрекидна напајања;

– Пожељно знање енглеског језика на нивоу B1;

– Поседовање возачке дозволе B категорије.

 

5. Инжењер специјалиста за дигиталну трансформацију – 1 кандидат, место рада: Београд

Услови:

– Завршен Електротехнички факултет или Факултет организационих наука;

– Занимање: дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства – мастер, дипломирани инжењер за информационе системе и технологије – мастер;

– Радно искуство: најмање 7 година радног искуства у струци, на пословима у области информационих и комуникационих технологија;

– Пожељно знање енглеског језика на нивоу B2.

 

6. ИКТ инжењер за системе – 1 кандидат; место рада: Београд

Услови:

– Завршен Електротехнички факултет;

– Занимање: дипломирани инжењер електротехнике – мастер;

– Радно искуство: 1 година радног искуства на пословима у струци;

– Пожељно знање енглеског језика на нивоу B2.

 

7. Инжењер за информациону и комуникациону безбедност – 1 кандидат; место рада: Београд

Услови:

– Завршен Електротехнички факултет или Факултет организационих наука;

– Занимање: дипломирани инжењер електротехнике – мастер, (интегрисане студије), дипломирани инжењер за информационе системе – мастер;

– Радно искуство: најмање 3 године радног искуства на пословима у струци;

– Пожељно знање енглеског језика на нивоу B2.

 

8. Самостални инжењер за архитектонско-грађевинске послове – 1 кандидат; место рада: Београд

Услови:

– Завршен Архитектонски факултет или Грађевински факултет;

– Занимање: дипломирани инжењер архитектуре – мастер или дипломирани инжењер грађевинарства – мастер;

– Положен стручни испит, Лиценце 300 и 400 или 310 и 410;

– Радно искуство: најмање 3 године радног искуства у струци, на пословима пројектовања и изградње грађевинских објеката;

– Пожељно знање енглеског језика на нивоу B1;

– Познавање рада на рачунару.

 

9. Техничар за ваздухопловне уређаје – 2 кандидата; место рада: Ниш

Услови:

– Завршена Средња електротехничка школа;

– Занимање: Електротехничар;

– Радно искуство: најмање 1 година радног искуства у струци;

– Пожељно знање енглеског језика на нивоу А2;

– Здравствена способност за рад на висини;

– Поседовање возачке дозволе B категорије;

– Познавање рада на рачунару.

 

10. Специјалиста за заштиту од пожара – 1 кандидат; место рада: Београд

Услови:

– Завршен Факултет заштите на раду – смер заштита на раду или Факултет безбедности – смер заштита на раду или факултет техничких наука – смер заштита на раду;

– Занимање: мастер инжењер заштите на раду / инжењер за заштиту на раду / технолог безбедности и здравља на раду;

– Лиценца за израду главног пројекта заштите од пожара;

– Радно искуство: најмање 5 година радног искуства на пословима противпожарне заштите;

– Пожељно знање енглеског језика на нивоу B2;

– Познавање рада на рачунару.

 

11. Специјалиста за менаџмент безбедношћу и здрављем на раду – 1 кандидат; место рада: Београд

Услови:

– Завршен Факултет заштите на раду или Машински факултет или Електротехнички факултет;

– Занимање: мастер инжењер заштите од пожара / инжењер заштите од пожара / дипломирани машински инжењер / дипломирани машински инжењер – мастер / дипломирани инжињер електротехнике / дипломирани инжењер електротехнике – мастер;

– Положен стручни испит из области безбедност и здравље на раду;

– Радно искуство: најмање 5 година радног искуства на пословима безбедности и здравља на раду;

– Пожељно знање енглеског језика на нивоу B2;

– Познавање рада на рачунару.

 

12. Ваздухопловни метеоролошки прогностичар – 2 кандидата; место рада Београд:

Услови:

– Природно математички или Физички факултет – смер метеорологија;

– Занимање: Дипломирани метеоролог – други степен (мастер);

– Радно искуство: најмање 1 година радног искуства у струци;

– Знање енглеског језика на нивоу B1;

– Познавање рада на рачунару.

 

13. Специјалиста за јавне набавке – 1 кандидат, место рада: Београд:

Услови:

– Завршен Економски факултет или Правни факултет или Технички факултет;

– Занимање: у складу са завршеним факултетом;

– Поседовање сертификата службеника за јавне набавке;

– Радно искуство: најмање 5 година радног искуства на пословима јавних набавки;

– Пожељно знање енглеског језика на нивоу B2;

– Познавање рада на рачунару.

 

14. Специјалиста за имовинско-правне и нормативне послове – 1 кандидат, место рада Београд

Услови:

– Завршен Правни факултет;

– Занимање: дипломирани правник;

– Положен правосудни испит;

– Радно иксуство: најмање 5 година радног искуства у струци, на нормативно-правним и имовинским пословима;

– Пожељно знање енглеског језика на нивоу B2;

– Познавање рада на рачунару.

 

15. Специјалиста за уговоре, осигурање и корпоративно право – 1 кандидат, место рада: Београд

Услови:

– Завршен Правни факултет;

– Занимање: дипломирани правник;

– Положен правосудни испит;

– Радно искуство: најмање 5 година радног искуства у струци, на пословима осигурања и корпоративног права;

– Пожељно знање енглеског језика на нивоу B2;

– Познавање рада на рачунару.

 

16. Директор Сектора за економске и финансијске послове – 1 кандидат; место рада: Београд

Услови:

– Завршен Економски факултет;

– Занимање: дипломирани економиста;

– Радно искуство: најмање 8 година радног искуства у струци на економско-финансијским пословима, од тога 5 година на пословима руковођења;

– Пожељно знање енглеског језика на нивоу B2;

– Познавање рада на рачунару.

 

17. Директор Сектора за људске ресурсе, правне и опште послове – 1 кандидат, место рада: Београд

Услови:

– Завршен Правни факултет;

– Занимање: дипломирани правник;

– Положен правосудни испит;

– Радно искуство: најмање 8 година радног искуства у струци, од тога на пословима руковођења 5 година;

– Пожељно знање енглеског језика на нивоу B2;

– Познавање рада на рачунару.

 

ПОСТУПАК ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

 

Да би се пријавили на Конкурс, кандидати ОБАВЕЗНО морају да одштампају „ПРИЈАВУ ЗА КОНКУРС – април 2019. године“ која се налази на адреси www.smatsa.rs (линк за преузимање). Пријаву је потребно одштампати, читко попунити и потписати.

 

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ:

1. Читко попуњена и потписана „ПРИЈАВА ЗА КОНКУРС – април 2019. године“ коју су кандидати преузели са адресе www.smatsa.rs (линк за преузимање);

2. Пропратно/мотивационо писмо и биографија – CV;

3. оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;

4. оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

5. оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;

6. оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак и да није под истрагом (уверење не старије од шест месеци);

7. оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног МУП-а да кандидат није кривично осуђиван (уверење не старије од шест месеци);

8. оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство);

Уколико кандидат поседује препоруке професора, ментора, претходних послодаваца, копије сертификата или уверења која се односе на посебна знања и способности кандидата, односно друга документа којим може доказати своје компетенције за радна места из Конкурса, укључујући и знање енглеског језика, пожељно је да их достави уз пријаву.

У складу са захтевима радног места за које се кандидат пријављује, у поступку селекције ће бити провераване неопходне професионалне и личне компетенције кандидата.

 

ДОСТАВЉЕНА ДОКУМЕНТА СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Последњи дан пријаве на конкурс је 09.04.2019. године.

Попуњену пријаву и наведена захтевана документа доставити на адресу:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд

Сектор за људске ресурсе, правне и опште послове

Трг Николе Пашића 10, 11000 Београд

Са назнаком „За Конкурс за пријем кандидата на радно место_____________________________“

(навести назив радног места за који се кандидат пријављује)

Телефони за додатне информације у вези поступка подношења пријава:

1. +381 11 321-8058;

2. +381 11 321-8042.

 

Телефони за додатне информације кандидатима у вези послова и задатака из описа послова радних места:

1. +381 11 381 4701 – за информације у вези радних места под редним бројевима 1, 2, 3 и 4, 8. и 9.

2. +381 11 321 8081 – за информације у вези радних места под редним бројевима 5, 6. и 7.

3. +381 11 381 4682 – за информације у вези радних места под редним бројевима 10. и 11.

4. +381 11 321 8068 – за информације у вези радних места под редним бројем 12.

5. +381 11 321 8186 – за информације у вези радних места под редним бројем 13.

6. +381 11 321 8168 – за информације у вези радних места под редним бројевима 14. и 15.

7. +381 11 321 8123 – за информације у вези радних места под редним бројем 16. и 17.