Конкурс за националну класу контролора летења

Контрола летења Србије и Црне Горе

Конкурс за националну класу контролора летења

26.03.2019

ВАЖНО  ОБАВЕШТЕЊЕ

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA доо БЕОГРАД

објављује

КОНКУРС

за пријем 46 кандидата на обуку за стицање дозволе контролора летења и одговарајућих овлашћења:

 1. двадесетчетири (24) кандидата за овлашћење АCS Београд (Центар контроле летења Београд);
 2. пет (5) кандидата за овлашћење ADI–GMC/AIR Београд (Аеродромска контрола летења Београд);
 3. пет (5) кандидата за овлашћење APP Ниш (Аеродромска контрола летења Ниш);
 4. пет (5) кандидата за овлашћење APP Краљево (Аеродромска контрола летења Краљево)
 5. пет (5) кандидата за овлашћење ADI-TWR Подгорица (Аеродромска контрола летења Подгорица);
 6. два (2) кандидата за овлашћење APP Тиват (Аеродромска контрола летења Тиват).

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ КАНДИДАТА НА ОБУКУ

 1. да су држављани Републике Србије/Црне Горе;
 2. да су рођени 1994. године, или касније;
 3. да нису кривично осуђивани;
 4. да се против кандидата не води кривични поступак и да нису под истрагом;
 5. да поседују IV степен стручне спреме (завршена средња школа у трајању од четири године) или да школске 2018/2019. године похађају и завршавају IV разред средње школе;
 6. да су у средњој школи постигли најмање врло добар просечан општи успех школовања и да у свим разредима средње школе из владања имају најмање оцену 4 (врло добар),односно најмање оцену „добро“ за кандидате из Црне Горе;
 7. да поседују здравствену способност за обављање посла контролора летења у складу са Правилником о дозволама контролора летења и центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима („Сл. гласник РС“, број. 83/15, 18/16 и 71/17) за кандидате који конкуришу за локације у Републици Србији, односно у складу са Правилником о дозволама и организацијама за оспособљавање контролора летења („Сл.л. ЦГ“, бр. 29/2016 – Преузета Уредба Комисије (ЕУ) бр. 2015/340, Измјена и допуна „Сл.л. ЦГ“ бр. 88/2017) за кандидате који конкуришу на локације у Црној Гори;
 8. знање енглеског језика на нивоу B2 по CEFR скали;
 9. поседовање општих и специфичних способности, предиспозиција и психолошких карактеристика неопходних за похађање обуке за контролора летења.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

Да би се пријавили на Конкурс, кандидати ОБАВЕЗНО морају да попуне оn-linе ПРИЈАВУ ЗА КОНКУРС којој се може приступити преко линка: https://goo.gl/forms/W0xi0LdCNBTmccP92. Предуслов за попуњавање оn-linе пријаве је да кандидат има отворен Google налог.

Кандидат може конкурисати само за једно од овлашћења датих у тачкама 1. до 6. овог конкурса.

 

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ:

1. Попуњена и потписана ПРИЈАВА НА КОНКУРС коју су кандидати претходно оn-linе попунили (кандидат након што оn–linе попуни Пријаву за конкурс исту мора да одштампа, потпише и достави уз остале доказе);

2. Оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

3. Оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству (уверење не старије од шест месеци);

4. Оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак и да није под истрагом (уверење не старије од шест месеци);

5. Оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног МУП да кандидат није кривично осуђиван (уверење не старије од шест месеци);

6. оверене фотокопије сведочанства свих разреда и оверена фотокопија дипломе средње школе (за кандидате који су завршили четворогодишње школовање), односно, оверене фотокопије сведочанстава завршених разреда и оверен препис оцена са полугодишта четвртог разреда (за кандидате који до краја јуна 2019. године завршавају четврти разред средње школе).

Кандидат уз наведене доказе, обавезно доставља и две фотографије, димензија као за пасош.

Фотокопије захтеваних докумената морају бити оверене од стране јавног бележника. Изузетно, у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

НАПОМЕНА: Ниво знања енглеског језика, као и поседовање општих и специфичних способности, предиспозиција и психолошких карактеристика кандидата неопходних за приступање обуци за контролора летења се утврђује у поступку селекције (информација дата у тексту који следи).

 

Одштампану и потписану on-line пријаву са свим наведеним документима доставити на адресу:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд

Сектор за људске ресурсе, правне и опште послове

Трг Николе Пашића 10, 11000 Београд

Са назнаком „За конкурс за пријем на обуку за КОНТРОЛОРА ЛЕТЕЊА“

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА СЕЛЕКЦИЈЕ КАНДИДАТА

Након утврђивања листе кандидата који су благовремено поднели пријаве и доставили комплетну и исправну документацију на начин како је то претходно утврђено, даљи поступак одабира кандидата биће обављен у неколико етапа.

Свака од наведених етапа селекционе процедуре је елиминациона:

1. Формално-правни услови конкурса: да би поднели валидну пријаву, кандидати су у обавези да попуне on-line пријаву на адреси https://goo.gl/forms/W0xi0LdCNBTmccP92, да је одштампају, потпишу и доставе заједно са доказима из тачака 1. до 6.

Само кандидати који буду испунили формално-правне услове конкурса односно кандидати који попуне on-line пријаву, одштампају је и благовремено доставе читко попуњену уз потпуну документацију којом се доказује да су задовољени услови из тачака од 1. до 6. ОПШТИХ И ПОСЕБНИХ УСЛОВА ЗА ПРИЈЕМ КАНДИДАТА НА ОБУКУ, биће позвани у следећу фазу селекције.

2. Кандидати који испуне формално-правне услове конкурса на начин како је описано у тачки 1, ће бити позвани на тестирање ради утврђивања нивоа знања општег енглеског језика, писани и усмени део; захтевани ниво који кандидати треба да постигну да би учествовали у следећој фази селекције је B2; о месту и времену спровођења тестирања кандидати ће благовремено бити обавештени.

Само кандидати чији утврђени ниво знања енглеског језика буде најмање на нивоу B2, биће позвани у наредну фазу селекције.

3. Кандидати који на тесту знања енглеског језика покажу најмање захтевани ниво (B2), биће позвани на обављање психометријских тестова способности за приступање обуци и обављању посла контролора летења; тестирање ће бити спроведено у просторијама Центра за обуку SMATSA доо, на аеродрому Никола Тесла; о датуму спровођења тестирања кандидати ће благовремено бити обавештени.

Само кандидати чија постигнућа на наведеним психометријским тестовима способности буду у стандарду или изнад стандарда ће бити позвани у следећу фазу селекције.

4. Кандидати који на тестовима способности искажу постигнућа најмање у стандарду односно изнад стандарда, биће упућени на обављање здравственог прегледа у лиценцирану здравствену установу ради добијања иницијалног Лекарског уверења класе 3 и то:

– за кандидате који конкуришу за овлашћења на локацијама у Републици Србији (АCS Београд, ADI–GMC/AIR Београд, APP Ниш и APP Краљево), у складу са Правилником о дозволама контролора летења, центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима („Службени гласник РС“, број 83/15, 18/16 и 71/17) у установи:

Ординација медицине рада – Ваздухопловно медицински центар у саставу Air Serbia, лоциран на аеродрому Никола Тесла, Зграда школског центра Air Serbia, E-mail: airserbia.medical@airserbia.com, телефон. 011 267 5774.

– за кандидате који конкуришу за овлашћења на локацијама у Црној Гори (ADI-TWR Подгорица и АPP Тиват), у складу са Правилником о дозволама и организацијама за оспособљавање контролора летења („Сл.л. ЦГ“, бр. 29/2016 – Преузета Уредба Комисије (ЕУ) бр. 2015/340, Измјена и допуна „Сл.л. ЦГ“ бр. 88/2017) у установи:

Дом здравља „Димитрије-Дика Маренић” Прве бокељске бригаде бб, 81 410 Даниловград, E-mail: domzdravljadg@t-com.me, Телефон: 00 382 20 811 575.

Трошкове лекарског прегледа сносе сами кандидати.

Само кандидати који испуне захтевани здравствени критеријум и стекну иницијално Лекарско уверење класе 3 ће бити позвани у следећу фазу селекције.

5. Психолошко тестирање

На обављање психолошког тестирања ће бити позвани само кандидати који буду поседовали  иницијално Лекарско уверење  класе 3. О времену и месту тестирања ће бити благовремено обавештени.

Само кандидати чија постигнућа буду најмање на нивоу стандарда ће бити позвани у следећу фазу селекције.

6. Кандидати који задовоље/испуне све критеријуме прописане претходним фазама селекције, биће позвани на интервју са Селекционом комисијом SMATSA доо.

7. Коначна листа кандидата који се примају на обуку ради стицања дозволе контролора летења и одговарајућег овлашћења биће формирана у року од 15 дана од дана завршетка интервјуа свих позваних кандидата.

8. Школовање кандидата се спроводи за потребе и о трошку SМАТSА доо. Пре почетка обуке Кандидат и SМАТSА доо закључиће одговарајући уговор којим ће се ближе уредити међусобни односи, права и обавезе.

9. За кандидате са коначне листе, сагласно чл. 231а Закона о ваздушном саобраћају Републике Србије, као и одговарајућим националним прописима Црне Горе биће извршена безбедносна провера. Уколико постоји безбедносна сметња кандидат не може започети/наставити обуку.

10. Обука кандидата ће бити спроведена у три групе.

 

Оквирни датуми започињања обуке по групама и овлашћењима:

 • Прва група, почетак обуке 07.10.2019. године: 12 (дванаест) кандидата за овлашћење АCS Београд, 5 (пет) кандидата за овлашћење APP Краљево; 5 (пет) кандидата за овлашћење APP Ниш и 2 (два) кандидата за овлашћење APP Тиват;
 • Друга група, почетак обуке 06.04.2020. године: 5 (пет) кандидата за овлашћење ADI–GMC/AIR Београд и 5 (пет) кандидата за овлашћење ADI-TWR Подгорица;
 • Трећа група, почетак обуке 05.10.2020. године: 12 (дванаест) кандидата за овлашћење АCS Београд.

 

Детаљније информације о току и фазама селекције, као и сва битна обавештења везана за конкурс, кандидати могу да прочитају на сајту SMATSA доо (линк за приступ).

ПОСЛЕДЊИ ДАН ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС ЈЕ 25.04.2019. ГОДИНЕ.

НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ И НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ НЕЋЕ БИТИ УЗЕТЕ У РАЗМАТРАЊЕ

Телефони за додатне информације:

+381 11 321 8042 – за процедуру подношења пријава;
+381 11 321 8058 – за процедуру подношења пријава;
+381 11 381 4609 – за процедуру подношења пријава;
+381 11 321 8177 – за информације о здравственим прегледима и лекарским уверењима;
+381 11 381 4502 – за информације о процесу почетне обуке (Центар за обуку);
+381 11 381 4601 – за информације о процесу оперативне обуке.