Konkurs za nacionalnu klasu kontrolora letenja

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore

Konkurs za nacionalnu klasu kontrolora letenja

26.03.2019

VAŽNO  OBAVEŠTENJE

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo BEOGRAD

objavljuje

KONKURS

za prijem 46 kandidata na obuku za sticanje dozvole kontrolora letenja i odgovarajućih ovlašćenja:

 1. dvadesetčetiri (24) kandidata za ovlašćenje ACS Beograd (Centar kontrole letenja Beograd);
 2. pet (5) kandidata za ovlašćenje ADI–GMC/AIR Beograd (Aerodromska kontrola letenja Beograd);
 3. pet (5) kandidata za ovlašćenje APP Niš (Aerodromska kontrola letenja Niš);
 4. pet (5) kandidata za ovlašćenje APP Kraljevo (Aerodromska kontrola letenja Kraljevo)
 5. pet (5) kandidata za ovlašćenje ADI-TWR Podgorica (Aerodromska kontrola letenja Podgorica);
 6. dva (2) kandidata za ovlašćenje APP Tivat (Aerodromska kontrola letenja Tivat).

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM KANDIDATA NA OBUKU

 1. da su državljani Republike Srbije/Crne Gore;
 2. da su rođeni 1994. godine, ili kasnije;
 3. da nisu krivično osuđivani;
 4. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nisu pod istragom;
 5. da poseduju IV stepen stručne spreme (završena srednja škola u trajanju od četiri godine) ili da školske 2018/2019. godine pohađaju i završavaju IV razred srednje škole;
 6. da su u srednjoj školi postigli najmanje vrlo dobar prosečan opšti uspeh školovanja i da u svim razredima srednje škole iz vladanja imaju najmanje ocenu 4 (vrlo dobar),odnosno najmanje ocenu „dobro“ za kandidate iz Crne Gore;
 7. da poseduju zdravstvenu sposobnost za obavljanje posla kontrolora letenja u skladu sa Pravilnikom o dozvolama kontrolora letenja i centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima („Sl. glasnik RS“, broj. 83/15, 18/16 i 71/17) za kandidate koji konkurišu za lokacije u Republici Srbiji, odnosno u skladu sa Pravilnikom o dozvolama i organizacijama za osposobljavanje kontrolora letenja („Sl.l. CG“, br. 29/2016 – Preuzeta Uredba Komisije (EU) br. 2015/340, Izmjena i dopuna „Sl.l. CG“ br. 88/2017) za kandidate koji konkurišu na lokacije u Crnoj Gori;
 8. znanje engleskog jezika na nivou B2 po CEFR skali;
 9. posedovanje opštih i specifičnih sposobnosti, predispozicija i psiholoških karakteristika neophodnih za pohađanje obuke za kontrolora letenja.

NAČIN KONKURISANJA I POSTUPAK SPROVOĐENJA KONKURSA

Da bi se prijavili na Konkurs, kandidati OBAVEZNO moraju da popune on-line PRIJAVU ZA KONKURS kojoj se može pristupiti preko linka: https://goo.gl/forms/W0xi0LdCNBTmccP92. Preduslov za popunjavanje on-line prijave je da kandidat ima otvoren Google nalog.

Kandidat može konkurisati samo za jedno od ovlašćenja datih u tačkama 1. do 6. ovog konkursa.

 

DOKAZI KOJI SE PRILAŽU:

1. Popunjena i potpisana PRIJAVA NA KONKURS koju su kandidati prethodno on-line popunili (kandidat nakon što on–line popuni Prijavu za konkurs istu mora da odštampa, potpiše i dostavi uz ostale dokaze);

2. Original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;

3. Original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu (uverenje ne starije od šest meseci);

4. Original ili overena fotokopija uverenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije pod istragom (uverenje ne starije od šest meseci);

5. Original ili overena fotokopija uverenja nadležnog MUP da kandidat nije krivično osuđivan (uverenje ne starije od šest meseci);

6. overene fotokopije svedočanstva svih razreda i overena fotokopija diplome srednje škole (za kandidate koji su završili četvorogodišnje školovanje), odnosno, overene fotokopije svedočanstava završenih razreda i overen prepis ocena sa polugodišta četvrtog razreda (za kandidate koji do kraja juna 2019. godine završavaju četvrti razred srednje škole).

Kandidat uz navedene dokaze, obavezno dostavlja i dve fotografije, dimenzija kao za pasoš.

Fotokopije zahtevanih dokumenata moraju biti overene od strane javnog beležnika. Izuzetno, u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao. Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati.

NAPOMENA: Nivo znanja engleskog jezika, kao i posedovanje opštih i specifičnih sposobnosti, predispozicija i psiholoških karakteristika kandidata neophodnih za pristupanje obuci za kontrolora letenja se utvrđuje u postupku selekcije (informacija data u tekstu koji sledi).

 

Odštampanu i potpisanu on-line prijavu sa svim navedenim dokumentima dostaviti na adresu:

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd

Sektor za ljudske resurse, pravne i opšte poslove

Trg Nikole Pašića 10, 11000 Beograd

Sa naznakom „Za konkurs za prijem na obuku za KONTROLORA LETENJA“

 

INFORMACIJE O POSTUPKU I KRITERIJUMIMA SELEKCIJE KANDIDATA

Nakon utvrđivanja liste kandidata koji su blagovremeno podneli prijave i dostavili kompletnu i ispravnu dokumentaciju na način kako je to prethodno utvrđeno, dalji postupak odabira kandidata biće obavljen u nekoliko etapa.

Svaka od navedenih etapa selekcione procedure je eliminaciona:

1. Formalno-pravni uslovi konkursa: da bi podneli validnu prijavu, kandidati su u obavezi da popune on-line prijavu na adresi https://goo.gl/forms/W0xi0LdCNBTmccP92, da je odštampaju, potpišu i dostave zajedno sa dokazima iz tačaka 1. do 6.

Samo kandidati koji budu ispunili formalno-pravne uslove konkursa odnosno kandidati koji popune on-line prijavu, odštampaju je i blagovremeno dostave čitko popunjenu uz potpunu dokumentaciju kojom se dokazuje da su zadovoljeni uslovi iz tačaka od 1. do 6. OPŠTIH I POSEBNIH USLOVA ZA PRIJEM KANDIDATA NA OBUKU, biće pozvani u sledeću fazu selekcije.

2. Kandidati koji ispune formalno-pravne uslove konkursa na način kako je opisano u tački 1, će biti pozvani na testiranje radi utvrđivanja nivoa znanja opšteg engleskog jezika, pisani i usmeni deo; zahtevani nivo koji kandidati treba da postignu da bi učestvovali u sledećoj fazi selekcije je B2; o mestu i vremenu sprovođenja testiranja kandidati će blagovremeno biti obavešteni.

Samo kandidati čiji utvrđeni nivo znanja engleskog jezika bude najmanje na nivou B2, biće pozvani u narednu fazu selekcije.

3. Kandidati koji na testu znanja engleskog jezika pokažu najmanje zahtevani nivo (B2), biće pozvani na obavljanje psihometrijskih testova sposobnosti za pristupanje obuci i obavljanju posla kontrolora letenja; testiranje će biti sprovedeno u prostorijama Centra za obuku SMATSA doo, na aerodromu Nikola Tesla; o datumu sprovođenja testiranja kandidati će blagovremeno biti obavešteni.

Samo kandidati čija postignuća na navedenim psihometrijskim testovima sposobnosti budu u standardu ili iznad standarda će biti pozvani u sledeću fazu selekcije.

4. Kandidati koji na testovima sposobnosti iskažu postignuća najmanje u standardu odnosno iznad standarda, biće upućeni na obavljanje zdravstvenog pregleda u licenciranu zdravstvenu ustanovu radi dobijanja inicijalnog Lekarskog uverenja klase 3 i to:

– za kandidate koji konkurišu za ovlašćenja na lokacijama u Republici Srbiji (ACS Beograd, ADI–GMC/AIR Beograd, APP Niš i APP Kraljevo), u skladu sa Pravilnikom o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima („Službeni glasnik RS“, broj 83/15, 18/16 i 71/17) u ustanovi:

Ordinacija medicine rada – Vazduhoplovno medicinski centar u sastavu Air Serbia, lociran na aerodromu Nikola Tesla, Zgrada školskog centra Air Serbia, E-mail: airserbia.medical@airserbia.com, telefon. 011 267 5774.

– za kandidate koji konkurišu za ovlašćenja na lokacijama u Crnoj Gori (ADI-TWR Podgorica i APP Tivat), u skladu sa Pravilnikom o dozvolama i organizacijama za osposobljavanje kontrolora letenja („Sl.l. CG“, br. 29/2016 – Preuzeta Uredba Komisije (EU) br. 2015/340, Izmjena i dopuna „Sl.l. CG“ br. 88/2017) u ustanovi:

Dom zdravlja „Dimitrije-Dika Marenić” Prve bokeljske brigade bb, 81 410 Danilovgrad, E-mail: domzdravljadg@t-com.me, Telefon: 00 382 20 811 575.

Troškove lekarskog pregleda snose sami kandidati.

Samo kandidati koji ispune zahtevani zdravstveni kriterijum i steknu inicijalno Lekarsko uverenje klase 3 će biti pozvani u sledeću fazu selekcije.

5. Psihološko testiranje

Na obavljanje psihološkog testiranja će biti pozvani samo kandidati koji budu posedovali  inicijalno Lekarsko uverenje  klase 3. O vremenu i mestu testiranja će biti blagovremeno obavešteni.

Samo kandidati čija postignuća budu najmanje na nivou standarda će biti pozvani u sledeću fazu selekcije.

6. Kandidati koji zadovolje/ispune sve kriterijume propisane prethodnim fazama selekcije, biće pozvani na intervju sa Selekcionom komisijom SMATSA doo.

7. Konačna lista kandidata koji se primaju na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i odgovarajućeg ovlašćenja biće formirana u roku od 15 dana od dana završetka intervjua svih pozvanih kandidata.

8. Školovanje kandidata se sprovodi za potrebe i o trošku SMATSA doo. Pre početka obuke Kandidat i SMATSA doo zaključiće odgovarajući ugovor kojim će se bliže urediti međusobni odnosi, prava i obaveze.

9. Za kandidate sa konačne liste, saglasno čl. 231a Zakona o vazdušnom saobraćaju Republike Srbije, kao i odgovarajućim nacionalnim propisima Crne Gore biće izvršena bezbednosna provera. Ukoliko postoji bezbednosna smetnja kandidat ne može započeti/nastaviti obuku.

10. Obuka kandidata će biti sprovedena u tri grupe.

 

Okvirni datumi započinjanja obuke po grupama i ovlašćenjima:

 • Prva grupa, početak obuke 07.10.2019. godine: 12 (dvanaest) kandidata za ovlašćenje ACS Beograd, 5 (pet) kandidata za ovlašćenje APP Kraljevo; 5 (pet) kandidata za ovlašćenje APP Niš i 2 (dva) kandidata za ovlašćenje APP Tivat;
 • Druga grupa, početak obuke 06.04.2020. godine: 5 (pet) kandidata za ovlašćenje ADI–GMC/AIR Beograd i 5 (pet) kandidata za ovlašćenje ADI-TWR Podgorica;
 • Treća grupa, početak obuke 05.10.2020. godine: 12 (dvanaest) kandidata za ovlašćenje ACS Beograd.

 

Detaljnije informacije o toku i fazama selekcije, kao i sva bitna obaveštenja vezana za konkurs, kandidati mogu da pročitaju na sajtu SMATSA doo (link za pristup).

POSLEDNJI DAN PRIJAVE NA KONKURS JE 25.04.2019. GODINE.

NEBLAGOVREMENE I NEPOTPUNE PRIJAVE NEĆE BITI UZETE U RAZMATRANJE

Telefoni za dodatne informacije:

+381 11 321 8042 – za proceduru podnošenja prijava;
+381 11 321 8058 – za proceduru podnošenja prijava;
+381 11 381 4609 – za proceduru podnošenja prijava;
+381 11 321 8177 – za informacije o zdravstvenim pregledima i lekarskim uverenjima;
+381 11 381 4502 – za informacije o procesu početne obuke (Centar za obuku);
+381 11 381 4601 – za informacije o procesu operativne obuke.