24h slobodnog planiranja letenja po jugoistočnoj osi

Prvi put da je u Evropi uveden FRA koncept iznad teritorije četiri države.

24h slobodnog planiranja letenja po jugoistočnoj osi

12.12.2016

Uvođenje 24h slobodnog planiranja leta po jugoistočnoj osi (South-East Axis Free Route Airspace) – SEAFRA
8.12.2016.

Tri pružaoca usluga u vazdušnoj plovidbi (ANSPs-a), (Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo (SMATSA Llc), Hrvatska kontrola vazdušne plovidbe (CCL) i Agencija za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA), koje su odgovorne za pružanje ANS usluga u četiri države – Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, nakon uvođenja ovog koncepta noću, u aprilu 2015. godine, 8. decembra su svojim korisnicima vazdušnog prostora ponudile mogućnost da 24h slobodno planiraju i sprovode letove bez obzira na podelu vazdušnog prostora među državama ili granice njihove oblasti odgovornosti (AoR), time sto su uvele koncept prekograničnog slobodnog planiranja ruta (FRA) – Slobodno planiranje leta po jugoistočnoj osi – (SEAFRA) – iznad nivoa leta 325.

Ovo je prvi put da je u Evropi uveden FRA koncept iznad teritorije četiri države, od kojih su dve članice FAB CE (Hrvatska i Bosna i Hercegovina) skupa sa Srbijom i Crnom Gorom koje nisu deo FAB inicijative, čime je dokazano da je takva saradnja moguća i da može biti od koristi za sve zainteresovane strane.
Ideja za pokretanje FRA koncepta tako velikih razmera potekla je od ATM eksperata iz ANSPs-a koji su zaduženi za pružanje ANS usluga u različitim državama, sa zajedničkim ciljem da se, sa jedne strane, unapredi bezbednost i efikasnost usluga u vazdušnom saobraćaju (ATS) a sa druge strane da se zaštiti životna sredina smanjenjem ispuštanja štetnih goriva, CO2 i NOx gasova.
Važno je istaći da su aktivnosti vezane za SEAFRA-u pokrenute u skladu sa Uredbom 716/2014, to jest 5 godina pre planiranog datuma za neograničeno, slobodno korišćenje vazdušnog prostora iznad 9000m širom Evrope – 1.01.2022.

Ovaj projekat je jedan od ključnih dostignuća unutar inicijative EU o uspostavljanju Jedinstvenog evropskog neba (Single European Sky) bez obzira na državne ili čak FAB granice, i koji ima za cilj povećanje bezbednosti i efikasnosti kao i povećanje kapaciteta vazdušnog saobraćaja u Evropi.

Za sva pitanja, molimo Vas da kontaktirate:

Srđan Predojević

Spokesperson

Email: srdjan.predojevic@smatsa.rs

Rade Zucić

Associate for Public Relations and Web

Email: rade.zucic@bhansa.gov.ba

Marina Halužan

Information and Public Relations Adviser

Email: marina.haluzan@crocontrol.hr