Оглас за прикупљање писаних понуда за закуп магацина

Оглас за прикупљање писаних понуда за закуп магацина

08.03.2019

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA  доо Београд

11000 Београд, Трг Николе Пашића 10, факс: 011 324 0456

Објављује

О Г Л А С

за прикупљање писаних понуда за закуп магацина

 

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд (у даљем тексту: SМАТSА доо) позива сва правна и физичка лица да доставе писане понуде за вишегодишњи закуп магацина у зони Аутопута Е70 Београд – Загреб, са максималном удаљеношћу од локације Аеродром Никола Тесла Београд (Центар контроле летења Београд) до 15 км. Техничка спецификација за набавку у најам магацина за складиштење добара SМАТSА доо налази се на адреси www.smatsa.rs

Понуђач је дужан да писану понуду достави поштом на адресу:

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA доо БЕОГРАД

11000 Београд, Трг Николе Пашића 10

или непосредно преко писарнице

Понуду доставити у затвореној коверти са назнаком: „Понуда за најам магацина – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте обавезно читко навести назив, адресу, телефон, факс понуђача и мејл адресу.

Понуде се могу поднети најкасније до 22.03.2019. године до 12:00 часова.

Јавно отварање понуда биће обављено истог дана у 13:00 часова на горе наведеној адреси.

Избор најповољније понуде биће извршен применом критеријума „економски најповољнија понуда“. О избору најповољније понуде, понуђачи ће бити обавештени писаним путем у року од 5 радних дана од дана отварања понуда.

Све додатне информације можете добити на телефон: 011 321 81 28, контакт особа је Мирко Каралић.