Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za zakup magacina

Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za zakup magacina

08.03.2019

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA  doo Beograd

11000 Beograd, Trg Nikole Pašića 10, faks: 011 324 0456

Objavljuje

O G L A S

za prikupljanje pisanih ponuda za zakup magacina

 

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd (u daljem tekstu: SMATSA doo) poziva sva pravna i fizička lica da dostave pisane ponude za višegodišnji zakup magacina u zoni Autoputa E70 Beograd – Zagreb, sa maksimalnom udaljenošću od lokacije Aerodrom Nikola Tesla Beograd (Centar kontrole letenja Beograd) do 15 km. Tehnička specifikacija za nabavku u najam magacina za skladištenje dobara SMATSA doo nalazi se na adresi www.smatsa.rs

Ponuđač je dužan da pisanu ponudu dostavi poštom na adresu:

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo BEOGRAD

11000 Beograd, Trg Nikole Pašića 10

ili neposredno preko pisarnice

Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Ponuda za najam magacina – NE OTVARATI“. Na poleđini koverte obavezno čitko navesti naziv, adresu, telefon, faks ponuđača i mejl adresu.

Ponude se mogu podneti najkasnije do 22.03.2019. godine do 12:00 časova.

Javno otvaranje ponuda biće obavljeno istog dana u 13:00 časova na gore navedenoj adresi.

Izbor najpovoljnije ponude biće izvršen primenom kriterijuma „ekonomski najpovoljnija ponuda“. O izboru najpovoljnije ponude, ponuđači će biti obavešteni pisanim putem u roku od 5 radnih dana od dana otvaranja ponuda.

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon: 011 321 81 28, kontakt osoba je Mirko Karalić.