Simulacija SEAFRA-e u realnom vremenu

Primena koncepta preko graničnog slobodnog planiranja ruta.

Simulacija SEAFRA-e u realnom vremenu

01.04.2016

Simulacija SEAFRA-e u realnom vremenu (Real Time Simulation – RTS)

39 kontrolora letenja i ATM eksperata iz Hrvatske kontrole letenja (CCL) i Kontrole letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA), uz podršku Agencije za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA-e) uspešno je učestvovalo u simulaciji Slobodnog planiranja leta po jugoistočnoj osi (South-East Axis Free Route Airspace – SEAFRA-e) u realnom vremenu, u periodu između 16.- 25.03.2016. u Centru za istraživanje, razvoj i simulaciju mađarske kontrole letenja (HungaroControl’s CRDS).

Kontrolori letenja su došli u Budimpeštu kako bi testirali različite scenarije za unapređenje primene koncepta preko graničnog slobodnog planiranja ruta. Počev od 08.12.2016., CCL i SMATSA, uz podršku BHANSA-e, planiraju da uvedu SEAFRA Koncept bez vremenskog ograničenja. Stoga je i prepoznata potreba da se proveri uticaj koncepta na sektorsku konfiguraciju vazdušnog prostora, pri čemu je posebna pažnja posvećena operativnim i tehnološkim rešenjima.

U toku SEAFRA RTS-a proučavan je i ocenjivan čitav spektar uticaja, pri čemu je posebna pažnja bila usmerena na ljudske faktore kao što su osećaj za datu situaciju i radno opterećenje, kao i pitanja koja se tiču bezbednosti, kako bi se omogućile buduće operacije slobodnog planiranja ruta (FRA) u oblastima koje imaju nikakav ili podnošljiv uticaj na sve delove ATM sistema pružaoca usluga u vazdušnoj plovidbi (ANSPs-a) koji u njima učestvuju.

Ovaj projekat je jedan od ključnih pomaka u skladu sa inicijativom EU na uspostavljanju Jedinstvenog evropskog neba (Single European Sky) bez obzira o kojoj državi se radi i bez obzira na granice funkcionalnog bloka vazdušnog prostora (FAB), koji ima za cilj da poveća bezbednost i efikasnost kao i da poveća kapacitet vazdušnog prostora u Evropi. Sledeći ovu inicijativu da se uvede 24h FRA Koncept SEAFRA, ANSPs-ji koji u njemu učestvuju i koji su odgovorni za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi (ANS) u četiri različite države, imaju zajednički cilj da unaprede bezbednost i efikasnost službi vazdušnog saobraćaja (ATS) s jedne strane i da zaštite prirodno okruženje smanjenjem goriva, CO2 i smanjenjem emisije NOx goriva sa druge strane.

featured_image
featured_image
featured_image
featured_image