KONKURS za prijem 9 (devet) kandidata na obuku za sticanje dozvole kontrolora letenja i odgovarajućih ovlašćenja

KONKURS
za prijem 9 (devet) kandidata na obuku za sticanje dozvole kontrolora letenja i odgovarajućih ovlašćenja:
1. četiri (4) kandidata za ovlašćenje ADI-TWR i APP KRALJEVO;
2. pet (5) kandidata za ovlašćenje ADI-TWR i APP VRŠAC;

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo BEOGRAD

objavljuje

KONKURS

za prijem 9 (devet) kandidata na obuku za sticanje dozvole kontrolora letenja i odgovarajućih ovlašćenja:

  1. četiri (4) kandidata za ovlašćenje ADI-TWR i APP KRALJEVO;
  2. pet (5) kandidata za ovlašćenje ADI-TWR i APP VRŠAC;

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM KANDIDATA NA OBUKU

1.  da su državljani Republike Srbije;

2.  da su rođeni 1998. godine, ili kasnije;

3.  da nisu krivično osuđivani;

4.  da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nisu pod istragom;

5.  da poseduju IV stepen stručne spreme (završena srednja škola u trajanju od četiri godine);

6.  da su u srednjoj školi postigli najmanje vrlo dobar prosečan opšti uspeh školovanja i da u svim razredima srednje škole iz vladanja imaju najmanje ocenu 4 (vrlo  dobar);

7.  da poseduju zdravstvenu sposobnost za obavljanje posla kontrolora letenja u skladu sa Pravilnikom o dozvolama kontrolora letenja i centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima („Sl. glasnik RS“, broj. 83/15, 18/16 i 71/17);

8.  znanje engleskog jezika na nivou B2 po CEFR skali;

9.  posedovanje opštih i specifičnih sposobnosti, predispozicija i psiholoških karakteristika neophodnih za pohađanje obuke za kontrolora letenja.

 

NAČIN KONKURISANJA I POSTUPAK SPROVOĐENJA KONKURSA

Da bi se prijavili na Konkurs, kandidati OBAVEZNO na adresi www.smatsa.rs moraju da popune on – line PRIJAVU ZA KONKURS (da bi popunili prijavu, svi kandidati moraju da imaju otvoren Google nalog).

Kandidat može konkurisati za obuku za sticanje navedenih ovlašćenja za samo jednu od lokacija navedenih u tačkama 1. i 2. ovog konkursa (KRALJEVO ILI VRŠAC).

DOKAZI KOJI SE PRILAŽU:

 

1.  Popunjena on–line PRIJAVA NA KONKURS (kandidat nakon što on–line popuni Prijavu za konkurs istu mora da odštampa i dostavi uz ostale dokaze);

2.  Original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu (uverenje ne starije od šest meseci);

3.  Original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;

4.  Original ili overena fotokopija uverenja nadležnog MUP da kandidat nije krivično osuđivan (uverenje ne starije od šest meseci);

5.  Original ili overena fotokopija uverenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije pod istragom (uverenje ne starije od šest meseci);

6.  Overene fotokopije svedočanstva svih razreda i overena fotokopija diplome srednje škole (za kandidate koji su završili četvorogodišnje školovanje).

Kandidat, uz navedene dokaze, obavezno dostavlja i dve fotografije, dimenzija kao za pasoš.

Fotokopije zahtevanih dokumenata moraju biti overene od strane javnog beležnika. Izuzetno, u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao. Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati.

Sva tražena dokumenta moraju da budu izdata od strane nadležnih organa Republike Srbije.

U slučaju da je kandidat završio srednju školu ili pojedine razrede srednje škole u inostranstvu, kao i kandidat koji je u Republici Srbiji završio stranu školu ili pojedine razrede škole, obavezno dostavlja Rešenje o priznavanju strane školske isprave izdato od strane nadležnog državnog organa Repubilke Srbije. U suprotnom prijava kandidata biće odbijena zbog neispunjavanja uslova iz tačke 5. Opštih i posebnih uslova za prijem kandidata na obuku.

NAPOMENA: Nivo znanja engleskog jezika, kao i posedovanje opštih i specifičnih sposobnosti, predispozicija i psiholoških karakteristika kandidata neophodnih za pristupanje obuci za kontrolora letenja se utvrđuje u postupku selekcije (informacija data u tekstu koji sledi).

Odštampanu on-line prijavu sa svim navedenim dokumentima/dokazima, u zatvorenoj koverti, dostaviti na adresu:

 

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd

Sektor za ljudske resurse, pravne i opšte poslove

Trg Nikole Pašića 10, 11000 Beograd

Sa naznakom „Za konkurs za prijem na obuku za KONTROLORA LETENJA

za ovlašćenje i lokaciju __________________________“

(upisati naziv ovlašćenja i lokacije za koje se kandidat prijavljuje)

 

 

 

 

 

 

INFORMACIJE O POSTUPKU I KRITERIJUMIMA SELEKCIJE KANDIDATA

Nakon utvrđivanja liste kandidata koji su blagovremeno podneli prijave i dostavili kompletnu i ispravnu dokumentaciju na način kako je to prethodno utvrđeno, dalji postupak odabira kandidata biće obavljen u nekoliko etapa.

Svaka od navedenih etapa selekcione procedure je eliminaciona:

1.  Formalno-pravni uslovi konkursa: da bi podneli validnu prijavu, kandidati su u obavezi da popune on-line prijavu na adresi www.smatsa.rs, da je odštampaju i dostave zajedno sa dokazima iz tačaka 1. do

Samo kandidati koji budu ispunili formalno-pravne uslove konkursa odnosno kandidati koji popune on-line prijavu, odštampaju je i blagovremeno dostave čitko popunjenu uz potpunu dokumentaciju kojom se dokazuje da su zadovoljeni kriterijumi iz tačaka od 1. do 6. OPŠTIH I POSEBNIH USLOVA ZA PRIJEM KANDIDATA NA OBUKU, biće pozvani u sledeću fazu selekcije.

2.  Kandidati koji ispune formalno-pravne uslove konkursa na način kako je opisano u tački 1, će biti pozvani na testiranje radi utvrđivanja nivoa znanja opšteg engleskog jezika, pisani i usmeni deo; zahtevani nivo koji kandidati treba da postignu da bi učestvovali u sledećoj fazi selekcije je B2; o mestu i vremenu sprovođenja testiranja kandidati će blagovremeno biti obavešteni.

Samo kandidati čiji utvrđeni nivo znanja engleskog jezika bude najmanje na nivou B2, biće pozvani u narednu fazu selekcije.

3.  Kandidati koji na testu znanja engleskog jezika pokažu najmanje zahtevani nivo (B2), biće pozvani na obavljanje psihometrijskih testova sposobnosti za pristupanje obuci i obavljanju posla kontrolora letenja; testiranje će biti sprovedeno u prostorijama Centra za obuku SMATSA doo, na aerodromu Nikola Tesla; o datumu sprovođenja testiranja kandidati će blagovremeno biti obavešteni.

Samo kandidati čija postignuća na navedenim psihometrijskim testovima sposobnosti budu u standardu ili iznad standarda će biti pozvani u sledeću fazu selekcije.

4.  Kandidati koji na testovima sposobnosti iskažu postignuća najmanje u standardu odnosno iznad standarda, biće upućeni na obavljanje zdravstvenog pregleda u licenciranu zdravstvenu ustanovu radi dobijanja inicijalnog Lekarskog uverenja klase 3 i to:

  • u skladu sa Pravilnikom o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima („Službeni glasnik RS“, broj 83/15, 18/16 i 71/17) u ustanovi:

Ordinacija medicine rada – Vazduhoplovno medicinski centar u sastavu Air Serbia, lociran na aerodromu Nikola Tesla, Zgrada školskog centra Air Serbia; e.mail adresa AMC AIR Serbia je medical@airserbia.com, telefon. 011/267- 5774.Troškove lekarskog pregleda snose sami kandidati. 

Samo kandidati koji ispune zdravstveni kriterijum i steknu inicijalno Lekarsko uverenje klase 3 će biti pozvani u narednu fazu selekcije.

5.  Kandidati koji zadovolje/ispune sve kriterijume propisane prethodnim fazama selekcije, biće pozvani na intervju sa Selekcionom komisijom SMATSA doo;

6.  Konačna lista kandidata koji se primaju na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i odgovarajućeg ovlašćenja biće formirana u roku od 15 dana od dana završetka intervjua svih pozvanih kandidata;

7.  Školovanje kandidata se sprovodi za potrebe i o trošku SMATSA doo. Pre početka obuke Kandidat i SMATSA doo zaključiće odgovarajući ugovor kojim će se bliže urediti međusobni odnosi, prava i obaveze.

8.  Za kandidate sa konačne liste, saglasno čl. 231a Zakona o vazdušnom saobraćaju Republike Srbije biće izvršena bezbednosna provera. Ukoliko postoji bezbednosna smetnja kandidat ne može započeti/nastaviti obuku.

9.  Obuka kandidata: okvirni datumi započinjanja obuke je januar 2023.

 

 

 

POSLEDNJI DAN PRIJAVE NA KONKURS JE 14.11.2022. GODINE.

NEBLAGOVREMENE I NEPOTPUNE PRIJAVE NEĆE BITI UZETE U RAZMATRANJE

 

Telefoni za dodatne informacije:

  1. +381 11 321 8042 – za proceduru podnošenja prijava – HUM;
  2. +381 11 321 8058 – za proceduru podnošenja prijava – HUM;
  3. +381 11 321 4609 – za proceduru podnošenja prijava i proces selekcije – HUM;
  4. +381 11 321 8177 – za informacije o zdravstvenim pregledima

i lekarskim uverenjima – HUM;

  1. +381 11 381 4501 – za informacije o procesu obuke (Centar za obuku ANS osoblja);
  2. +381 11 381 4631 – za informacije o procesu obuke (Sektor za terminalne i aerodromske kontrole letenja -TER).

 

 

Obaveštenje o korišćenju podataka o ličnosti

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd (u daljem tekstu: SMATSA doo) poštuje privatnost svakog kandidata koji se prijavljuje na konkurse koje objavljujemo. Sa ličnim podacima svakog kandidata se postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i poslovnim procesima u čiju svrhu se podaci prikupljaju i obrađuju.

Podaci koje prikupljamo koristiće se u skladu sa odgovarajućim odredbama važećih zakona, podzakonskih akata i internih pravila SMATSA doo u okviru procesa prikupljanja podataka po posebnim oglasima za prijem na obuku/radni odnos (konkursi).

Podaci se čuvaju u sigurnom okruženju, obezbeđeni od bespravnog pristupa, promene i/ili brisanja i dostupni su samo zaposlenima kojima su nužni za obavljanje poslova u okviru navedenih procesa. Podatke o ličnosti koje čuvamo nećemo učiniti dostupnim bilo kojem trećem licu. Takođe, ne postoji javni pristup Vašim podacima.

Korišćenje podataka koje ostavljate na našim internet stranicama podrazumeva Vašu saglasnost koju dajete potvrdom da ste upoznati i saglasni sa svrhom prikupljanja, načinom obrade i čuvanja Vaših podataka.

Info centar SMATSA

29maj

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Oglas za prodaju otpadnih automobila i izveštaj Oglas…

Detaljnije

08maj

Konkurs za prijem 12 (dvanaest) kandidata na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i ovlašćenja ACS Beograd

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo…

Detaljnije

10februar

Saopštenje

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

25oktobar

KONKURS za prijem 9 (devet) kandidata na obuku za sticanje dozvole kontrolora letenja i odgovarajućih ovlašćenja

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo…

Detaljnije

28jun

Proširenje prekograničnog prostora slobodnog planiranja letenja

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

30maj

KONKURS ZA NACIONALNU KLASU KONTROLORA LETENJA Kontrola letenja Srbije i Crne Gore

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo…

Detaljnije

07mart

COOPANS tim

Predstavnici pet od šest pružalaca usluga u vazdušnoj…

Detaljnije

03decembar

Pružaoci usluga u vazdušnom saobraćaju iz Albanije i Severne Makedonije pridružili su se programu slobodnog planiranja ruta u okviru Inicijative zajedničkog neba jugoistočne Evrope

Albkontrol (Albanija) i M-NAV (Republika Severna Makedonija) pridružili…

Detaljnije

09novembar

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

05novembar

Sastanak direktora SMATSA Predraga Jovanovića i direktora M-NAV Fahrudina Hamidija

4. novembra 2021. godine u Centru kontrole letenja…

Detaljnije