Konkurs za nacionalnu klasu kontrolora letenja

Konkurs za nacionalnu klasu kontrolora letenja

26.03.2019

KONKURS ZA NACIONALNU KLASU KONTROLORA LETENJA

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore

 


VAŽNO OBAVEŠTENJE


 

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo BEOGRAD

objavljuje

KONKURS

za prijem 46 kandidata na obuku za sticanje dozvole kontrolora letenja i odgovarajućih ovlašćenja:

 • dvadesetčetiri (24) kandidata za ovlašćenje ACS Beograd (Centar kontrole letenja Beograd);
 • pet (5) kandidata za ovlašćenje ADI–GMC/AIR Beograd (Aerodromska kontrola letenja Beograd);
 • pet (5) kandidata za ovlašćenje APP Niš (Aerodromska kontrola letenja Niš);
 • pet (5) kandidata za ovlašćenje APP Kraljevo (Aerodromska kontrola letenja Kraljevo)
 • pet (5) kandidata za ovlašćenje ADI-TWR Podgorica (Aerodromska kontrola letenja Podgorica);
 • dva (2) kandidata za ovlašćenje APP Tivat (Aerodromska kontrola letenja Tivat).

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM KANDIDATA NA OBUKU

1. da su državljani Republike Srbije/Crne Gore;

2. da su rođeni 1994. godine, ili kasnije;

3. da nisu krivično osuđivani;

4. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nisu pod istragom;

5. da poseduju IV stepen stručne spreme (završena srednja škola u trajanju od četiri godine) ili da školske 2018/2019. godine pohađaju i završavaju IV razred srednje škole;

6. da su u srednjoj školi postigli najmanje vrlo dobar prosečan opšti uspeh školovanja i da u svim razredima srednje škole iz vladanja imaju najmanje ocenu 4 (vrlo dobar), odnosno najmanje ocenu „dobro“ za kandidate iz Crne Gore;

7. da poseduju zdravstvenu sposobnost za obavljanje posla kontrolora letenja u skladu sa Pravilnikom o dozvolama kontrolora letenja i centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima („Sl. glasnik RS“, broj. 83/15, 18/16 i 71/17) za kandidate koji konkurišu za lokacije u Republici Srbiji, odnosno u skladu sa Pravilnikom o dozvolama i organizacijama za osposobljavanje kontrolora letenja („Sl.l. CG“, br. 29/2016 – Preuzeta Uredba Komisije (EU) br. 2015/340, Izmjena i dopuna „Sl.l. CG“ br. 88/2017) za kandidate koji konkurišu na lokacije u Crnoj Gori;

8. znanje engleskog jezika na nivou B2 po CEFR skali;

9. posedovanje opštih i specifičnih sposobnosti, predispozicija i psiholoških karakteristika neophodnih za pohađanje obuke za kontrolora letenja.

 

NAČIN KONKURISANJA I POSTUPAK SPROVOĐENJA KONKURSA

Da bi se prijavili na Konkurs, kandidati OBAVEZNO moraju da popune on-line PRIJAVU ZA KONKURS kojoj se može pristupiti preko linka: https://goo.gl/forms/W0xi0LdCNBTmccP92Preduslov za popunjavanje on-line prijave je da kandidat ima otvoren Google nalog.

Kandidat može konkurisati samo za jedno od ovlašćenja datih u tačkama 1. do 6. ovog konkursa.

 

DOKAZI KOJI SE PRILAŽU:

1. Popunjena i potpisana PRIJAVA NA KONKURS koju su kandidati prethodno on-line popunili (kandidat nakon što on–line popuni Prijavu za konkurs istu mora da odštampa, potpiše i dostavi uz ostale dokaze);

2. Original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;

3. Original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu (uverenje ne starije od šest meseci);

4. Original ili overena fotokopija uverenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije pod istragom (uverenje ne starije od šest meseci);

5. Original ili overena fotokopija uverenja nadležnog MUP da kandidat nije krivično osuđivan (uverenje ne starije od šest meseci);

6. overene fotokopije svedočanstva svih razreda i overena fotokopija diplome srednje škole (za kandidate koji su završili četvorogodišnje školovanje), odnosno, overene fotokopije svedočanstava završenih razreda i overen prepis ocena sa polugodišta četvrtog razreda (za kandidate koji do kraja juna 2019. godine završavaju četvrti razred srednje škole).

Kandidat uz navedene dokaze, obavezno dostavlja i dve fotografije, dimenzija kao za pasoš.

Fotokopije zahtevanih dokumenata moraju biti overene od strane javnog beležnika. Izuzetno, u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao. Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati.

NAPOMENA: Nivo znanja engleskog jezika, kao i posedovanje opštih i specifičnih sposobnosti, predispozicija i psiholoških karakteristika kandidata neophodnih za pristupanje obuci za kontrolora letenja se utvrđuje u postupku selekcije (informacija data u tekstu koji sledi).

 

Odštampanu i potpisanu on-line prijavu sa svim navedenim dokumentima dostaviti na adresu:

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd

Sektor za ljudske resurse, pravne i opšte poslove

Trg Nikole Pašića 10, 11000 Beograd

Sa naznakom „Za konkurs za prijem na obuku za KONTROLORA LETENJA“

 

INFORMACIJE O POSTUPKU I KRITERIJUMIMA SELEKCIJE KANDIDATA

Nakon utvrđivanja liste kandidata koji su blagovremeno podneli prijave i dostavili kompletnu i ispravnu dokumentaciju na način kako je to prethodno utvrđeno, dalji postupak odabira kandidata biće obavljen u nekoliko etapa.

Svaka od navedenih etapa selekcione procedure je eliminaciona:

1. Formalno-pravni uslovi konkursa: da bi podneli validnu prijavu, kandidati su u obavezi da popune on-line prijavu na adresi https://goo.gl/forms/W0xi0LdCNBTmccP92, da je odštampaju, potpišu i dostave zajedno sa dokazima iz tačaka 1. do 6.

Samo kandidati koji budu ispunili formalno-pravne uslove konkursa odnosno kandidati koji popune on-line prijavu, odštampaju je i blagovremeno dostave čitko popunjenu uz potpunu dokumentaciju kojom se dokazuje da su zadovoljeni uslovi iz tačaka od 1. do 6. OPŠTIH I POSEBNIH USLOVA ZA PRIJEM KANDIDATA NA OBUKU, biće pozvani u sledeću fazu selekcije.

2. Kandidati koji ispune formalno-pravne uslove konkursa na način kako je opisano u tački 1, će biti pozvani na testiranje radi utvrđivanja nivoa znanja opšteg engleskog jezika, pisani i usmeni deo; zahtevani nivo koji kandidati treba da postignu da bi učestvovali u sledećoj fazi selekcije je B2; o mestu i vremenu sprovođenja testiranja kandidati će blagovremeno biti obavešteni.

Samo kandidati čiji utvrđeni nivo znanja engleskog jezika bude najmanje na nivou B2, biće pozvani u narednu fazu selekcije.

3. Kandidati koji na testu znanja engleskog jezika pokažu najmanje zahtevani nivo (B2), biće pozvani na obavljanje psihometrijskih testova sposobnosti za pristupanje obuci i obavljanju posla kontrolora letenja; testiranje će biti sprovedeno u prostorijama Centra za obuku SMATSA doo, na aerodromu Nikola Tesla; o datumu sprovođenja testiranja kandidati će blagovremeno biti obavešteni.

Samo kandidati čija postignuća na navedenim psihometrijskim testovima sposobnosti budu u standardu ili iznad standarda će biti pozvani u sledeću fazu selekcije.

4. Kandidati koji na testovima sposobnosti iskažu postignuća najmanje u standardu odnosno iznad standarda, biće upućeni na obavljanje zdravstvenog pregleda u licenciranu zdravstvenu ustanovu radi dobijanja inicijalnog Lekarskog uverenja klase 3 i to:

– za kandidate koji konkurišu za ovlašćenja na lokacijama u Republici Srbiji (ACS Beograd, ADI–GMC/AIR Beograd, APP Niš i APP Kraljevo), u skladu sa Pravilnikom o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima („Službeni glasnik RS“, broj 83/15, 18/16 i 71/17) u ustanovi:

Ordinacija medicine rada – Vazduhoplovno medicinski centar u sastavu Air Serbia, lociran na aerodromu Nikola Tesla, Zgrada školskog centra Air Serbia, E-mail: airserbia.medical@airserbia.com, telefon. 011 267 5774.

– za kandidate koji konkurišu za ovlašćenja na lokacijama u Crnoj Gori (ADI-TWR Podgorica i APP Tivat), u skladu sa Pravilnikom o dozvolama i organizacijama za osposobljavanje kontrolora letenja („Sl.l. CG“, br. 29/2016 – Preuzeta Uredba Komisije (EU) br. 2015/340, Izmjena i dopuna „Sl.l. CG“ br. 88/2017) u ustanovi:

Dom zdravlja „Dimitrije-Dika Marenić” Prve bokeljske brigade bb, 81 410 Danilovgrad, E-mail: domzdravljadg@t-com.me, Telefon: 00 382 20 811 575.

Troškove lekarskog pregleda snose sami kandidati.

Samo kandidati koji ispune zahtevani zdravstveni kriterijum i steknu inicijalno Lekarsko uverenje klase 3 će biti pozvani u sledeću fazu selekcije.

5. Psihološko testiranje

Na obavljanje psihološkog testiranja će biti pozvani samo kandidati koji budu posedovali  inicijalno Lekarsko uverenje  klase 3. O vremenu i mestu testiranja će biti blagovremeno obavešteni.

Samo kandidati čija postignuća budu najmanje na nivou standarda će biti pozvani u sledeću fazu selekcije.

6. Kandidati koji zadovolje/ispune sve kriterijume propisane prethodnim fazama selekcije, biće pozvani na intervju sa Selekcionom komisijom SMATSA doo.

7. Konačna lista kandidata koji se primaju na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i odgovarajućeg ovlašćenja biće formirana u roku od 15 dana od dana završetka intervjua svih pozvanih kandidata.

8. Školovanje kandidata se sprovodi za potrebe i o trošku SMATSA doo. Pre početka obuke Kandidat i SMATSA doo zaključiće odgovarajući ugovor kojim će se bliže urediti međusobni odnosi, prava i obaveze.

9. Za kandidate sa konačne liste, saglasno čl. 231a Zakona o vazdušnom saobraćaju Republike Srbije, kao i odgovarajućim nacionalnim propisima Crne Gore biće izvršena bezbednosna provera. Ukoliko postoji bezbednosna smetnja kandidat ne može započeti/nastaviti obuku.

10. Obuka kandidata će biti sprovedena u tri grupe.

 

Okvirni datumi započinjanja obuke po grupama i ovlašćenjima:

 • Prva grupa, početak obuke 07.10.2019. godine: 12 (dvanaest) kandidata za ovlašćenje ACS Beograd, 5 (pet) kandidata za ovlašćenje APP Kraljevo; 5 (pet) kandidata za ovlašćenje APP Niš i 2 (dva) kandidata za ovlašćenje APP Tivat;
 • Druga grupa, početak obuke 06.04.2020. godine: 5 (pet) kandidata za ovlašćenje ADI–GMC/AIR Beograd i 5 (pet) kandidata za ovlašćenje ADI-TWR Podgorica;
 • Treća grupa, početak obuke 05.10.2020. godine: 12 (dvanaest) kandidata za ovlašćenje ACS Beograd.

Detaljnije informacije o toku i fazama selekcije, kao i sva bitna obaveštenja vezana za konkurs, kandidati mogu da pročitaju na sajtu SMATSA doo (link za pristup).

 

POSLEDNJI DAN PRIJAVE NA KONKURS JE 25.04.2019. GODINE.

NEBLAGOVREMENE I NEPOTPUNE PRIJAVE NEĆE BITI UZETE U RAZMATRANJE

Telefoni za dodatne informacije:

 1. +381 11 321 8042 – za proceduru podnošenja prijava;
 2. +381 11 321 8058 – za proceduru podnošenja prijava;
 3. +381 11 381 4609 – za proceduru podnošenja prijava;
 4. +381 11 321 8177 – za informacije o zdravstvenim pregledima i lekarskim uverenjima;
 5. +381 11 381 4502 – za informacije o procesu početne obuke (Centar za obuku);
 6. +381 11 381 4601 – za informacije o procesu operativne obuke.

Info centar SMATSA

25septembar

Novi kontrolni toranj SMATSA

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihailović obišla…

Detaljnije

25septembar

Konkurs za upis nove klase studenata na SAA

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA Vazduhoplovna…

Detaljnije

25septembar

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Detaljnije

25septembar

Uticaj COVID-19 pandemije na vazdušni saobraćaj

Pandemija virusa COVID-19 dovela je do smanjenja obima…

Detaljnije

25septembar

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

IZMENA OGLASA ZA PRODAJU KOMERCIJALNOG OTPADA Svim zainteresovanim…

Detaljnije

07februar

Uspešne poslovne performanse

„Vidim da započinjete rad na novom tornju na…

Detaljnije

07februar

Konkurs za radna mesta SAA

Detaljnije

29januar

Upis nove klase studenata na SAA u Vršcu

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA Vazduhoplovna…

Detaljnije

24decembar

Aneks zgrade CKL i novi kontrolni toranj na aerodromu Nikola Tesla

U zgradi Vlade Republike Srbije danas je potpisan…

Detaljnije

09decembar

Direktor SMATSA Predrag Jovanović na sastanku Gate One platforme

09.-10. decembar 2019 - Direktori 13 pružalaca usluga u…

Detaljnije