КОНКУРС за пријем 9 (девет) кандидата на обуку за стицање дозволе контролора летења и одговарајућих овлашћења

КОНКУРС
за пријем 9 (девет) кандидата на обуку за стицање дозволе контролора летења и одговарајућих овлашћења:
1. четири (4) кандидата за овлашћење ADI-TWR и APP КРАЉЕВО;
2. пет (5) кандидата за овлашћење ADI-TWR и APP ВРШАЦ;

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA доо БЕОГРАД

објављује

КОНКУРС

за пријем 9 (девет) кандидата на обуку за стицање дозволе контролора летења и одговарајућих овлашћења:

  1. четири (4) кандидата за овлашћење ADI-TWR и APP КРАЉЕВО;
  2. пет (5) кандидата за овлашћење ADI-TWR и APP ВРШАЦ;

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ КАНДИДАТА НА ОБУКУ

1.  да су држављани Републике Србије;

2.  да су рођени 1998. године, или касније;

3.  да нису кривично осуђивани;

4.  да се против кандидата не води кривични поступак и да нису под истрагом;

5.  да поседују IV степен стручне спреме (завршена средња школа у трајању од четири године);

6.  да су у средњој школи постигли најмање врло добар просечан општи успех школовања и да у свим разредима средње школе из владања имају најмање оцену 4 (врло  добар);

7.  да поседују здравствену способност за обављање посла контролора летења у складу са Правилником о дозволама контролора летења и центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима („Сл. гласник РС“, број. 83/15, 18/16 и 71/17);

8.  знањe енглеског језика на нивоу B2 по CEFR скали;

9.  поседовање општих и специфичних способности, предиспозиција и психолошких карактеристика неопходних за похађање обуке за контролора летења.

 

НAЧИН КOНКУРИСAЊA И ПOСTУПAК СПРOВOЂEЊA КOНКУРСA

Да би се пријавили на Конкурс, кандидати ОБАВЕЗНО на адреси www.smatsa.rs морају да попуне оn – linе ПРИЈАВУ ЗА КОНКУРС (да би попунили пријаву, сви кандидати морају да имају отворен Google налог).

Кандидат може конкурисати за обуку за стицање наведених овлашћења за само једну од локација наведених у тачкама 1. и 2. овог конкурса (КРАЉЕВО ИЛИ ВРШАЦ).

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ:

 

1.  Попуњена оn–linе ПРИЈАВА НА КОНКУРС (кандидат након што оn–linе попуни Пријаву за конкурс исту мора да одштампа и достави уз остале доказе);

2.  Оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству (уверење не старије од шест месеци);

3.  Оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

4.  Оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног МУП да кандидат није кривично осуђиван (уверење не старије од шест месеци);

5.  Оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак и да није под истрагом (уверење не старије од шест месеци);

6.  Овeрeнe фoтoкoпиje свeдoчaнствa свих рaзрeдa и оверена фoтoкoпиjа диплoмe срeдњe шкoлe (зa кaндидaтe кojи су зaвршили чeтвoрoгoдишњe шкoлoвaњe).

Кандидат, уз наведене доказе, обавезно доставља и две фотографије, димензија као за пасош.

Фотокопије захтеваних докумената морају бити оверене од стране јавног бележника. Изузетно, у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

Сва тражена документа морају да буду издата од стране надлежних органа Републике Србије.

У случају да је кандидат завршио средњу школу или поједине разреде средње школе у иностранству, као и кандидат који је у Републици Србији завршио страну школу или поједине разреде школе, обавезно доставља Решење о признавању стране школске исправе издато од стране надлежног државног органа Репубилке Србије. У супротном пријава кандидата биће одбијена због неиспуњавања услова из тачке 5. Општих и посебних услова за пријем кандидата на обуку.

НАПОМЕНА: Ниво знања енглеског језика, као и поседовање општих и специфичних способности, предиспозиција и психолошких карактеристика кандидата неопходних за приступање обуци за контролора летења се утврђује у поступку селекције (информација дата у тексту који следи).

Одштампану оn-line пријаву са свим наведеним документима/доказима, у затвореној коверти, доставити на адресу:

 

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд

Сектор за људске ресурсе, правне и опште послове

Трг Николе Пашића 10, 11000 Београд

Са назнаком „За конкурс за пријем на обуку за КОНТРОЛОРА ЛЕТЕЊА

за овлашћење и локацију __________________________“

(уписати назив овлашћења и локације за које се кандидат пријављује)

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА СЕЛЕКЦИЈЕ КАНДИДАТА

Након утврђивања листе кандидата који су благовремено поднели пријаве и доставили комплетну и исправну документацију на начин како је то претходно утврђено, даљи поступак одабира кандидата биће обављен у неколико етапа.

Свака од наведених етапа селекционе процедуре је елиминациона:

1.  Формално-правни услови конкурса: да би поднели валидну пријаву, кандидати су у обавези да попуне on-line пријаву на адреси www.smatsa.rs, да је одштампају и доставе заједно са доказима из тачака 1. до

Само кандидати који буду испунили формално-правне услове конкурса односно кандидати који попуне on-line пријаву, одштампају је и благовремено доставе читко попуњену уз потпуну документацију којом се доказује да су задовољени критеријуми из тачака од 1. до 6. ОПШТИХ И ПОСЕБНИХ УСЛОВА ЗА ПРИЈЕМ КАНДИДАТА НА ОБУКУ, биће позвани у следећу фазу селекције.

2.  Кандидати који испуне формално-правне услове конкурса на начин како је описано у тачки 1, ће бити позвани на тестирање ради утврђивања нивоа знања општег енглеског језика, писани и усмени део; захтевани ниво који кандидати треба да постигну да би учествовали у следећој фази селекције је B2; о месту и времену спровођења тестирања кандидати ће благовремено бити обавештени.

Само кандидати чији утврђени ниво знања енглеског језика буде најмање на нивоу B2, биће позвани у наредну фазу селекције.

3.  Кандидати који на тесту знања енглеског језика покажу најмање захтевани ниво (B2), биће позвани на обављање психометријских тестова способности за приступање обуци и обављању посла контролора летења; тестирање ће бити спроведено у просторијама Центра за обуку SMATSA доо, на аеродрому Никола Тесла; о датуму спровођења тестирања кандидати ће благовремено бити обавештени.

Само кандидати чија постигнућа на наведеним психометријским тестовима способности буду у стандарду или изнад стандарда ће бити позвани у следећу фазу селекције.

4.  Кандидати који на тестовима способности искажу постигнућа најмање у стандарду односно изнад стандарда, биће упућени на обављање здравственог прегледа у лиценцирану здравствену установу ради добијања иницијалног Лекарског уверења класе 3 и то:

  • у складу са Правилником о дозволама контролора летења, центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима („Службени гласник РС“, број 83/15, 18/16 и 71/17) у установи:

Ординација медицине рада – Ваздухопловно медицински центар у саставу Air Serbia, лоциран на аеродрому Никола Тесла, Зграда школског центра Air Serbia; e.mail adresa AMC AIR Serbia je medical@airserbia.com, телефон. 011/267- 5774.Трошкове лекарског прегледа сносе сами кандидати. 

Само кандидати који испуне здравствени критеријум и стекну иницијално Лекарско уверење класе 3 ће бити позвани у наредну фазу селекције.

5.  Кандидати који задовоље/испуне све критеријуме прописане претходним фазама селекције, биће позвани на интервју са Селекционом комисијом SMATSA доо;

6.  Коначна листа кандидата који се примају на обуку ради стицања дозволе контролора летења и одговарајућег овлашћења биће формирана у року од 15 дана од дана завршетка интервјуа свих позваних кандидата;

7.  Школовање кандидата се спроводи за потребе и о трошку SМАТSА доо. Пре почетка обуке Кандидат и SМАТSА доо закључиће одговарајући уговор којим ће се ближе уредити међусобни односи, права и обавезе.

8.  За кандидате са коначне листе, сагласно чл. 231а Закона о ваздушном саобраћају Републике Србије биће извршена безбедносна провера. Уколико постоји безбедносна сметња кандидат не може започети/наставити обуку.

9.  Обука кандидата: оквирни датуми започињања обуке је јануар 2023.

 

 

 

ПОСЛЕДЊИ ДАН ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС ЈЕ 14.11.2022. ГОДИНЕ.

НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ И НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ НЕЋЕ БИТИ УЗЕТЕ У РАЗМАТРАЊЕ

 

Телефони за додатне информације:

  1. +381 11 321 8042 – за процедуру подношења пријава – HUM;
  2. +381 11 321 8058 – за процедуру подношења пријава – HUM;
  3. +381 11 321 4609 – за процедуру подношења пријава и процес селекције – HUM;
  4. +381 11 321 8177 – за информације о здравственим прегледима

и лекарским уверењима – HUM;

  1. +381 11 381 4501 – за информације о процесу обуке (Центар за обуку ANS особља);
  2. +381 11 381 4631 – за информације о процесу обуке (Сектор за терминалне и аеродромске контроле летења -TER).

 

 

Oбавештење о коришћењу података о личности

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд (у даљем тексту: SMATSA доо) поштује приватност сваког кандидата који се пријављује на конкурсе које објављујемо. Са личним подацима сваког кандидата се поступа у складу са Законом о заштити података о личности и пословним процесима у чију сврху се подаци прикупљају и обрађују.

Подаци које прикупљамо користиће се у складу са одговарајућим одредбама важећих закона, подзаконских аката и интерних правила SMATSA доо у оквиру процеса прикупљања података по посебним огласима за пријем на обуку/радни однос (конкурси).

Подаци се чувају у сигурном окружењу, обезбеђени од бесправног приступа, промене и/или брисања и доступни су само запосленима којима су нужни за обављање послова у оквиру наведених процеса. Податке о личности које чувамо нећемо учинити доступним било којем трећем лицу. Такође, не постоји јавни приступ Вашим подацима.

Коришћење података које остављате на нашим интернет страницама подразумева Вашу сагласност коју дајете потврдом да сте упознати и сагласни са сврхом прикупљања, начином обраде и чувања Ваших података.

Инфо центар SMATSA

24мај

Састанак SMATSA и DHMI, Истанбул

  24. маја ове године директор SMATSA, Предраг…

Детаљније

18април

SMATSA доо унапредила систем надзора у ваздушном простору имплементацијом минималне норме хоризонталног раздвајања ваздухоплова од 3 наутичке миље

Од 18.04.2024. године Контрола летења Србије и Црне…

Детаљније

04април

CPDLC – Controller Pilot Data Link Communications

Од 22. фебруара 2024 године SMATSA доо придружила…

Детаљније

04април

SMATSA користи најмодернији АТМ систем у Европи

Од децембра 2023 године SMATSA доо користи софтверске…

Детаљније

22март

21. март 2024. године историјски тренутак за SMATSA

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA пустила…

Детаљније

17јануар

Konkurs VŠSS Vazduhoplovne akademije za upis na studijski program kontrola letenja

Obaveštavamo sve zainteresovane kandidate da je Visoka škola…

Детаљније

05децембар

Позив за достављање пријава КЛ кандидата

Да ли желите да постанете Контролор летења?  …

Детаљније

16октобар

Јачање сарадње провајдера у региону – потписан Споразум о сарадњи SMATSA са BHANSA

У Мостару је 10. октобра 2023. године одржан…

Детаљније

23јун

Продужен рок за пријаву на Конкурс за пријем 12 (дванаест) кандидата на обуку ради стицања дозволе контролора летења и овлашћења ACS Београд

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ПРИЈЕМА ПРИЈАВА КАНДИДАТА НА…

Детаљније

02јун

Радна посета SMATSA и обилазак новог контролног торња

У петак 02.6.2023. године директор Контроле летења Србије…

Детаљније