KONKURS za prijem 9 kandidata na obuku za sticanje dozvole kontrolora letenja i odgovarajućih ovlašćenja

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo BEOGRAD

objavljuje

KONKURS

za prijem 9 kandidata na obuku za sticanje dozvole kontrolora letenja

i odgovarajućih ovlašćenja:

 

 1. pet (5) kandidata za ovlašćenje ADI-TWR Podgorica;
 2. četiri (4) kandidata za ovlašćenje APP Tivat.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM KANDIDATA NA OBUKU

 1. da su državljani Crne Gore;
 2. da su rođeni 1998. godine ili kasnije;
 3. da nisu krivično osuđivani;
 4. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nisu pod istragom;
 5. da poseduju IV stepen stručne spreme (završena srednja škola u trajanju od četiri godine);
 6. da su u srednjoj školi postigli najmanje vrlo dobar prosečan opšti uspeh školovanja i da u svim razredima srednje škole iz vladanja imaju ocenu „dobro“;
 7. da poseduju zdravstvenu sposobnost za obavljanje posla kontrolora letenja u skladu sa Pravilnikom o dozvolama i organizacijama za osposobljavanje kontrolora letenja („Sl.l. CG“, br. 29/2016 – Preuzeta Uredba Komisije (EU) br. 2015/340, Izmjena i dopuna „Sl.l. CG“ br. 88/2017);
 8. da poseduju nivo znanja engleskog jezika na nivou B2 po CEFR skali;
 9. da poseduju opšte i specifične sposobnosti, predispozicije i psihološke karakteristike neophodne za pohađanje obuke za kontrolora letenja.

 

NAČIN KONKURISANJA I POSTUPAK SPROVOĐENJA KONKURSA

 

Da bi se prijavili na Konkurs, kandidati OBAVEZNO  moraju da popune on-line PRIJAVU ZA KONKURS.

Kandidat može konkurisati samo za jedno od ovlašćenja datih u tačkama 1. i 2. ovog konkursa.

 

DOKAZI KOJI SE PRILAŽU:

 1. Popunjena i potpisana PRIJAVA NA KONKURS koju su kandidati prethodno on-line popunili (kandidat nakon što popuni on–line Prijavu za konkurs, istu mora da odštampa, potpiše i dostavi uz ostale dokaze);
 2. Original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
 3. Original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu (uverenje ne starije od šest meseci);
 4. Original ili overena fotokopija uverenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije pod istragom (uverenje ne starije od šest meseci);
 5. Original ili overena fotokopija uverenja nadležnog MUP da kandidat nije krivično osuđivan (uverenje ne starije od šest meseci);
 6. Overene fotokopije svedočanstva svih razreda (za sva četiri razreda posebno) i overena fotokopija diplome srednje škole.

Kandidat, uz navedene dokaze, obavezno dostavlja i dve fotografije, dimenzija kao za pasoš.

Fotokopije zahtevanih dokumenata moraju biti overene od strane nadležnog organa. U skladu sa Zakonom o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa (“Službeni list CG”, br. 85/18) overu potpisa, rukopisa i prepisa vrše sud, organ lokalne uprave nadležan za poslove overavanja i notar. Fotokopije dokumenata koje nisu overene od strane jednog od nadležnih organa neće se razmatrati.

NAPOMENA: Nivo znanja engleskog jezika, kao i posedovanje opštih i specifičnih sposobnosti, predispozicija i psiholoških karakteristika kandidata neophodnih za pristupanje obuci za kontrolora letenja se utvrđuje u postupku selekcije (informacija data u tekstu koji sledi).

Čitko popunjenu odštampanu i potpisanu on-line prijavu sa svim navedenim dokumentima dostaviti na adresu:

 

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd

Sektor za ljudske resurse, pravne i opšte poslove

Trg Nikole Pašića 10, 11000 Beograd

Sa naznakom „Za konkurs za prijem na obuku za KONTROLORA LETENJA“

 

INFORMACIJE O POSTUPKU I KRITERIJUMIMA SELEKCIJE KANDIDATA

Nakon utvrđivanja liste kandidata koji su blagovremeno podneli prijave i dostavili kompletnu i ispravnu dokumentaciju na način kako je to prethodno utvrđeno, dalji postupak odabira kandidata biće obavljen u nekoliko etapa.

Svaka od navedenih etapa selekcione procedure je eliminaciona:

 1. Formalno-pravni uslovi konkursa: da bi podneli validnu prijavu, kandidati su u obavezi da popune on-line prijavu na adresi www.smatsa.rs, da je odštampaju, potpišu i dostave zajedno sa dokazima iz tačaka 1. do 6.

 

Samo kandidati koji budu ispunili formalno-pravne uslove konkursa odnosno kandidati koji popune on-line prijavu, odštampaju je i blagovremeno dostave čitko popunjenu uz potpunu dokumentaciju kojom se dokazuje da su zadovoljeni kriterijumi iz tačaka od 1. do 6. OPŠTIH I POSEBNIH USLOVA ZA PRIJEM KANDIDATA NA OBUKU, biće pozvani u sledeću fazu selekcije.

 

 1. Kandidati koji ispune formalno-pravne uslove konkursa na način kako je opisano u tački 1, će biti pozvani na testiranje radi utvrđivanja nivoa znanja opšteg engleskog jezika, pisani i usmeni deo; zahtevani nivo koji kandidati treba da postignu da bi učestvovali u sledećoj fazi selekcije je B2 po CEFR skali; o mestu i vremenu sprovođenja testiranja kandidati će blagovremeno biti obavešteni.

 

Samo kandidati čiji utvrđeni nivo znanja engleskog jezika bude najmanje na nivou B2, biće pozvani u narednu fazu selekcije.

 

 1. Kandidati koji na testu znanja engleskog jezika pokažu najmanje zahtevani nivo (B2), biće pozvani na obavljanje psihometrijskih testova sposobnosti za pristupanje obuci i obavljanju posla kontrolora letenja; testiranje će biti sprovedeno u prostorijama Centra za obuku SMATSA doo, na aerodromu Nikola Tesla; o datumu sprovođenja testiranja kandidati će blagovremeno biti obavešteni.

 

Samo kandidati čija postignuća na navedenim psihometrijskim testovima sposobnosti budu u standardu ili iznad standarda će biti pozvani u sledeću fazu selekcije.

 

 1. Kandidati koji na testovima sposobnosti iskažu postignuća najmanje u standardu odnosno iznad standarda, biće upućeni na obavljanje zdravstvenog pregleda u licenciranu zdravstvenu ustanovu radi dobijanja inicijalnog Lekarskog uverenja klase 3, u skladu sa Pravilnikom o dozvolama i organizacijama za osposobljavanje kontrolora letenja („Sl.l. CG“, br. 29/2016 – Preuzeta Uredba Komisije (EU) br. 2015/340, Izmjena i dopuna „Sl.l. CG“ br. 88/2017) i to u ustanovi:

 

 • Dom zdravlja „Dimitrije-Dika Marenić” Prve bokeljske brigade bb, 81 410 Danilovgrad, E-mail. domzdravljadg@t-com.me, Telefoni: 020 812 106; 020 810 306.

 

Troškove lekarskog pregleda snose sami kandidati.

 

Samo kandidati koji ispune zdravstvene kriterijume i steknu inicijalno Lekarsko uverenje klase 3 će biti pozvani u sledeću fazu selekcije.

 

 1. Kandidati koji zadovolje/ispune sve kriterijume propisane prethodnim fazama selekcije, biće pozvani na intervju sa Selekcionom komisijom SMATSA doo;

 

 1. Konačna lista kandidata koji se primaju na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i odgovarajućeg ovlašćenja biće formirana u roku od 15 dana od dana završetka intervjua svih pozvanih kandidata;

 

 1. Obuka kandidata se sprovodi za potrebe i o trošku SMATSA doo. Pre početka obuke Kandidat i SMATSA doo zaključiće odgovarajući ugovor kojim će se bliže urediti međusobni odnosi, prava i obaveze.

 

 1. Za kandidate sa konačne liste biće izvršena provera podobnosti lica u skladu sa čl. 144. st. (3) (4) i (5) Zakona o vazdušnom saobraćaju Crne Gore (“Službeni list CG”, br.​​ 30/2012,​​ 30/2017​​ i​​ 82/2020). Ukoliko postoji bezbednosna smetnja, odnosno ukoliko se odbije izdavanje identifikacione kartice u skladu sa navedenim odredbama, kandidat ne može započeti/nastaviti obuku.

 

 1. Obuka kandidata: Okvirni datum započinjanja obuke je januar 2023. godine. O tačnom datumu kandidati koji zadovolje sve faze selekcije će biti blagovremeno obavešteni.

 

 

POSLEDNJI DAN PRIJAVE NA KONKURS JE 15.09.2022. GODINE.

NEBLAGOVREMENE I NEPOTPUNE PRIJAVE NEĆE BITI UZETE U RAZMATRANJE

Telefoni za dodatne informacije:

    1. +381 11 321 8042 – za proceduru podnošenja prijava;
    2. +381 11 321 8058 – za proceduru podnošenja prijava;
    3. +381 11 321 4609 – za proceduru podnošenja prijava;
    4. +381 11 381 8177 – za informacije o zdravstvenim pregledima i lekarskim uverenjima;
    5. +381 11 381 4502 – za informacije o procesu obuke;
    6. +381 11 381 4501 – za informacije o procesu obuke;
    7. +381 11 381 4631 – za informacije o procesu obuke.

Info centar SMATSA

29maj

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Oglas za prodaju otpadnih automobila i izveštaj Oglas…

Detaljnije

08maj

Konkurs za prijem 12 (dvanaest) kandidata na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i ovlašćenja ACS Beograd

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo…

Detaljnije

10februar

Saopštenje

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

25oktobar

KONKURS za prijem 9 (devet) kandidata na obuku za sticanje dozvole kontrolora letenja i odgovarajućih ovlašćenja

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo…

Detaljnije

28jun

Proširenje prekograničnog prostora slobodnog planiranja letenja

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

30maj

KONKURS ZA NACIONALNU KLASU KONTROLORA LETENJA Kontrola letenja Srbije i Crne Gore

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo…

Detaljnije

07mart

COOPANS tim

Predstavnici pet od šest pružalaca usluga u vazdušnoj…

Detaljnije

03decembar

Pružaoci usluga u vazdušnom saobraćaju iz Albanije i Severne Makedonije pridružili su se programu slobodnog planiranja ruta u okviru Inicijative zajedničkog neba jugoistočne Evrope

Albkontrol (Albanija) i M-NAV (Republika Severna Makedonija) pridružili…

Detaljnije

09novembar

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo…

Detaljnije

05novembar

Sastanak direktora SMATSA Predraga Jovanovića i direktora M-NAV Fahrudina Hamidija

4. novembra 2021. godine u Centru kontrole letenja…

Detaljnije