KONKURS za prijem 9 kandidata na obuku za sticanje dozvole kontrolora letenja i odgovarajućih ovlašćenja

KONTROLA LETENJA SRBIJE I CRNE GORE SMATSA doo BEOGRAD

objavljuje

KONKURS

za prijem 9 kandidata na obuku za sticanje dozvole kontrolora letenja

i odgovarajućih ovlašćenja:

 

 1. pet (5) kandidata za ovlašćenje ADI-TWR Podgorica;
 2. četiri (4) kandidata za ovlašćenje APP Tivat.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM KANDIDATA NA OBUKU

 1. da su državljani Crne Gore;
 2. da su rođeni 1998. godine ili kasnije;
 3. da nisu krivično osuđivani;
 4. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nisu pod istragom;
 5. da poseduju IV stepen stručne spreme (završena srednja škola u trajanju od četiri godine);
 6. da su u srednjoj školi postigli najmanje vrlo dobar prosečan opšti uspeh školovanja i da u svim razredima srednje škole iz vladanja imaju ocenu „dobro“;
 7. da poseduju zdravstvenu sposobnost za obavljanje posla kontrolora letenja u skladu sa Pravilnikom o dozvolama i organizacijama za osposobljavanje kontrolora letenja („Sl.l. CG“, br. 29/2016 – Preuzeta Uredba Komisije (EU) br. 2015/340, Izmjena i dopuna „Sl.l. CG“ br. 88/2017);
 8. da poseduju nivo znanja engleskog jezika na nivou B2 po CEFR skali;
 9. da poseduju opšte i specifične sposobnosti, predispozicije i psihološke karakteristike neophodne za pohađanje obuke za kontrolora letenja.

 

NAČIN KONKURISANJA I POSTUPAK SPROVOĐENJA KONKURSA

 

Da bi se prijavili na Konkurs, kandidati OBAVEZNO  moraju da popune on-line PRIJAVU ZA KONKURS.

Kandidat može konkurisati samo za jedno od ovlašćenja datih u tačkama 1. i 2. ovog konkursa.

 

DOKAZI KOJI SE PRILAŽU:

 1. Popunjena i potpisana PRIJAVA NA KONKURS koju su kandidati prethodno on-line popunili (kandidat nakon što popuni on–line Prijavu za konkurs, istu mora da odštampa, potpiše i dostavi uz ostale dokaze);
 2. Original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
 3. Original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu (uverenje ne starije od šest meseci);
 4. Original ili overena fotokopija uverenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije pod istragom (uverenje ne starije od šest meseci);
 5. Original ili overena fotokopija uverenja nadležnog MUP da kandidat nije krivično osuđivan (uverenje ne starije od šest meseci);
 6. Overene fotokopije svedočanstva svih razreda (za sva četiri razreda posebno) i overena fotokopija diplome srednje škole.

Kandidat, uz navedene dokaze, obavezno dostavlja i dve fotografije, dimenzija kao za pasoš.

Fotokopije zahtevanih dokumenata moraju biti overene od strane nadležnog organa. U skladu sa Zakonom o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa (“Službeni list CG”, br. 85/18) overu potpisa, rukopisa i prepisa vrše sud, organ lokalne uprave nadležan za poslove overavanja i notar. Fotokopije dokumenata koje nisu overene od strane jednog od nadležnih organa neće se razmatrati.

NAPOMENA: Nivo znanja engleskog jezika, kao i posedovanje opštih i specifičnih sposobnosti, predispozicija i psiholoških karakteristika kandidata neophodnih za pristupanje obuci za kontrolora letenja se utvrđuje u postupku selekcije (informacija data u tekstu koji sledi).

Čitko popunjenu odštampanu i potpisanu on-line prijavu sa svim navedenim dokumentima dostaviti na adresu:

 

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd

Sektor za ljudske resurse, pravne i opšte poslove

Trg Nikole Pašića 10, 11000 Beograd

Sa naznakom „Za konkurs za prijem na obuku za KONTROLORA LETENJA“

 

INFORMACIJE O POSTUPKU I KRITERIJUMIMA SELEKCIJE KANDIDATA

Nakon utvrđivanja liste kandidata koji su blagovremeno podneli prijave i dostavili kompletnu i ispravnu dokumentaciju na način kako je to prethodno utvrđeno, dalji postupak odabira kandidata biće obavljen u nekoliko etapa.

Svaka od navedenih etapa selekcione procedure je eliminaciona:

 1. Formalno-pravni uslovi konkursa: da bi podneli validnu prijavu, kandidati su u obavezi da popune on-line prijavu na adresi www.smatsa.rs, da je odštampaju, potpišu i dostave zajedno sa dokazima iz tačaka 1. do 6.

 

Samo kandidati koji budu ispunili formalno-pravne uslove konkursa odnosno kandidati koji popune on-line prijavu, odštampaju je i blagovremeno dostave čitko popunjenu uz potpunu dokumentaciju kojom se dokazuje da su zadovoljeni kriterijumi iz tačaka od 1. do 6. OPŠTIH I POSEBNIH USLOVA ZA PRIJEM KANDIDATA NA OBUKU, biće pozvani u sledeću fazu selekcije.

 

 1. Kandidati koji ispune formalno-pravne uslove konkursa na način kako je opisano u tački 1, će biti pozvani na testiranje radi utvrđivanja nivoa znanja opšteg engleskog jezika, pisani i usmeni deo; zahtevani nivo koji kandidati treba da postignu da bi učestvovali u sledećoj fazi selekcije je B2 po CEFR skali; o mestu i vremenu sprovođenja testiranja kandidati će blagovremeno biti obavešteni.

 

Samo kandidati čiji utvrđeni nivo znanja engleskog jezika bude najmanje na nivou B2, biće pozvani u narednu fazu selekcije.

 

 1. Kandidati koji na testu znanja engleskog jezika pokažu najmanje zahtevani nivo (B2), biće pozvani na obavljanje psihometrijskih testova sposobnosti za pristupanje obuci i obavljanju posla kontrolora letenja; testiranje će biti sprovedeno u prostorijama Centra za obuku SMATSA doo, na aerodromu Nikola Tesla; o datumu sprovođenja testiranja kandidati će blagovremeno biti obavešteni.

 

Samo kandidati čija postignuća na navedenim psihometrijskim testovima sposobnosti budu u standardu ili iznad standarda će biti pozvani u sledeću fazu selekcije.

 

 1. Kandidati koji na testovima sposobnosti iskažu postignuća najmanje u standardu odnosno iznad standarda, biće upućeni na obavljanje zdravstvenog pregleda u licenciranu zdravstvenu ustanovu radi dobijanja inicijalnog Lekarskog uverenja klase 3, u skladu sa Pravilnikom o dozvolama i organizacijama za osposobljavanje kontrolora letenja („Sl.l. CG“, br. 29/2016 – Preuzeta Uredba Komisije (EU) br. 2015/340, Izmjena i dopuna „Sl.l. CG“ br. 88/2017) i to u ustanovi:

 

 • Dom zdravlja „Dimitrije-Dika Marenić” Prve bokeljske brigade bb, 81 410 Danilovgrad, E-mail. domzdravljadg@t-com.me, Telefoni: 020 812 106; 020 810 306.

 

Troškove lekarskog pregleda snose sami kandidati.

 

Samo kandidati koji ispune zdravstvene kriterijume i steknu inicijalno Lekarsko uverenje klase 3 će biti pozvani u sledeću fazu selekcije.

 

 1. Kandidati koji zadovolje/ispune sve kriterijume propisane prethodnim fazama selekcije, biće pozvani na intervju sa Selekcionom komisijom SMATSA doo;

 

 1. Konačna lista kandidata koji se primaju na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i odgovarajućeg ovlašćenja biće formirana u roku od 15 dana od dana završetka intervjua svih pozvanih kandidata;

 

 1. Obuka kandidata se sprovodi za potrebe i o trošku SMATSA doo. Pre početka obuke Kandidat i SMATSA doo zaključiće odgovarajući ugovor kojim će se bliže urediti međusobni odnosi, prava i obaveze.

 

 1. Za kandidate sa konačne liste biće izvršena provera podobnosti lica u skladu sa čl. 144. st. (3) (4) i (5) Zakona o vazdušnom saobraćaju Crne Gore (“Službeni list CG”, br.​​ 30/2012,​​ 30/2017​​ i​​ 82/2020). Ukoliko postoji bezbednosna smetnja, odnosno ukoliko se odbije izdavanje identifikacione kartice u skladu sa navedenim odredbama, kandidat ne može započeti/nastaviti obuku.

 

 1. Obuka kandidata: Okvirni datum započinjanja obuke je januar 2023. godine. O tačnom datumu kandidati koji zadovolje sve faze selekcije će biti blagovremeno obavešteni.

 

 

POSLEDNJI DAN PRIJAVE NA KONKURS JE 15.09.2022. GODINE.

NEBLAGOVREMENE I NEPOTPUNE PRIJAVE NEĆE BITI UZETE U RAZMATRANJE

Telefoni za dodatne informacije:

    1. +381 11 321 8042 – za proceduru podnošenja prijava;
    2. +381 11 321 8058 – za proceduru podnošenja prijava;
    3. +381 11 321 4609 – za proceduru podnošenja prijava;
    4. +381 11 381 8177 – za informacije o zdravstvenim pregledima i lekarskim uverenjima;
    5. +381 11 381 4502 – za informacije o procesu obuke;
    6. +381 11 381 4501 – za informacije o procesu obuke;
    7. +381 11 381 4631 – za informacije o procesu obuke.

Info centar SMATSA

24maj

Sastanak SMATSA i DHMI, Istanbul

  24. maja ove godine direktor SMATSA, Predrag…

Detaljnije

18april

SMATSA doo unapredila sistem nadzora u vazdušnom prostoru implementacijom minimalne norme horizontalnog razdvajanja vazduhoplova od 3 nautičke milje

Od 18.04.2024. godine Kontrola letenja Srbije i Crne…

Detaljnije

04april

CPDLC – Controller Pilot Data Link Communications

Od 22. februara 2024 godine SMATSA doo pridružila…

Detaljnije

04april

SMATSA koristi najmoderniji ATM sistem u Evropi

Od decembra 2023 godine SMATSA doo koristi softverske…

Detaljnije

22mart

21. mart 2024. godine istorijski trenutak za SMATSA

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA pustila…

Detaljnije

17januar

Konkurs VŠSS Vazduhoplovne akademije za upis na studijski program kontrola letenja

Obaveštavamo sve zainteresovane kandidate da je Visoka škola…

Detaljnije

05decembar

Poziv za dostavljanje prijava KL kandidata

Da li želite da postanete Kontrolor letenja?  …

Detaljnije

16oktobar

Jačanje saradnje provajdera u regionu – potpisan Sporazum o saradnji SMATSA sa BHANSA

U Mostaru je 10. oktobra 2023. godine održan…

Detaljnije

23jun

Produžen rok za prijavu na Konkurs za prijem 12 (dvanaest) kandidata na obuku radi sticanja dozvole kontrolora letenja i ovlašćenja ACS Beograd

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA PRIJEMA PRIJAVA KANDIDATA NA…

Detaljnije

02jun

Radna poseta SMATSA i obilazak novog kontrolnog tornja

U petak 02.6.2023. godine direktor Kontrole letenja Srbije…

Detaljnije