КОНКУРС за пријем 9 кандидата на обуку за стицање дозволе контролора летења и одговарајућих овлашћења

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA доо БЕОГРАД

објављује

КОНКУРС

за пријем 9 кандидата на обуку за стицање дозволе контролора летења

и одговарајућих овлашћења:

 

 1. пет (5) кандидата за овлашћење ADI-TWR Подгорица;
 2. четири (4) кандидата за овлашћење APP Тиват.

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ КАНДИДАТА НА ОБУКУ

 1. да су држављани Црне Горе;
 2. да су рођени 1998. године или касније;
 3. да нису кривично осуђивани;
 4. да се против кандидата не води кривични поступак и да нису под истрагом;
 5. да поседују IV степен стручне спреме (завршена средња школа у трајању од четири године);
 6. да су у средњој школи постигли најмање врло добар просечан општи успех школовања и да у свим разредима средње школе из владања имају оцену „добро“;
 7. да поседују здравствену способност за обављање посла контролора летења у складу са Прaвилником o дoзвoлaмa и oргaнизaциjaмa зa oспoсoбљaвaњe кoнтрoлoрa лeтeњa („Сл.л. ЦГ“, бр. 29/2016 – Прeузeтa Урeдбa Кoмисиje (EУ) бр. 2015/340, Измjeнa и дoпунa „Сл.л. ЦГ“ бр. 88/2017);
 8. да поседују ниво знања енглеског језика на нивоу B2 по CEFR скали;
 9. да поседују опште и специфичне способности, предиспозиције и психолошке карактеристике неопходне за похађање обуке за контролора летења.

 

НAЧИН КOНКУРИСAЊA И ПOСTУПAК СПРOВOЂEЊA КOНКУРСA

 

Да би се пријавили на Конкурс, кандидати ОБАВЕЗНО  морају да попуне оn-linе ПРИЈАВУ ЗА КОНКУРС.

Кандидат може конкурисати само за једно од овлашћења датих у тачкама 1. и 2. овог конкурса.

 

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ:

 1. Попуњена и потписана ПРИЈАВА НА КОНКУРС коју су кандидати претходно оn-linе попунили (кандидат након што попуни оn–linе Пријаву за конкурс, исту мора да одштампа, потпише и достави уз остале доказе);
 2. Оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
 3. Оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству (уверење не старије од шест месеци);
 4. Оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак и да није под истрагом (уверење не старије од шест месеци);
 5. Оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног МУП да кандидат није кривично осуђиван (уверење не старије од шест месеци);
 6. Oвeрeнe фoтoкoпиje свeдoчaнствa свих рaзрeдa (за сва четири разреда посебно) и оверена фoтoкoпиjа диплoмe срeдњe шкoлe.

Кандидат, уз наведене доказе, обавезно доставља и две фотографије, димензија као за пасош.

Фотокопије захтеваних докумената морају бити оверене од стране надлежног органа. У складу са Законом о овјери потписа, рукописа и преписа (“Службени лист ЦГ”, бр. 85/18) оверу потписа, рукописа и преписа врше суд, орган локалне управе надлежан за послове оверавања и нотар. Фотокопије докумената које нису оверене од стране једног од надлежних органа неће се разматрати.

НАПОМЕНА: Ниво знања енглеског језика, као и поседовање општих и специфичних способности, предиспозиција и психолошких карактеристика кандидата неопходних за приступање обуци за контролора летења се утврђује у поступку селекције (информација дата у тексту који следи).

Читко попуњену одштампану и потписану on-line пријаву са свим наведеним документима доставити на адресу:

 

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд

Сектор за људске ресурсе, правне и опште послове

Трг Николе Пашића 10, 11000 Београд

Са назнаком „За конкурс за пријем на обуку за КОНТРОЛОРА ЛЕТЕЊА“

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА СЕЛЕКЦИЈЕ КАНДИДАТА

Након утврђивања листе кандидата који су благовремено поднели пријаве и доставили комплетну и исправну документацију на начин како је то претходно утврђено, даљи поступак одабира кандидата биће обављен у неколико етапа.

Свака од наведених етапа селекционе процедуре је елиминациона:

 1. Формално-правни услови конкурса: да би поднели валидну пријаву, кандидати су у обавези да попуне on-line пријаву на адреси www.smatsa.rs, да је одштампају, потпишу и доставе заједно са доказима из тачака 1. до 6.

 

Само кандидати који буду испунили формално-правне услове конкурса односно кандидати који попуне on-line пријаву, одштампају је и благовремено доставе читко попуњену уз потпуну документацију којом се доказује да су задовољени критеријуми из тачака од 1. до 6. ОПШТИХ И ПОСЕБНИХ УСЛОВА ЗА ПРИЈЕМ КАНДИДАТА НА ОБУКУ, биће позвани у следећу фазу селекције.

 

 1. Кандидати који испуне формално-правне услове конкурса на начин како је описано у тачки 1, ће бити позвани на тестирање ради утврђивања нивоа знања општег енглеског језика, писани и усмени део; захтевани ниво који кандидати треба да постигну да би учествовали у следећој фази селекције је B2 по CEFR скали; о месту и времену спровођења тестирања кандидати ће благовремено бити обавештени.

 

Само кандидати чији утврђени ниво знања енглеског језика буде најмање на нивоу B2, биће позвани у наредну фазу селекције.

 

 1. Кандидати који на тесту знања енглеског језика покажу најмање захтевани ниво (B2), биће позвани на обављање психометријских тестова способности за приступање обуци и обављању посла контролора летења; тестирање ће бити спроведено у просторијама Центра за обуку SMATSA доо, на аеродрому Никола Тесла; о датуму спровођења тестирања кандидати ће благовремено бити обавештени.

 

Само кандидати чија постигнућа на наведеним психометријским тестовима способности буду у стандарду или изнад стандарда ће бити позвани у следећу фазу селекције.

 

 1. Кандидати који на тестовима способности искажу постигнућа најмање у стандарду односно изнад стандарда, биће упућени на обављање здравственог прегледа у лиценцирану здравствену установу ради добијања иницијалног Лекарског уверења класе 3, у складу са Прaвилником o дoзвoлaмa и oргaнизaциjaмa зa oспoсoбљaвaњe кoнтрoлoрa лeтeњa („Сл.л. ЦГ“, бр. 29/2016 – Прeузeтa Урeдбa Кoмисиje (EУ) бр. 2015/340, Измjeнa и дoпунa „Сл.л. ЦГ“ бр. 88/2017) и то у установи:

 

 • Дoм здрaвљa „Димитриje-Дикa Maрeнић” Првe бoкeљскe бригaдe бб, 81 410 Дaнилoвгрaд, E-mail. domzdravljadg@t-com.me, Teлeфoни: 020 812 106; 020 810 306.

 

Трошкове лекарског прегледа сносе сами кандидати.

 

Само кандидати који испуне здравствене критеријуме и стекну иницијално Лекарско уверење класе 3 ће бити позвани у следећу фазу селекције.

 

 1. Кандидати који задовоље/испуне све критеријуме прописане претходним фазама селекције, биће позвани на интервју са Селекционом комисијом SMATSA доо;

 

 1. Коначна листа кандидата који се примају на обуку ради стицања дозволе контролора летења и одговарајућег овлашћења биће формирана у року од 15 дана од дана завршетка интервјуа свих позваних кандидата;

 

 1. Обука кандидата се спроводи за потребе и о трошку SМАТSА доо. Пре почетка обуке Кандидат и SМАТSА доо закључиће одговарајући уговор којим ће се ближе уредити међусобни односи, права и обавезе.

 

 1. За кандидате са коначне листе биће извршена провера подобности лица у складу са чл. 144. ст. (3) (4) и (5) Закона о ваздушном саобраћају Црне Горе (“Службени лист ЦГ”, бр.​​ 30/2012,​​ 30/2017​​ и​​ 82/2020). Уколико постоји безбедносна сметња, односно уколико се одбије издавање идентификационе картице у складу са наведеним одредбама, кандидат не може започети/наставити обуку.

 

 1. Обука кандидата: Оквирни датум започињања обуке је јануар 2023. године. О тачном датуму кандидати који задовоље све фазе селекције ће бити благовремено обавештени.

 

 

ПОСЛЕДЊИ ДАН ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС ЈЕ 15.09.2022. ГОДИНЕ.

НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ И НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ НЕЋЕ БИТИ УЗЕТЕ У РАЗМАТРАЊЕ

Телефони за додатне информације:

    1. +381 11 321 8042 – за процедуру подношења пријава;
    2. +381 11 321 8058 – за процедуру подношења пријава;
    3. +381 11 321 4609 – за процедуру подношења пријава;
    4. +381 11 381 8177 – за информације о здравственим прегледима и лекарским уверењима;
    5. +381 11 381 4502 – за информације о процесу обуке;
    6. +381 11 381 4501 – за информације о процесу обуке;
    7. +381 11 381 4631 – за информације о процесу обуке.

Инфо центар SMATSA

04април

CPDLC – Controller Pilot Data Link Communications

Од 22. фебруара 2024 године SMATSA доо придружила…

Детаљније

04април

SMATSA користи најмодернији АТМ систем у Европи

Од децембра 2023 године SMATSA доо користи софтверске…

Детаљније

22март

21. март 2024. године историјски тренутак за SMATSA

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA пустила…

Детаљније

17јануар

Konkurs VŠSS Vazduhoplovne akademije za upis na studijski program kontrola letenja

Obaveštavamo sve zainteresovane kandidate da je Visoka škola…

Детаљније

05децембар

Позив за достављање пријава КЛ кандидата

Да ли желите да постанете Контролор летења?  …

Детаљније

16октобар

Јачање сарадње провајдера у региону – потписан Споразум о сарадњи SMATSA са BHANSA

У Мостару је 10. октобра 2023. године одржан…

Детаљније

23јун

Продужен рок за пријаву на Конкурс за пријем 12 (дванаест) кандидата на обуку ради стицања дозволе контролора летења и овлашћења ACS Београд

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ПРИЈЕМА ПРИЈАВА КАНДИДАТА НА…

Детаљније

02јун

Радна посета SMATSA и обилазак новог контролног торња

У петак 02.6.2023. године директор Контроле летења Србије…

Детаљније

29мај

Оглас за продају комерцијалног отпада

Оглас за продају отпадних аутомобила и извештај Оглас…

Детаљније

08мај

Конкурс за пријем 12 (дванаест) кандидата на обуку ради стицања дозволе контролора летења и овлашћења ACS Београд

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA доо…

Детаљније