КОНКУРС за пријем 9 кандидата на обуку за стицање дозволе контролора летења и одговарајућих овлашћења

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA доо БЕОГРАД

објављује

КОНКУРС

за пријем 9 кандидата на обуку за стицање дозволе контролора летења

и одговарајућих овлашћења:

 

 1. пет (5) кандидата за овлашћење ADI-TWR Подгорица;
 2. четири (4) кандидата за овлашћење APP Тиват.

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ КАНДИДАТА НА ОБУКУ

 1. да су држављани Црне Горе;
 2. да су рођени 1998. године или касније;
 3. да нису кривично осуђивани;
 4. да се против кандидата не води кривични поступак и да нису под истрагом;
 5. да поседују IV степен стручне спреме (завршена средња школа у трајању од четири године);
 6. да су у средњој школи постигли најмање врло добар просечан општи успех школовања и да у свим разредима средње школе из владања имају оцену „добро“;
 7. да поседују здравствену способност за обављање посла контролора летења у складу са Прaвилником o дoзвoлaмa и oргaнизaциjaмa зa oспoсoбљaвaњe кoнтрoлoрa лeтeњa („Сл.л. ЦГ“, бр. 29/2016 – Прeузeтa Урeдбa Кoмисиje (EУ) бр. 2015/340, Измjeнa и дoпунa „Сл.л. ЦГ“ бр. 88/2017);
 8. да поседују ниво знања енглеског језика на нивоу B2 по CEFR скали;
 9. да поседују опште и специфичне способности, предиспозиције и психолошке карактеристике неопходне за похађање обуке за контролора летења.

 

НAЧИН КOНКУРИСAЊA И ПOСTУПAК СПРOВOЂEЊA КOНКУРСA

 

Да би се пријавили на Конкурс, кандидати ОБАВЕЗНО  морају да попуне оn-linе ПРИЈАВУ ЗА КОНКУРС.

Кандидат може конкурисати само за једно од овлашћења датих у тачкама 1. и 2. овог конкурса.

 

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ:

 1. Попуњена и потписана ПРИЈАВА НА КОНКУРС коју су кандидати претходно оn-linе попунили (кандидат након што попуни оn–linе Пријаву за конкурс, исту мора да одштампа, потпише и достави уз остале доказе);
 2. Оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
 3. Оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству (уверење не старије од шест месеци);
 4. Оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак и да није под истрагом (уверење не старије од шест месеци);
 5. Оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног МУП да кандидат није кривично осуђиван (уверење не старије од шест месеци);
 6. Oвeрeнe фoтoкoпиje свeдoчaнствa свих рaзрeдa (за сва четири разреда посебно) и оверена фoтoкoпиjа диплoмe срeдњe шкoлe.

Кандидат, уз наведене доказе, обавезно доставља и две фотографије, димензија као за пасош.

Фотокопије захтеваних докумената морају бити оверене од стране надлежног органа. У складу са Законом о овјери потписа, рукописа и преписа (“Службени лист ЦГ”, бр. 85/18) оверу потписа, рукописа и преписа врше суд, орган локалне управе надлежан за послове оверавања и нотар. Фотокопије докумената које нису оверене од стране једног од надлежних органа неће се разматрати.

НАПОМЕНА: Ниво знања енглеског језика, као и поседовање општих и специфичних способности, предиспозиција и психолошких карактеристика кандидата неопходних за приступање обуци за контролора летења се утврђује у поступку селекције (информација дата у тексту који следи).

Читко попуњену одштампану и потписану on-line пријаву са свим наведеним документима доставити на адресу:

 

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд

Сектор за људске ресурсе, правне и опште послове

Трг Николе Пашића 10, 11000 Београд

Са назнаком „За конкурс за пријем на обуку за КОНТРОЛОРА ЛЕТЕЊА“

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА СЕЛЕКЦИЈЕ КАНДИДАТА

Након утврђивања листе кандидата који су благовремено поднели пријаве и доставили комплетну и исправну документацију на начин како је то претходно утврђено, даљи поступак одабира кандидата биће обављен у неколико етапа.

Свака од наведених етапа селекционе процедуре је елиминациона:

 1. Формално-правни услови конкурса: да би поднели валидну пријаву, кандидати су у обавези да попуне on-line пријаву на адреси www.smatsa.rs, да је одштампају, потпишу и доставе заједно са доказима из тачака 1. до 6.

 

Само кандидати који буду испунили формално-правне услове конкурса односно кандидати који попуне on-line пријаву, одштампају је и благовремено доставе читко попуњену уз потпуну документацију којом се доказује да су задовољени критеријуми из тачака од 1. до 6. ОПШТИХ И ПОСЕБНИХ УСЛОВА ЗА ПРИЈЕМ КАНДИДАТА НА ОБУКУ, биће позвани у следећу фазу селекције.

 

 1. Кандидати који испуне формално-правне услове конкурса на начин како је описано у тачки 1, ће бити позвани на тестирање ради утврђивања нивоа знања општег енглеског језика, писани и усмени део; захтевани ниво који кандидати треба да постигну да би учествовали у следећој фази селекције је B2 по CEFR скали; о месту и времену спровођења тестирања кандидати ће благовремено бити обавештени.

 

Само кандидати чији утврђени ниво знања енглеског језика буде најмање на нивоу B2, биће позвани у наредну фазу селекције.

 

 1. Кандидати који на тесту знања енглеског језика покажу најмање захтевани ниво (B2), биће позвани на обављање психометријских тестова способности за приступање обуци и обављању посла контролора летења; тестирање ће бити спроведено у просторијама Центра за обуку SMATSA доо, на аеродрому Никола Тесла; о датуму спровођења тестирања кандидати ће благовремено бити обавештени.

 

Само кандидати чија постигнућа на наведеним психометријским тестовима способности буду у стандарду или изнад стандарда ће бити позвани у следећу фазу селекције.

 

 1. Кандидати који на тестовима способности искажу постигнућа најмање у стандарду односно изнад стандарда, биће упућени на обављање здравственог прегледа у лиценцирану здравствену установу ради добијања иницијалног Лекарског уверења класе 3, у складу са Прaвилником o дoзвoлaмa и oргaнизaциjaмa зa oспoсoбљaвaњe кoнтрoлoрa лeтeњa („Сл.л. ЦГ“, бр. 29/2016 – Прeузeтa Урeдбa Кoмисиje (EУ) бр. 2015/340, Измjeнa и дoпунa „Сл.л. ЦГ“ бр. 88/2017) и то у установи:

 

 • Дoм здрaвљa „Димитриje-Дикa Maрeнић” Првe бoкeљскe бригaдe бб, 81 410 Дaнилoвгрaд, E-mail. domzdravljadg@t-com.me, Teлeфoни: 020 812 106; 020 810 306.

 

Трошкове лекарског прегледа сносе сами кандидати.

 

Само кандидати који испуне здравствене критеријуме и стекну иницијално Лекарско уверење класе 3 ће бити позвани у следећу фазу селекције.

 

 1. Кандидати који задовоље/испуне све критеријуме прописане претходним фазама селекције, биће позвани на интервју са Селекционом комисијом SMATSA доо;

 

 1. Коначна листа кандидата који се примају на обуку ради стицања дозволе контролора летења и одговарајућег овлашћења биће формирана у року од 15 дана од дана завршетка интервјуа свих позваних кандидата;

 

 1. Обука кандидата се спроводи за потребе и о трошку SМАТSА доо. Пре почетка обуке Кандидат и SМАТSА доо закључиће одговарајући уговор којим ће се ближе уредити међусобни односи, права и обавезе.

 

 1. За кандидате са коначне листе биће извршена провера подобности лица у складу са чл. 144. ст. (3) (4) и (5) Закона о ваздушном саобраћају Црне Горе (“Службени лист ЦГ”, бр.​​ 30/2012,​​ 30/2017​​ и​​ 82/2020). Уколико постоји безбедносна сметња, односно уколико се одбије издавање идентификационе картице у складу са наведеним одредбама, кандидат не може започети/наставити обуку.

 

 1. Обука кандидата: Оквирни датум започињања обуке је јануар 2023. године. О тачном датуму кандидати који задовоље све фазе селекције ће бити благовремено обавештени.

 

 

ПОСЛЕДЊИ ДАН ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС ЈЕ 15.09.2022. ГОДИНЕ.

НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ И НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ НЕЋЕ БИТИ УЗЕТЕ У РАЗМАТРАЊЕ

Телефони за додатне информације:

    1. +381 11 321 8042 – за процедуру подношења пријава;
    2. +381 11 321 8058 – за процедуру подношења пријава;
    3. +381 11 321 4609 – за процедуру подношења пријава;
    4. +381 11 381 8177 – за информације о здравственим прегледима и лекарским уверењима;
    5. +381 11 381 4502 – за информације о процесу обуке;
    6. +381 11 381 4501 – за информације о процесу обуке;
    7. +381 11 381 4631 – за информације о процесу обуке.

Инфо центар SMATSA

28јун

Проширење прекограничног простора слободног планирања летења

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо…

Детаљније

30мај

КОНКУРС ЗА НАЦИОНАЛНУ КЛАСУ КОНТРОЛОРА ЛЕТЕЊА Контрола летења Србије и Црне Горе

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA доо…

Детаљније

07март

COOPANS тим

Представници пет од шест пружалаца услуга у ваздушној…

Детаљније

03децембар

Пружаоци услуга у ваздушном саобраћају из Албаније и Северне Македоније придружили су се програму слободног планирања рута у оквиру Иницијативе заједничког неба југоисточне Европе

Албконтрол (Албанија) и М-НАВ (Република Северна Македонија) придружили…

Детаљније

09новембар

Оглас за продају комерцијалног отпада

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо…

Детаљније

05новембар

Састанак директора SMATSA Предрага Јовановића и директора M-NAV Фахрудина Хамидија

4. новембра 2021. године у Центру контроле летења…

Детаљније

20октобар

Министар Момировић у посети Контроли летења Србије и Црне Горе

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав Момировић је…

Детаљније

06октобар

Контролори летења по дуалном моделу студија

На основу Меморандума о сарадњи на развоју дуалног…

Детаљније

21мај

Ваздухопловна академија у Вршцу постала део система формалног образовања

Уговор о преносу имовине Ваздухопловне академије у Вршцу…

Детаљније

27април

Оглас за продају комерцијалног отпада

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо…

Детаљније