Конкурс за националну класу контролора летења

Конкурс за националну класу контролора летења

26.03.2019

КОНКУРС ЗА НАЦИОНАЛНУ КЛАСУ КОНТРОЛОРА ЛЕТЕЊА

Контрола летења Србије и Црне Горе

 


ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ


 

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA доо БЕОГРАД

објављује

КОНКУРС

за пријем 46 кандидата на обуку за стицање дозволе контролора летења и одговарајућих овлашћења:

 • двадесетчетири (24) кандидата за овлашћење АCS Београд (Центар контроле летења Београд);
 • пет (5) кандидата за овлашћење ADI–GMC/AIR Београд (Аеродромска контрола летења Београд);
 • пет (5) кандидата за овлашћење APP Ниш (Аеродромска контрола летења Ниш);
 • пет (5) кандидата за овлашћење APP Краљево (Аеродромска контрола летења Краљево)
 • пет (5) кандидата за овлашћење ADI-TWR Подгорица (Аеродромска контрола летења Подгорица);
 • два (2) кандидата за овлашћење APP Тиват (Аеродромска контрола летења Тиват).

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ КАНДИДАТА НА ОБУКУ

1. да су држављани Републике Србије/Црне Горе;

2. да су рођени 1994. године, или касније;

3. да нису кривично осуђивани;

4. да се против кандидата не води кривични поступак и да нису под истрагом;

5. да поседују IV степен стручне спреме (завршена средња школа у трајању од четири године) или да школске 2018/2019. године похађају и завршавају IV разред средње школе;

6. да су у средњој школи постигли најмање врло добар просечан општи успех школовања и да у свим разредима средње школе из владања имају најмање оцену 4 (врло добар), односно најмање оцену „добро“ за кандидате из Црне Горе;

7. да поседују здравствену способност за обављање посла контролора летења у складу са Правилником о дозволама контролора летења и центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима („Сл. гласник РС“, број. 83/15, 18/16 и 71/17) за кандидате који конкуришу за локације у Републици Србији, односно у складу са Правилником о дозволама и организацијама за оспособљавање контролора летења („Сл.л. ЦГ“, бр. 29/2016 – Преузета Уредба Комисије (ЕУ) бр. 2015/340, Измјена и допуна „Сл.л. ЦГ“ бр. 88/2017) за кандидате који конкуришу на локације у Црној Гори;

8. знање енглеског језика на нивоу B2 по CEFR скали;

9. поседовање општих и специфичних способности, предиспозиција и психолошких карактеристика неопходних за похађање обуке за контролора летења.

 

НАЧИН КОНКУРИСАЊА И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

Да би се пријавили на Конкурс, кандидати ОБАВЕЗНО морају да попуне оn-linе ПРИЈАВУ ЗА КОНКУРС којој се може приступити преко линка: https://goo.gl/forms/W0xi0LdCNBTmccP92Предуслов за попуњавање оn-linе пријаве је да кандидат има отворен Google налог.

Кандидат може конкурисати само за једно од овлашћења датих у тачкама 1. до 6. овог конкурса.

 

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ:

1. Попуњена и потписана ПРИЈАВА НА КОНКУРС коју су кандидати претходно оn-linе попунили (кандидат након што оn–linе попуни Пријаву за конкурс исту мора да одштампа, потпише и достави уз остале доказе);

2. Оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

3. Оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству (уверење не старије од шест месеци);

4. Оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак и да није под истрагом (уверење не старије од шест месеци);

5. Оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног МУП да кандидат није кривично осуђиван (уверење не старије од шест месеци);

6. оверене фотокопије сведочанства свих разреда и оверена фотокопија дипломе средње школе (за кандидате који су завршили четворогодишње школовање), односно, оверене фотокопије сведочанстава завршених разреда и оверен препис оцена са полугодишта четвртог разреда (за кандидате који до краја јуна 2019. године завршавају четврти разред средње школе).

Кандидат уз наведене доказе, обавезно доставља и две фотографије, димензија као за пасош.

Фотокопије захтеваних докумената морају бити оверене од стране јавног бележника. Изузетно, у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

НАПОМЕНА: Ниво знања енглеског језика, као и поседовање општих и специфичних способности, предиспозиција и психолошких карактеристика кандидата неопходних за приступање обуци за контролора летења се утврђује у поступку селекције (информација дата у тексту који следи).

 

Одштампану и потписану on-line пријаву са свим наведеним документима доставити на адресу:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд

Сектор за људске ресурсе, правне и опште послове

Трг Николе Пашића 10, 11000 Београд

Са назнаком „За конкурс за пријем на обуку за КОНТРОЛОРА ЛЕТЕЊА“

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА СЕЛЕКЦИЈЕ КАНДИДАТА

Након утврђивања листе кандидата који су благовремено поднели пријаве и доставили комплетну и исправну документацију на начин како је то претходно утврђено, даљи поступак одабира кандидата биће обављен у неколико етапа.

Свака од наведених етапа селекционе процедуре је елиминациона:

1. Формално-правни услови конкурса: да би поднели валидну пријаву, кандидати су у обавези да попуне on-line пријаву на адреси https://goo.gl/forms/W0xi0LdCNBTmccP92, да је одштампају, потпишу и доставе заједно са доказима из тачака 1. до 6.

Само кандидати који буду испунили формално-правне услове конкурса односно кандидати који попуне on-line пријаву, одштампају је и благовремено доставе читко попуњену уз потпуну документацију којом се доказује да су задовољени услови из тачака од 1. до 6. ОПШТИХ И ПОСЕБНИХ УСЛОВА ЗА ПРИЈЕМ КАНДИДАТА НА ОБУКУ, биће позвани у следећу фазу селекције.

2. Кандидати који испуне формално-правне услове конкурса на начин како је описано у тачки 1, ће бити позвани на тестирање ради утврђивања нивоа знања општег енглеског језика, писани и усмени део; захтевани ниво који кандидати треба да постигну да би учествовали у следећој фази селекције је B2; о месту и времену спровођења тестирања кандидати ће благовремено бити обавештени.

Само кандидати чији утврђени ниво знања енглеског језика буде најмање на нивоу B2, биће позвани у наредну фазу селекције.

3. Кандидати који на тесту знања енглеског језика покажу најмање захтевани ниво (B2), биће позвани на обављање психометријских тестова способности за приступање обуци и обављању посла контролора летења; тестирање ће бити спроведено у просторијама Центра за обуку SMATSA доо, на аеродрому Никола Тесла; о датуму спровођења тестирања кандидати ће благовремено бити обавештени.

Само кандидати чија постигнућа на наведеним психометријским тестовима способности буду у стандарду или изнад стандарда ће бити позвани у следећу фазу селекције.

4. Кандидати који на тестовима способности искажу постигнућа најмање у стандарду односно изнад стандарда, биће упућени на обављање здравственог прегледа у лиценцирану здравствену установу ради добијања иницијалног Лекарског уверења класе 3 и то:

– за кандидате који конкуришу за овлашћења на локацијама у Републици Србији (АCS Београд, ADI–GMC/AIR Београд, APP Ниш и APP Краљево), у складу са Правилником о дозволама контролора летења, центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима („Службени гласник РС“, број 83/15, 18/16 и 71/17) у установи:

Ординација медицине рада – Ваздухопловно медицински центар у саставу Air Serbia, лоциран на аеродрому Никола Тесла, Зграда школског центра Air Serbia, E-mail: airserbia.medical@airserbia.com, телефон. 011 267 5774.

– за кандидате који конкуришу за овлашћења на локацијама у Црној Гори (ADI-TWR Подгорица и АPP Тиват), у складу са Правилником о дозволама и организацијама за оспособљавање контролора летења („Сл.л. ЦГ“, бр. 29/2016 – Преузета Уредба Комисије (ЕУ) бр. 2015/340, Измјена и допуна „Сл.л. ЦГ“ бр. 88/2017) у установи:

Дом здравља „Димитрије-Дика Маренић” Прве бокељске бригаде бб, 81 410 Даниловград, E-mail: domzdravljadg@t-com.me, Телефон: 00 382 20 811 575.

Трошкове лекарског прегледа сносе сами кандидати.

Само кандидати који испуне захтевани здравствени критеријум и стекну иницијално Лекарско уверење класе 3 ће бити позвани у следећу фазу селекције.

5. Психолошко тестирање

На обављање психолошког тестирања ће бити позвани само кандидати који буду поседовали  иницијално Лекарско уверење  класе 3. О времену и месту тестирања ће бити благовремено обавештени.

Само кандидати чија постигнућа буду најмање на нивоу стандарда ће бити позвани у следећу фазу селекције.

6. Кандидати који задовоље/испуне све критеријуме прописане претходним фазама селекције, биће позвани на интервју са Селекционом комисијом SMATSA доо.

7. Коначна листа кандидата који се примају на обуку ради стицања дозволе контролора летења и одговарајућег овлашћења биће формирана у року од 15 дана од дана завршетка интервјуа свих позваних кандидата.

8. Школовање кандидата се спроводи за потребе и о трошку SМАТSА доо. Пре почетка обуке Кандидат и SМАТSА доо закључиће одговарајући уговор којим ће се ближе уредити међусобни односи, права и обавезе.

9. За кандидате са коначне листе, сагласно чл. 231а Закона о ваздушном саобраћају Републике Србије, као и одговарајућим националним прописима Црне Горе биће извршена безбедносна провера. Уколико постоји безбедносна сметња кандидат не може започети/наставити обуку.

10. Обука кандидата ће бити спроведена у три групе.

 

Оквирни датуми започињања обуке по групама и овлашћењима:

 • Прва група, почетак обуке 07.10.2019. године: 12 (дванаест) кандидата за овлашћење АCS Београд, 5 (пет) кандидата за овлашћење APP Краљево; 5 (пет) кандидата за овлашћење APP Ниш и 2 (два) кандидата за овлашћење APP Тиват;
 • Друга група, почетак обуке 06.04.2020. године: 5 (пет) кандидата за овлашћење ADI–GMC/AIR Београд и 5 (пет) кандидата за овлашћење ADI-TWR Подгорица;
 • Трећа група, почетак обуке 05.10.2020. године: 12 (дванаест) кандидата за овлашћење АCS Београд.

Детаљније информације о току и фазама селекције, као и сва битна обавештења везана за конкурс, кандидати могу да прочитају на сајту SMATSA доо (линк за приступ).

 

ПОСЛЕДЊИ ДАН ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС ЈЕ 25.04.2019. ГОДИНЕ.

НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ И НЕПОТПУНЕ ПРИЈАВЕ НЕЋЕ БИТИ УЗЕТЕ У РАЗМАТРАЊЕ

Телефони за додатне информације:

 1. +381 11 321 8042 – за процедуру подношења пријава;
 2. +381 11 321 8058 – за процедуру подношења пријава;
 3. +381 11 381 4609 – за процедуру подношења пријава;
 4. +381 11 321 8177 – за информације о здравственим прегледима и лекарским уверењима;
 5. +381 11 381 4502 – за информације о процесу почетне обуке (Центар за обуку);
 6. +381 11 381 4601 – за информације о процесу оперативне обуке.

Инфо центар SMATSA

18април

SMATSA доо унапредила систем надзора у ваздушном простору имплементацијом минималне норме хоризонталног раздвајања ваздухоплова од 3 наутичке миље

Од 18.04.2024. године Контрола летења Србије и Црне…

Детаљније

04април

CPDLC – Controller Pilot Data Link Communications

Од 22. фебруара 2024 године SMATSA доо придружила…

Детаљније

04април

SMATSA користи најмодернији АТМ систем у Европи

Од децембра 2023 године SMATSA доо користи софтверске…

Детаљније

22март

21. март 2024. године историјски тренутак за SMATSA

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA пустила…

Детаљније

17јануар

Konkurs VŠSS Vazduhoplovne akademije za upis na studijski program kontrola letenja

Obaveštavamo sve zainteresovane kandidate da je Visoka škola…

Детаљније

05децембар

Позив за достављање пријава КЛ кандидата

Да ли желите да постанете Контролор летења?  …

Детаљније

16октобар

Јачање сарадње провајдера у региону – потписан Споразум о сарадњи SMATSA са BHANSA

У Мостару је 10. октобра 2023. године одржан…

Детаљније

23јун

Продужен рок за пријаву на Конкурс за пријем 12 (дванаест) кандидата на обуку ради стицања дозволе контролора летења и овлашћења ACS Београд

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ПРИЈЕМА ПРИЈАВА КАНДИДАТА НА…

Детаљније

02јун

Радна посета SMATSA и обилазак новог контролног торња

У петак 02.6.2023. године директор Контроле летења Србије…

Детаљније

29мај

Оглас за продају комерцијалног отпада

Оглас за продају отпадних аутомобила и извештај Оглас…

Детаљније