Oglas za prodaju komercijalnog otpada

Oglas za prodaju komercijalnog otpada

25.09.2020

IZMENA OGLASA ZA PRODAJU KOMERCIJALNOG OTPADA

Svim zainteresovanim licima dostavljamo sledeću informaciju o izmeni Javnog oglasa za prodaju komercijalnog otpada Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo od 12.03.2020. objavljenog na zvaničnom sajtu www.smatsa.rs.

Menja se oglas u delu koji definiše rok za podnošenje ponuda i javno otvaranje ponuda, tako da sada glasi:

Ponude se mogu podneti do 14.05.2020. godine do 9 časova. Javno otvaranje ponuda biće obavljeno istog dana u 10 časova na gore navedenoj adresi.

U ostalim delovima predmetni oglas ostaje isti.

SMATSA doo

Oglas za prodaju komercijalnog otpada 2020