Spajanje inicijativa SAXFRA i SEAFRA

Jačanje jugoistočne ose: opcije najkraćih ruta između Centralne i Južne Evrope

Spajanje inicijativa SAXFRA i SEAFRA

08.03.2017

Spajanje inicijativa Slobodno korišćenje ruta (Free Route Airspace) SAXFRA i SEAFRA
Inicijativa Jedinstveno nebo na jugoistoku (South East Common Sky Initiative) (SECSI) – Potpisan Memorandum o saradnji

Za vreme svetskog ATM Kongresa u Madridu, predstavnici pet ANSP-a potpisali su Memorandum o saradnji sa ciljem spajanja dve inicijative Slobodnog korišćenja ruta SAXFRA (Slobodno korišćenje ruta u prekograničnom, vazdušnom prostoru Slovenije i Austrije – Slovenian Austrian Cross-Border Free Route Airspace) and SEAFRA (Slobodno korišćenje ruta po jugoistočnoj osi – (SEAFRA) South-East Axis Free Route Airspace).

SAXFRA (Austrijska i Slovenačka Kontrola letenja) i SEAFRA (BHANSA, Hrvatska kontrola vazdušne plovidbe i SMATSA) su dve ključne prekogranične inicijative koje su značajno doprinele efikasnom protoku vazdušnog saobraćaja duž vitalne jugoistočne ose. Svaki od ovih projekata je pokazao da dobro funkcioniše, ali u skladu sa ciljevima Jedinstvenog evropskog neba (Single European Sky) spajanje ova dva vazdušna prostora će doprineti čak i većim beneficijama.

Inicijativa Jedinstveno nebo na jugoistoku će ojačati jugoistočnu osu time što će ponuditi opcije najkraćih ruta između Centralne i Južne Evrope, uključujući tu i vazdušne tokove ka Turskoj i dalje ka Srednjem istoku. Ovom inicijativom ne postiže se samo ostvarivanje ciljeva Evropske Komisije koji se tiču implementacije slobodnih ruta kroz Evropu već se ispunjavaju i zahtevi korisnika vazdušnog prostora da im se omoguće višestruke opcije ruta za isti par gradova. Saradnja između SAXFRA-e i SEAFRA-e dovešće do stvaranja jednog od najvećeg prekograničnog, vazdušnog prostora slobodnog korišćenja ruta u Evropi i pretstavlja značajan korak na uspostavljanju zajedničkog, Evropskog slobodnog korišćenja ruta (FRA) do 2022.

“U skladu sa inicijativom Jedinstveno evropsko nebo, ovo je sledeći značajan korak ka slobodnom korišćenju ruta širom cele Evrope. Inicijativa Jedinstveno nebo na jugoistoku će biti od koristi i za avio kompanije i za putnike time što će se smanjiti potrošnja goriva kao i vreme putovanja”, izjavio je direktor Austrijske kontrole, gospodin Heinz Sommerbauer u Madridu.

“Ukoliko postoji zajednički cilj i spremnost na saradnju, možemo postići značajne stvari. Inicijativa Jedinstveno nebo na jugoistoku je savršen primer toga. Pet ANSP-a koji rade zajedno kako bi poboljšali protok vazdušnog saobraćaja kroz Evropu”, rekao je direktor operacija Austrijske kontrole, gospodin Thomas Hoffmann.

“Kao logičan nastavak savršene prekogranične saradnje kroz projekte slobodnog korišćenja ruta SAXFRA i SEAFRA, SECSI ne samo da je u skladu sa inicijativom Jedinstveno evropsko nebo već nudi veću efikasnost i kapacitet iznad Centralne i Jugoistočne Evrope”, rekao je gospodin Davorin Primorac, direktor BHANSA-e.

“SECSI Slobodno korišćenje ruta je korak napred nakon dva uspešno završena FRA projekta, SAXFRA i SEAFRA. Ubeđen sam da će pet ANSP-a pokazati da uspešno sarađuju u korist korisnika vazdušnog prostora kako bi uštedeli tone goriva godišnje; čak šta više, građani ovih šest država biće izloženi značajno smanjenoj emisiji CO2 i NOx. Verujem da će korisnici vazdušnog prostora u ovoj oblasti prepoznati prednosti FRA kao i dostignuća u zaštiti prirodne sredine” rekao je gospodin Dragan Bilać, direktor Hrvatske Kontrole.

“Inicijativa Jedinstveno nebo na jugoistoku je još jedan bitan korak napred ka potrebnoj ANSP saradnji da bi savršeno Evropsko nebo postalo stvarnost i da bi se smanjio uticaj na životnu sredinu” izjavio je Franc Željko Županič, direktor Slovenačke kontrole.

“Pozitivan stav, profesionalizam i posvećenost, koje su sve strane uključene u projekte SEAFRA i SAXFRA demonstrirale, garantuju uspeh Inicijative Jedinstveno nebo na jugoistoku. Apsolutno sam uveren da će ovaj značajan projekat Slobodnog korišćenja ruta u regionu i u Evropi doneti bitne uštede našim korisnicima”, rekao je gospodin Radojica Rovčanin, direktor SMATSA.

Značaj Inicijative Jedinstveno nebo na jugoistoku naglašen je i od strane Joe Sultana, direktora Mreže Eurocontrol:

“Nakon uspešne implementacije SAXFRA i SEAFRA inicijativa, Inicijativa Jedinstveno nebo na jugoistoku Evrope (South East Europe Common Sky Initiative) je odličan primer kako napreduje implementacija prekograničnog, slobodnog korišćenja ruta u Evropi u kompleksnom vazdušnom prostoru. Detaljan i inovativan posao koji su sproveli pet ANSP-a, blisko sarađujući sa menadžerom mreže, predstavljaju opipljiv primer kako može da se optimizuje Evropska ATM mreža. Time se otvaraju značajne mogućnosti za dalju optimizaciju vazdušnog prostora u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi sa sličnim inicijativama u susedstvu”.

 

Za dodatne informacije, molimo obratite se:

Markus Pohanka, Austro Control: +43 51703 9100, markus.pohanka@austrocontrol.at

Žiga Ogrizek, Slovenia Control: +38 65137 2706, ziga.ogrizek@sloveniacontrol.si